Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 02.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie udokumentowania korekt dotyczących WNT - jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 02.06.2005 r. (data wpływu 03.06.2005 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, Spółka otrzymała od kontrahenta unijnego fakturę wystawioną w dniu 20 maja 2005 r., na której zawarto informację o rabacie (skonto) w wysokości 4% jeżeli zapłata za fakturę nastąpi w terminie 7 dni oraz 3% jeżeli zapłata nastąpi w terminie 14 dni.Spółka dokona zapłaty w dniu 2 czerwca 2005 r. po potrąceniu skonta w wysokości 3%.

Spółka pyta w jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną, na jaką wartość i za jaki miesiąc dokonać rozliczeni podatku.Zdaniem Spółki fakturę wewnętrzną należy wystawić na całą należność (bez skonta) w miesiącu maju i dokonać przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 20 maja 2005 r. tj z dnia wystawienia faktury VAT przez kontrahenta unijnego. Rozliczenie powinno nastąpić w deklaracji za miesiąc maj. Fakturę wewnętrzną in minus, obejmującą skonto, należy wystawić w czerwcu tj miesiącu zapłaty należności na podstawie wyciągu bankowego.Przeliczenie na złote polskie następowałoby wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej.Korektę należy rozliczyć w deklaracji za miesiąc czerwiec 2005 r.

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wyjaśniam co następuje:

W opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajdują przepisy art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stosownie do których podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić oraz przepisy ust. 3 w/w artykułu, z którego wynika, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o których mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 29 ust. 4 ustawy obrót będący podstawa opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów ( bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) .W przypadku opisanym we wniosku Spółka otrzymała fakturę dotyczącą konkretnego zakupu określonego produktu w dniu 20 maja 2005 r. z adnotacją o możliwości skorzystania ze skonta (3 % lub 4 %) w przypadku zapłaty przed określonym na fakturze terminem płatności co spowoduje obniżenie ceny towaru.Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 5 i 6 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. Zaś w ust. 6 w/w art. ustawodawca, w przypadku wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej przed terminem określonym w ust. 5, określił powstanie obowiązku podatkowego z chwila wystawienia faktury.

Faktura dotycząca WNT wystawiona została przez kontrahenta unijnego w dniu 20.05.2005 r. Spółka powinna wystawić za dany okres rozliczeniowy (tj. do 31.05.2005 r.) fakturę wewnętrzną - co wynika z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm ).Operacja ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT -7, gdzie podatek należny z tytułu WNT powinien być ujęty w ramach wykazanej przez podatnika sprzedaży, a jednocześnie - w ramach podatku naliczonego do odliczenia (art. 86 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie zaś do treści § 37 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 979 z późn. zm.), kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Tak więc Spółka wystawiając fakturę wewnętrzną wykazuje w niej całą kwotę wynikającą z faktury dokumentującej WNT oraz przelicza jej wartość wg kursu średniego NBP na dzień wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego. Zgodnie zaś z § 25 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy z tym, że w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta

Ponieważ Spółka skorzystała z możliwości wcześniejszej zapłaty to w tej sytuacji nastąpiło zmniejszenie podstawy opodatkowania i wobec tego należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą.Faktura ta winna być wystawiona w miesiącu, w którym spółka skorzystała ze skonta (w tym przypadku będzie to miesiąc czerwiec 2005 r.) i ujęta w deklaracji za ten sam miesiąc gdyż zmiana podstawy opodatkowania spowodowana była zdarzeniami, które zaistniały po wystawieniu faktury pierwotnej, a więc nie istniejącymi w momencie określania pierwotnej podstawy opodatkowania.

Dla przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote właściwym kursem będzie kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy -Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury, rabaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 15:00:01

Sposób wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy datą zaksięgowania faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest data wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro rachunkowe z Nowego Sącza: dlaczego nie warto prowadzić samemu rachunkowości

W dzisiejszych czasach pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę i czasami dla niektórych osób stają się wartością nadrzędną. Jednak w wielu przypadkach do oszczędzania zmuszają warunki, bardzo często tak się dzieje w sektorze mikro i małych firm...

Czy można wystawić fakturę VAT w dniu 1.06.2005r. w sytuacji gdy towar został dostarczony...

Na podstawie art. 14 a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 10.06.2005r.( data wpływu) w sprawie udzielenia...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Biała Podlaska 21-500 ul. Prosta 19Pytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcychPotwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznejCzy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęszcza?Moment dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sposób przeliczenia waluty obcej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.