Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury

Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 07 marca 2007 r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury stwierdza, iż stanowisko Pana jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N IE

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 07 marca 2007 r. wystąpił Pan o interpretację przepisów podatkowych.Wypełniając dyspozycje art. 14a § 2 powołanej ustawy w przedmiotowym wniosku przedstawił Pan stan faktyczny sprawy oraz własne stanowisko w sprawie. Wskazał, iż dla potrzeb działalności polegającej m.in. na wykonywaniu usług budowlanych i wznoszeniu budynków zakupuje Pan grunt. Pana zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia zakupu gruntu do kosztów uzyskania przychodu.Pana zdaniem zakup gruntu dla celów handlowych w działalności gospodarczej stanowi koszt podatkowy w dacie zakupu i powinien być zapisany w księdze.

Ustosunkowując się do wniesionego zapytania, w kontekście obowiązujących przepisów prawa Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, stwierdza co następuje: Z zapytania wynika, że przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest budowa budynków mieszkalnych, a następnie ich sprzedaż wraz z gruntem. Przychody uzyskane z tej sprzedaży są przychodami z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W tej sytuacji do ustalania wysokości dochodów mają zastosowanie ogólne zasady postępowania. Dochodem jest zatem osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Przepis art. 22 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie (wytworzenie lub ulepszenie) środków trwałych. Powołany przepis nie znajduje jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż z racji specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, grunty zakupione pod budowę budynków mieszkalnych na sprzedaż nie stanowią środków trwałych, lecz są towarem handlowym. W związku z tym wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży tych budynków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie tut. organ zauważa, że sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475). Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w ww. rozporządzeniu, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Prawidłowe zatem będzie księgowanie zakupionych gruntów oraz zakupionych materiałów budowlanych i usług w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu. Należy nadmienić, że zgodnie z § 17 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów zakup towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich nabyciu, natomiast zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się, z zastrzeżeniem § 20 i 30, jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym.

Na koniec roku podatkowego zgodnie z § 27, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Sposób sporządzenia spisu i jego wycenę regulują przepisy § 28 i 29 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.Zatem stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana, wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podjęte w przedmiotowej sprawie postanowienie - stosownie do przepisu art. 14a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.W myśl art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Słowa kluczowe: budowa budynków, podatek dochodowy od osób fizycznych, usługi budowlane, zakup gruntu
Data aktualizacji: 17/01/2013 21:00:02

Jak należy prawidłowo dokumentować zakup płodów rolnych od rolnika nie będącego podatnikie...

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. (data wpływu) będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

W jaki sposób należy prawidłowo dokonać rozliczenia sprzedaży środków poleasingowych byłym...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Czy udzielone bonifikaty obniżają obrót w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakup

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Procedura marży dla biur podróży

W myśl nowych przepisów zlikwidowano obowiązek umieszczenia oznaczania Faktura VAT - marża . W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, podatnik jest zobowiązany zamieszczać wyrazy procedura marży dla...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną?Możliwość zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług nabytych w celu realizacji zadaniaOkreślenie momentu przychodu z działalności gospodarczej z tytułu płatności za określoną liczbę zajęć indywidualnychBrak prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej premii pieniężnejCzy możliwe jest wystawienie faktury łącznej przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy? Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.