Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2009 r. (data wpływu 24 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 marca 2009 r. (data wpływu 24 marca 2009 r.) doprecyzowującym opis sprawy przedstawiony we wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako jednostka budżetowa posiada obiekt socjalny zajmujący się sezonową sprzedażą usług wypoczynkowych dla pracowników i osób obcych. Dokonywaną sprzedaż będzie on każdorazowo dokumentować fakturami VAT, zarówno dla pracowników jak i osób obcych.

Przedmiotowa sprzedaż jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%, sklasyfikowaną w PKWiU - 55.23.12.

Pracownicy i inne osoby fizyczne otrzymują skierowania na wczasy, na podstawie którego dokonują wpłaty. W momencie wpłaty Zainteresowany ujmuje zdarzenie w kasie rejestrującej oraz wystawia fakturę VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że ww. wpłaty dokonywane są na podstawie skierowania oraz wystawionych faktur, przed wykonaniem usługi.

Przed dniem 1 stycznia 2009 r. Zainteresowany nie rozpoczął ewidencjonowania usług na rzecz pracowników z tytułu sprzedaży usług wypoczynkowych. Informuje także, że przed dniem 1 stycznia 2009 r. rozpoczął ewidencjonowanie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w 2008 r. przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20.

Wnioskodawca wskazał również, iż podlega obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych poprzez kasę rejestrującą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy dla sprzedaży wczasów udokumentowanych każdorazowo fakturą VAT istnieje obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży również przy zastosowaniu kas rejestrujących.Czy sprzedaż wczasów dla pracowników, które są czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie można również rejestrować przy zastosowaniu kasy rejestrującej.Czy prawidłowy jest moment ujęcia operacji w kasie rejestrującej oraz wystawienia faktury VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wczasów powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących w momencie otrzymania części lub całości należności za usługę, zarówno dla pracowników jak i pozostałych osób fizycznych, a wystawianie faktur jest elementem dodatkowym.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że zakup kasy rejestrującej będzie można odliczyć wg obowiązujących przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi wypoczynkowe dla pracowników oraz innych osób fizycznych.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwalnia się na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej ewidencjonowaniem.

Generalnie rozporządzenie to przewiduje dwa rodzaje zwolnień:podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.W załączniku do ww. rozporządzenia wskazano w poz. 34, że zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej, jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

W odniesieniu do tego zwolnienia ustawodawca wskazał jednak warunek, iż nie dotyczy ono podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany zaznaczył, że przed dniem 1 stycznia 2009 r. nie rozpoczął ewidencjonowania usług wypoczynkowych na rzecz pracowników.

Zgodnie zatem z przywołanymi przepisami, świadczenie przedmiotowych usług podlega zwolnieniu z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Zaznaczyć jednak należy, iż stosownie do cyt. art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, żaden natomiast z przepisów regulujących powyższą kwestię nie zabrania podatnikowi ewidencjonowania tego obrotu, pomimo możliwości skorzystania przez niego ze zwolnienia, jeżeli wolą podatnika jest ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej również takich transakcji.

Reasumując, jeżeli wolą Zainteresowanego będzie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej, wynikającego ze świadczenia usług wypoczynkowych na rzecz swoich pracowników, pomimo iż obejmuje go zwolnienie od tego obowiązku, zgodnie z zasadą ogólną, będzie miał taką możliwość.

Natomiast, w poz. 35 wspomnianego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2008 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.Również w tym przypadku zastosowanie ww. zwolnienia możliwe jest pod warunkiem, że podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca rozpoczął przed dniem 1 stycznia 2009 r. ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników.

W związku z powyższym, z tego tytułu Zainteresowany nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług wypoczynkowych.

Zasady dokumentowania sprzedaży reguluje art. 106 ustawy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży jak również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl ust. 4 ww. artykułu podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż - § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Przepis ten nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (§ 7 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Z przywołanych przepisów wynika, iż prowadząc ewidencję sprzedaży usług wypoczynkowych Zainteresowany będzie miał obowiązek drukowania paragonów z każdej sprzedaży, chyba, że skorzysta z przysługującego mu zwolniona z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz pracowników. Na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której Wnioskodawca będzie świadczył usługi, ma on obowiązek wystawić fakturę dokumentującą jej dokonanie.

Przepisy nie zabraniają natomiast wystawiania faktur do każdej sprzedaży dokonanej przez podatnika, a więc Zainteresowany będzie mógł dokumentować świadczone usługi wypoczynkowe również poprzez wystawianie faktur, pomimo drukowania paragonów fiskalnych.

Regułą jest, że obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy).

Jednak, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na mocy art. 29 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Jak wskazał Zainteresowany, zarówno pracownicy, jak i osoby fizyczne na podstawie otrzymanego skierowania, dokonują wpłat na wczasy. Wpłaty te dokonywane są przed wykonaniem usługi wypoczynkowej.

Wnioskodawca w momencie wpłaty ujmuje zdarzenie w kasie rejestrującej oraz wystawia fakturę VAT.

Ponieważ przedmiotowe wpłaty mają miejsce przed wykonaniem świadczenia, należy uznać je za zaliczki dokonywane na rzecz przyszłej usługi wypoczynkowej.

Zgodnie z cyt. § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W świetle powyższego, każda zaliczka pobrana przed dokonaniem dostawy towarów, podlega zaewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego i potwierdzona wydrukiem fiskalnym.

W myśl § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w przypadku, gdy faktury na zaliczkę nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7 - 9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniem przyszłym, w powyższej kwestii zastosowanie znajdzie przytoczony art. 19 ust. 11 ustawy. Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej usługi wypoczynkowej podlega bowiem opodatkowaniu z chwilą jej otrzymania i w tym momencie powinna zostać także zaewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w kwestii zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku wydana została interpretacja indywidualna w dniu 2 kwietnia 2009 r., nr ILPP2/443 58/09 5/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: ewidencjonowanie, kasa rejestrująca, podatek od towarów i usług, świadczenie usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 16/01/2013 06:00:01

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z fakt...

UNTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia...

Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże a...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Urząd Skarbowy Czarnków 64-700 ul. Pocztowa 4

Zasięg terytorialny miasta Czarnków gminy Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Wieleń powiaty czarnkowsko-trzcianecki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 52101014690061742221000000 VAT...

Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przep...

Pismem z dnia 05.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.). Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie przedmiotem działalności...

Czy można wystawić fakturę VAT w dniu 1.06.2005r. w sytuacji gdy towar został dostarczony...

Na podstawie art. 14 a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 10.06.2005r.( data wpływu) w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku na usługi remontowe i treść fakturyWystawianie dokumentu magazyn przyjmie onlineCzy prawidłowo postąpimy, gdy odliczymy podatek VAT z faktury wystawionej przez podmiot otrzymujący premię - bonus za uzyskanie progu obrotu?Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VATCzy kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na bieżąco, czy wstecz?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.