Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. nr 8, poz. 60 z pózn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 04.01.2006r. /data wpływu do tutejszego organu 04.01.2006r./ stanowisko Strony dotyczące odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy ocenia jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.14a §1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 04.01.2006r. zwrócił się z Pan z zapytaniem, czy ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, co następuje:

Otrzymał Pan refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego /umowa nr /Refundacja została wypłacona w kwocie netto z racji Pana czynnego statusu podatnika VAT na podstawie złożonych faktur, dokumentujących zakup wyposażenia. Na dzień otrzymania refundacji podatek dochodowy rozliczał Pan w formie karty podatkowej.Pana zdaniem - na podstawie art. 88, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm./ ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy.

Po dokonaniu analizy wniosku - przedstawionego w nim stanu faktycznego, jak również stanowiska Strony w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach stwierdza, co następuje:

W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm./ w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast art. 88 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:Wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, Wydatków związanych z nabyciem towarów i usług oraz świadczeniem usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych nie podlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku, Wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane, Podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych, Wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, Nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu, Nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu, Podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11;Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez Podatnika środków pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust.1 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku zaliczonego.

Z powyższego wynika więc, że jeżeli zakupy są finansowane ze środków otrzymanych z Fundusz Pracy, służą sprzedaży opodatkowanej, to podatek naliczony w nich zawarty służy odliczeniu na zasadach ogólnych.

Reasumując, przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów, o których mowa w przedmiotowym wniosku - w zakresie w jaki te towary wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych, a zatem zaprezentowane w treści zapytania stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: Fundusz Pracy, odliczenie podatku od towarów i usług, osoba bezrobotna, podatek od towarów i usług, refundacja
Data aktualizacji: 29/01/2013 03:00:01

Czy usługi wymienione w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym mogą korzystać ze zwolnienia pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych

P O S TA NO W I E N I E Na podstawie art. 216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie wydania...

Czy spółka cywilna może być rolnikiem ryczałtowym i jakimi danymi ma posługiwać się na fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu usługi tur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących projektu pn. Przebudowa ulicyWygrana w kasynie internetowymCzy Instytut może wystawić zbiorcza fakturę wewnętrzną, mimo że przepisy o fakturach wewnętrznych nie przewidują takiego przypadku ?Czy prawidłowym działaniem jest odstąpienie od naliczania podatku od towarów i usług od kwot wpływających z tytułu udzielonych premii pieniężnych?Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygujące do dostaw?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.