Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia  4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej po terminie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Stan faktyczny:

Od 1994 roku Wnioskodawca dzierżawił od Spółki X działkę, na której usytuowany jest jego pawilon. W maju 1998 roku X rozwiązał umowę dzierżawy, a do tego dnia wystawiał faktury miesięczne za dzierżawę powyższej działki. Po rozwiązaniu umowy do dnia 21.03.2002 roku Wnioskodawca otrzymywał co miesiąc faktury za bezumowne korzystanie z działki, wszystkie faktury zostały uregulowane.

Po dacie 21.03.2002 roku X zaprzestał wystawiania faktur, pomimo, że z części działki Wnioskodawca korzysta nadal.

W dniu 19.05.2006 roku X wystawił fakturę za lata minione dot. opłaty za bezumowne korzystanie z terenu za 07/2003 - 06/2004. Wnioskodawca otrzymał fakturę w dniu 23.05.2006 roku.

Pytanie:

Czy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować powyższą fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?

Stanowisko podatnika:

Podatnik stoi na stanowisku, iż przedmiotowa faktura została wystawiona niezgodnie z przepisami ustawy o VAT i w związku z tym nie upoważnia ona firmy do odliczenia podatku VAT.

Ocena prawna:

Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo to jednak nie jest prawem samoistnym, jest to prawo warunkowe, korzystanie z niego może odbywać się jedynie na zasadach i w terminach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Wyjątki określone w przepisach nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z powyższych przepisów, dla momentu powstania prawa do odliczenia podatku decyduje data otrzymania faktury, nie ma znaczenia data wystawienia faktury, jak i okres sprzedaży objęty fakturą. Wystawienie przez sprzedawcę faktury po ustawowym terminie jest naruszeniem przez niego obowiązków nałożonych przepisami prawa, nie narusza natomiast prawa nabywcy do odliczenia podatku od towarów i usług. Sytuacje, w których faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego zostały wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnik nie ma prawa odliczenia podatku z faktur w przypadku, gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące :a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tej czynności,b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistościąc) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie o którym w art. 86 ust. 5 zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Z pisma Spółki nie wynika, aby w przedmiotowej sprawie zachodziły okoliczności wymienione w art. 88 ust. 3a pkt 1, 3-6 ustawy, zatem w celu rozstrzygnięcia, czy faktura stanowi podstawę do zaksięgowania i odliczenia podatku VAT należy ustalić, czy nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 2 w/w art. 88 ust. 3a, tzn. czy czynność udokumentowana tą fakturą podlega opodatkowaniu a w konsekwencji, czy spółka MERCOR miała obowiązek wystawić fakturę VAT.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktura jest dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży. Na gruncie ustawy o VAT ustalenie, czy powstał obowiązek wystawienia faktury poprzedzać winno zawsze ustalenie, czy dana czynność stanowi na gruncie tego podatku czynność opodatkowaną oraz czy w stosunku do niej powstał obowiązek podatkowy. Wystawić fakturę można jedynie w tych przypadkach, gdy zaistniał przedmiot opodatkowania.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również czynności wymienione w pkt 1-3. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art. 8 ust. 3 ustawy).

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek są sklasyfikowane w grupowaniu 70.20.12.

Podstawowe czynności, które podlegają opodatkowaniu - tj. dostawa towarów oraz świadczenie usług - muszą mieć charakter odpłatny. Odpłatność oznacza w tym przypadku wykonanie ich za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Aby można było mówić o odpłatności świadczenia, pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem (dostawą towarów czy też usługą) powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy, a także przepisami VI dyrektywy, podstawą opodatkowania, co do zasady jest wszystko, co stanowi wartość otrzymanego wynagrodzenia, które dostawca lub świadczący usługi otrzymuje lub powinien otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej, z tytułu takich dostaw. Tym samym kwotę należną stanowi całość świadczenia należnego sprzedawcy, a nie kwota faktycznie przez niego otrzymana. Zapłata bowiem ma charakter czynności technicznej i związana jest z odebraniem uiszczanej należności, nie przesądza natomiast o charakterze danej czynności. Tak więc nie jest istotna kwota otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie usługi, lecz kwota należna za wykonaną usługę. Niepobranie należności za usługę nie przesądza zatem o nieodpłatnym charakterze danej czynności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 1994 roku Podatnik korzysta z nieruchomości, do której tytuł prawny posiada spółka X. Kwestią bezsporną jest, że usługa została wykonana - Podatnik oświadczył we wniosku, że z części działki korzysta do dnia dzisiejszego. Pomimo tego, że od 29.05.1998 roku usługa była wykonywana bez zawartej umowy (korzystanie bezumowne) zachowania stron wskazują na odpłatny charakter tej usługi. Intencją usługodawcy było otrzymanie zapłaty za dalsze korzystanie z nieruchomości przez Podatnika - potwierdzeniem czego są faktury wystawione przez X do 21.03.2002 roku i zapłata należności przez Podatnika, natomiast intencją usługobiorcy było korzystanie z nieruchomości.

W tej sytuacji, w ocenie tut. organu, bezumowne korzystanie z opisanej nieruchomości stanowi czynność odpłatną, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro zatem wystawca faktury zobowiązany był do opodatkowania obrotu i uwzględnienia podatku należnego VAT na fakturze, podatek ten staje się podatkiem naliczonym, który może zostać uwzględniony w rozliczeniu podmiotu otrzymującego fakturę, o ile nie zajdzie żadna z okoliczności wyłączająca to uprawnienie.

W tym stanie faktycznie i prawnym należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie z dnia 21.06.2006 roku - jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 18/05/2012 09:28:34

Jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego i podatku...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

W którym momencie podatnik prowadzący księgi rachunkowe może zaliczyć do kosztów uzyskania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia re...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie kosztów związanych z wynajmem lokalu użytkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpływu na rachunek bankowy zaliczki na tow...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku XXX SP. ZO.O. z siedzibą w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które otrzymywana będzie premia pieniężnaCzy faktura VAT nr 17/05/05 wystawiona przez wykonawcę daje podatnikowi w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze?Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do świadczenia usług wynajmuWykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie członkowskimUrząd Skarbowy Zduńska Wola 98-220 ul. Zielona 15
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.