Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy obowiązku wystawiania faktur VAT

Na podstawie: - art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 6 kwietnia 2005r. (wpływ do tut. Urzędu 11 kwietnia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2005r.(wpływ do tut. Urzędu 19 kwiecień 2005r.) udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wystawiania faktur VAT

za nieprawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 6 kwietnia 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 kwietnia 2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2005r. (data wpływu 19 kwietnia 2005r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

W treści przedmiotowego wniosku podała Pani, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego tj. wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

W dniu 15 listopada 2004r. złożyła Pani do tut. urzędu zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym podała, że dokonywać będzie sprzedaży zwolnionej (poz. 28, pkt 4 VAT-R).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) potwierdził w dniu 6 grudnia 2004r., że zarejestrowana Pani została, jako, podatnik VAT zwolniony.

W przedmiotowym wniosku wystąpiła Pani m.in. z zapytaniem czy jest zobligowana do wystawiania faktur VAT.

Zdaniem Pani zgodnie z art. 106 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ma Pani obowiązek wystawiania faktur VAT dokumentujących dokonaną sprzedaż.

Ocena prawna stanowiska z przytoczeniem przepisów prawa.

Regulacje dotyczące wystawiania przez podatników faktur VAT zawarte zostały w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

W myśl art. 106 ust. 1 cytowanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 tego artykułu oraz z zastrzeżeniem art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 tej ustawy.

Jednocześnie zgodnie z regulacją art. 106 ust. 4 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1 - 3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Na mocy ustawowej delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 pkt.1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Zgodnie z tą delegacją Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) określił zasady wystawiania faktur.

Na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu do wystawiania "FAKTUR VAT". uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej.

Na podstawie art. 96. ust. 1 w/w ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne - stosownie do art. 96 ust. 3 w/w ustawy.

Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z art. 96 ust. 4 cyt. ustawy rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pani zarejestrowana w ewidencji podatników VAT tut. urzędu jako podatnik VAT zwolniony - więc nie ma Pani obowiązku wystawiania faktur VAT.

Reasumując, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie podzielił stanowiska Pani zawartego w przedmiotowym wniosku, że jako podatnik zwolniony jest Pani zobowiązana do wystawiania faktur, gdyż nie znalazło uzasadnia w treści powołanych przepisów .Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: agent ubezpieczeniowy, faktura VAT, podatnik zwolniony, usługi pośrednictwa, usługi ubezpieczeniowe
Data aktualizacji: 30/01/2013 12:00:01

Faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowana i rozliczania świadczeń o charakterze rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług kosztów zarządzania nieruchomością przez w...

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast prawa i obowiązki...

Czy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrot...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4, art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29...

Dotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obow...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biura rachunkowe GdyniaTermin ujmowania faktur korygujących podwyższających i obniżających podatek należnyDane zawarte w fakturach elektronicznychNabycie wewnątrzwspólnotowego - obowiązek wystawienia faktury wewnętrznejCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe samochodu w całości?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.