Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane dla kontrahenta z Niemiec?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r.- tekst jednolity, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:- uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług świadczonych na rzeczowym majątku ruchomym wykonywanych dla kontrahenta z Niemiec.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26.07.2005r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek złożony przez Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 29.08.2005r.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Natomiast zgodnie z § 2 wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik wykonuje usługi szycia konfekcji z materiału powierzonego przez klienta niemieckiego, który to towar w terminie 30 dni od momentu otrzymania od niego materiału krawieckiego zostaje wysłany odbiorcy. Kontrahent Niemiecki podał Wnioskującemu numer VAT przyznany mu dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego z dwuliterowym kodem kraju określającym państwo kontrahenta. Do wykonywania w/w usługi wykorzystuje własny sprzęt krawiecki (maszyny szwalnicze) oraz dodatki krawieckie (nici, napy, itp.). Podatnik prowadzi także dokumentację związaną z rozliczeniem powierzonego materiału krawieckiego.

W związku z tym wystąpił on z zapytaniem czy z tytułu wykonania tej usługi należy wystawiać fakturę VAT ze stawką VAT- nie podlega opodatkowaniu - podatek VAT rozlicza nabywca tzn. zleceniodawca niemiecki.

Zdaniem podatnika ma on wystawić fakturę: nie podlega opodatkowaniu - podatek VAT rozlicza nabywca usługi.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego tut. Organ informuje, że:Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004r. z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.W myśl art. 28 ust. 7 w/w ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.Natomiast ust. 8 tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.Reasumując, w przypadku świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym wykonywanych dla kontrahenta z innego kraju członkowskiego wspólnoty europejskiej, który podał świadczącemu numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju które wydało nabywcy usługi ten numer. Tak więc usługa ta nie będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Na podstawie § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z 2005r.) - w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

W związku z czym stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu jest prawidłowe. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie zostało wydane z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w oparciu o art. 143 § 1 i § 2 pkt 1 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa. Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego do dnia 21.08.2005r. (art. 14a § 2 cyt. Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 cyt. Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14 § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 cyt. Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura vat, miejsce świadczenia usług, usługi na majątku rzeczowym
Data aktualizacji: 14/01/2012 16:55:15

Dotyczy problemu uznania za koszt uzyskania przychodów kosztów, wynikających z faktur wyst...

W dniu 6.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu...

Wystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z f...

Wnioskiem z dnia 29 września 2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 03.10.2005r.), Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej...

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka od II półrocza 2004 r. zaprzestała działalności operacyjnej. Od tego czasu głównym źródłem przychodów podatkowych Spółki stały się przychody finansowe, natomiast w ramach sprzedaży opodatkowanej...

Czy syndyk ma obowiązek wystawiać na rzecz podmiotu w upadłości faktury VAT za wykonanie c...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14 a 1 i 4 oraz art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15Jak należy wystawić fakturę VAT na usługi turystyczne, jeżeli w jej skład wchodzą usługi własne?Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej?Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługęOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.