Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki kurs walut należy stosować do przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dokumentujących eksport towarów?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) Postanawia Wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego firmie xxx oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2005 r. o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę Przy eksporcie towarów Podatnik przyjmuje wartość towarów wyrażoną w walucie obcej wg wartości statystycznej towaru określonej w dokumencie odprawy określonej w dokumencie odprawy celnej SAD.

Stanowisko Wnioskodawcy W ocenie Firmy § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez podatnika od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią : wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług. Wskazany przepis nie wymienia czynności eksportu towarów.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:ďż˝ Art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ďż˝ § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dna 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w następujący sposób.

Przepis art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi delegację dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia , sposobu przeliczania kwot wykazanych w fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.Wykonaniem tej delegacji jest § 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu - kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zgodnie z ust. 2 - w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zgodnie z ust. 3 - w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Natomiast ust. 4 stanowi, że przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią : wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Jak wynika z powyższego przepisy § 37 ust. 1-3 w/w rozporządzenia ustanawiają ogólne zasady przeliczania kwot wykazanych na fakturach w sytuacjach gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, w tym m. in. z tytułu eksportu towarów. Natomiast przepis § 37 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż wymienione zasady przeliczania kwot w walutach obcych mają również zastosowanie do faktur otrzymywanych od kontrahentów zagranicznych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Podatnika, iż dla celów podatku VAT wartość towarów wyrażona w walucie obcej określa się według wartości statystycznej towaru określonej w dokumencie odprawy celnej SAD.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego zdarzenia. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku ( art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: eksport towarów, kurs waluty
Data aktualizacji: 04/04/2011 16:16:59

Czy Wnioskodawca powinien wystawiać Urzędowi Miasta i Gminy fakturę VAT za sprzedane bilet...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy za datę powstania przychodu można uznać datę wykonania raportu i wystawienia faktury p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania wygranego w konkursie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna - WNT. Dokumentacja

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania inwestycyjnego?Urząd Skarbowy Wieliczka 32-020 ul. Zamkowa 2Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?Czy wykonane czynności (sprzedaż materiałów, wykonanie usługi) zostały prawidłowo udokumentowane i czy zastosowano właściwą stawkę podatkową?Obowiązek wystawienia faktury korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.