Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 02.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie udokumentowania korekt dotyczących WNT - jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.06.2005 r. (data wpływu 03.06.2005 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, Spółka otrzymała od kontrahenta unijnego fakturę wystawioną w dniu 20 maja 2005 r., na której zawarto informację o rabacie (skonto) w wysokości 4% jeżeli zapłata za fakturę nastąpi w terminie 7 dni oraz 3% jeżeli zapłata nastąpi w terminie 14 dni.Spółka dokona zapłaty w dniu 2 czerwca 2005 r. po potrąceniu skonta w wysokości 3%.

Spółka pyta w jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną, na jaką wartość i za jaki miesiąc dokonać rozliczeni podatku.Zdaniem Spółki fakturę wewnętrzną należy wystawić na całą należność (bez skonta) w miesiącu maju i dokonać przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 20 maja 2005 r. tj z dnia wystawienia faktury VAT przez kontrahenta unijnego. Rozliczenie powinno nastąpić w deklaracji za miesiąc maj. Fakturę wewnętrzną in minus, obejmującą skonto, należy wystawić w czerwcu tj miesiącu zapłaty należności na podstawie wyciągu bankowego.Przeliczenie na złote polskie następowałoby wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej.Korektę należy rozliczyć w deklaracji za miesiąc czerwiec 2005 r.

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wyjaśniam co następuje:

W opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stosownie do których podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić oraz przepisy ust. 3 w/w artykułu, z którego wynika, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o których mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 29 ust. 4 ustawy obrót będący podstawa opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów ( bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) .W przypadku opisanym we wniosku Spółka otrzymała fakturę dotyczącą konkretnego zakupu określonego produktu w dniu 20 maja 2005 r. z adnotacją o możliwości skorzystania ze skonta (3 % lub 4 %) w przypadku zapłaty przed określonym na fakturze terminem płatności co spowoduje obniżenie ceny towaru.Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 5 i 6 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. Zaś w ust. 6 w/w art. ustawodawca, w przypadku wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej przed terminem określonym w ust. 5, określił powstanie obowiązku podatkowego z chwila wystawienia faktury.

Faktura dotycząca WNT wystawiona została przez kontrahenta unijnego w dniu 20.05.2005 r. Spółka powinna wystawić za dany okres rozliczeniowy (tj. do 31.05.2005 r.) fakturę wewnętrzną - co wynika z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm ).Operacja ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT -7, gdzie podatek należny z tytułu WNT powinien być ujęty w ramach wykazanej przez podatnika sprzedaży, a jednocześnie - w ramach podatku naliczonego do odliczenia (art. 86 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie zaś do treści § 37 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 979 z późn. zm.), kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Tak więc Spółka wystawiając fakturę wewnętrzną wykazuje w niej całą kwotę wynikającą z faktury dokumentującej WNT oraz przelicza jej wartość wg kursu średniego NBP na dzień wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego. Zgodnie zaś z § 25 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy z tym, że w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta

Ponieważ Spółka skorzystała z możliwości wcześniejszej zapłaty to w tej sytuacji nastąpiło zmniejszenie podstawy opodatkowania i wobec tego należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą.Faktura ta winna być wystawiona w miesiącu, w którym spółka skorzystała ze skonta (w tym przypadku będzie to miesiąc czerwiec 2005 r.) i ujęta w deklaracji za ten sam miesiąc gdyż zmiana podstawy opodatkowania spowodowana była zdarzeniami, które zaistniały po wystawieniu faktury pierwotnej, a więc nie istniejącymi w momencie określania pierwotnej podstawy opodatkowania.

Dla przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote właściwym kursem będzie kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury, rabaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 15:00:01

Czy Spółdzielnia ma prawo zwiększyć kwoty podatku naliczonego o kwoty VAT zawarte w faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przeliczanie kwot z faktur wystawionych w walutach obcych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym rejestrze sprzedaży powinny znaleźć się faktury z terminem płatności w następnym...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a 1, 3 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej...

Czy może zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż licencji na oprogramowanie za pośrednictwem sklep...

W związku z otrzymanym dnia 27.11.2003 r. Pana pisemnym zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p.926 ze zm.) informuje o zakresie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pracownika?Odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej naprawę powypadkową samochodu należącego do współwłaściciela spółkiUrząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38Czy podatek VAT na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.