Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy problemu uznania za koszt uzyskania przychodów kosztów, wynikających z faktur wystawianych przez sieci handlowe, dotyczących premii od obrotu

W dniu 6.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 30.11.2005r.).

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż tłuszczów i margaryn spożywczych. Sprzedaż produktów Spółki jest opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskujący sprzedaje większość swoich produktów do sieci handlowych. Na podstawie zawartych umów z siecią handlową produkty Spółki oznaczane są nazwą, a niejednokrotnie logo sieci handlowej lub logo linii produktów danej sieci handlowej (tzw. sprzedaż towarów pod marką własną sieci lub marką prywatną sieci ? private label). Spółka zawiera umowy regulujące zasady współpracy z sieciami handlowymi, dotyczące warunków dostaw, terminów i zasad dokonywania płatności, procedur, dotyczących reklamacji itp. Dodatkowo na podstawie tych umów sieci handlowe po uzyskaniu określonego poziomu obrotu produktami, dostarczonymi przez Spółkę mają prawo do otrzymania premii od obrotu (bonusa), którego kwota jest ustalona w oparciu o wskaźnik procentowy i kwotę uzyskanego obrotu. Na podstawie tych umów sieci handlowe wystawiają faktury VAT, dotyczące premii należnych od obrotu uzyskanego przez Spółkę z tytułu sprzedaży jej produktów do danej sieci, zrealizowanej w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał).

Prezentując własne stanowisko w sprawie, Wnioskujący wskazał, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 wspomnianej ustawy. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, koszty premii (bonusów) przyznawanych sieciom handlowym, współpracującym ze Spółką są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów Spółki. Ponieważ tego rodzaju koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1, Wnioskujący uważa, że poniesione koszty usług stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskujący wskazał, że sprzedaje swoje produkty do sieci handlowych. W oparciu o postanowienia umów do oznaczenia swoich produktów Spółka stosuje nazwę, a niejednokrotnie logo sieci handlowej lub logo linii produktów danej sieci handlowej (tzw. sprzedaż towarów pod marką własną sieci lub marką prywatną sieci ? private label). Realizując taką strategię Wnioskujący nie ponosi kosztów i ryzyka związanego z budowaniem własnej marki na rynku ostatecznego konsumenta produktu (klienta marketu). Zaletami tej strategii jest możliwość sprzedaży produktów Spółki na konkurencyjnym rynku oraz eliminacja ryzyka nieskutecznego promowania nieznanej nazwy Spółki na rynku ostatecznego konsumenta produktu. Wadą tej metody dystrybucji jest fakt, iż Spółka nie może podnosić cen w sposób, który jest właściwy dla wytwórców produktów o uznanych markach. Istotną wadą tej formy działania jest również znaczne uzależnienie Spółki od sieci handlowych, bowiem tylko dzięki sieciom jest możliwe realizowanie tej formy sprzedaży. Konsekwentnie dominująca pozycja sieci w stosunku do Spółki oznacza, iż Spółka, chcąc realizować sprzedaż swoich produktów, jest zmuszona zaakceptować warunki współpracy narzucone przez sieci handlowe. Ponieważ integralną częścią tych warunków handlowych (w formie aneksu, części umowy, odrębnej umowy) są programy premii lub usługi promocyjne świadczone przez sieci, Spółka jest zmuszona do zaakceptowania tych warunków. Spółka zwiększa swoje przychody poprzez poszukiwanie nowych klientów (sieci handlowych), zainteresowanych dystrybucją produktów Spółki, lecz jest to forma związana ze znacznymi nakładami finansowymi oraz obarczona istotnym ryzykiem niepowodzenia. Poza tym, ze względu na koncentrację kapitału i zmniejszającą się ilość nowych sieci handlowych ta forma zwiększenia przychodów Spółki ma ograniczone zastosowanie.

W przypadku istniejących klientów Spółka może zwiększać swoją sprzedaż współuczestnicząc w organizowanych przez odbiorców (sieci handlowe) akcjach promocyjnych oraz poprzez aktywizację działań promocyjnych po stronie odbiorców (sieci handlowych). Działania te powodują wzrost zapotrzebowania na towary produkowane przez Spółkę, co bezpośrednio przekłada się na wielkość przychodów Spółki (zamówień składanych przez sieci handlowe). W związku z tym Spółka przyjęła ofertę sieci handlowych, związaną z programem premii (bonusów). Zdaniem Wnioskującego, o związku tego rodzaju kosztów promocji z przychodami, oprócz zwiększenia przychodów Spółki w następstwie prowadzenia akcji promocyjnych, świadczy również fakt, iż premia jest naliczana jako procent od obrotu asortymentem objętym programem. Taka konstrukcja wynagrodzenia gwarantuje Spółce, iż ponoszone koszty pozostają w związku z przychodami, ze względu na fakt, że uzyskanie dodatkowego przychodu przez Spółkę, będące najprawdopodobniej efektem działań promocyjnych sieci, powoduje odpowiednie naliczenie dodatkowego wynagrodzenia za świadczone przez sieci usługi promocyjne. Większa aktywizacja działań promocyjnych po stronie sieci handlowych jest możliwa dzięki wprowadzeniu systemu premii od obrotu. Sieć handlowa jest zainteresowana zwiększeniem zakupu produktów Spółki ponieważ po osiągnięciu określonego (wysokiego) poziomu obrotu sieć ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia (premii czy bonusa). Istotą systemu premiowego jest naliczanie wynagrodzenia po dokonaniu sprzedaży produktów przez Spółkę do sieci. Jednakże tylko dzięki temu Spółka może zagwarantować, że ponosi koszty związane z poniesionym przychodem, ponieważ wypłata premii (bonusa) jest uzależniona od efektu działań sieci, tj. zwiększenia sprzedaży ponad określony poziom. O związku ponoszonych kosztów premii (bonusów) z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę przemawia również fakt, iż system wynagradzania sieci handlowych w formie premii jest elementem umowy sprzedaży towarów produkowanych przez Spółkę. To oznacza, iż nie jest możliwe prowadzenie sprzedaży produktów spółki do sieci bez ponoszenia kosztów, związanych z programem premii. Tym samym - zdaniem Podatnika ? należy uznać, że koszty premii od obrotu wynikające z faktur wystawionych przez sieci handlowe stanowią koszt uzyskania dla Spółki.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

Premia pieniężna w postaci bonusu, której Wnioskujący w oparciu o zawarte z sieciami handlowymi umowy zobowiązany jest udzielić swoim partnerom handlowym, stanowi odrębne świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od wskaźnika procentowego i kwoty uzyskanego obrotu. Wypłata tego świadczenia jest uwarunkowana od uzyskania określonego poziomu obrotu produktami, dostarczonymi przez Spółkę. Premie pieniężne, których wartość wzrasta wraz ze wzrostem obrotu produktami Wnioskującego stanowią zatem bodziec zwiększania przez kontrahentów Spółki zakupów jej towarów, co w konsekwencji przyczyniać się będzie do uzyskania przez Spółkę wyższego przychodu. Poniesienie wydatku w postaci premii pieniężnej w formie bonusu za zwiększenie wartości transakcji z firmą jest więc racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, zaś między tym wydatkiem a uzyskanym przychodem występuje związek przyczynowo-skutkowy. Tym samym spełnione zostają warunki, określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do uznania jej za koszt uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż wydatki związane z realizacją omawianej premii pieniężnej w formie bonusu stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki.

Podkreślić jednak dodatkowo należy, iż stosownie do przytoczonych regulacji art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, ciężar dowodu celowości poniesienia kosztów podatkowych spoczywa na podatnikach. Zobligowani są oni do udokumentowania, iż w momencie podejmowania decyzji o zaliczeniu wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów mogli obiektywnie zakładać, że przedmiotowy koszt wpłynie na generowanie przychodów ? jest celowy.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, premia
Data aktualizacji: 09/01/2013 21:00:01

Jaki dzień uznaje się za datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej...

Rolnik - podatnik podatku od towarów i usług otrzymał fakturę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wykupu mienia z Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych wchodzących w skład dzierżawionego gospodarstwa rolnego.Podatnik uważa, że ma...

Jaki jest moment obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzo...

Wnioskiem z dnia 20.02.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzanych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży. Jak wynika z treści pisma w...

Sposób rozliczania otrzymywanych należności na usługę pocztową dotyczących sprzedaży za po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej cesję umowy leasingu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimiUjęcie kosztu wierzytelności w księgach rachunkowychOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowaniaWystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce paragonuPodatnik stoi na stanowisku, iż opisane we wniosku prace badawcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.