Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 06.01.2006r. (09.01.2006r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) w sprawie terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury V AT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki.

UZASADNIENIE

W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4.

W dniu 09.01.2006r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka w oparciu o podpisany z Przedsiębiorstwem kontrakt realizuje inwestycje obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej. W/w kontrakt przewiduje wypłatę dla wykonawcy zaliczki w wysokości 5% kwoty kontraktowej. Spółka w dniu 30.12.2005 roku przekazała na konto wykonawcy zaliczkę w wysokości netto 545.929,27 złotych oraz podatek VAT w wys. 163.247,05 zł. Fakturę zaliczkową wystawioną przez Przedsiębiorstwo dnia 29. 12.2005r. Spółka otrzymała w dniu 02.01.2006r.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wystawiona faktura w dniu 29.12.2005r. przez wykonawcę daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu po przeanalizowaniu wniosku Spółki oraz aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towar i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.Jak wynika z pisma spółka na poczet realizacji przedmiotu umowy wpłaciła w dniu 30. 12.2005r. zaliczkę w wysokości 5 % kwoty kontraktowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że firma wystawiła fakturę zaliczkową w dniu 29.12.2005r. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Art. 19 ust. 3 pkt 2 lit.d ustawy o podatku od towarów i usług , stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zwrotu, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych. Powyższe oznacza, że u wykonawcy zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej art. 19 ustawy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, powstał obowiązek podatkowy z momentem otrzymania zaliczki.

W przypadku gdy realizowana inwestycja służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, w myśl cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturze.Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11,12,16 i 18

Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak na wstępieJednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie z art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 (art.14b §2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia w trybie art.14a §4 i art.236 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa.Zażalenie, zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: faktura vat, termin odliczenia podatku od towarów i usług, zaliczka
Data aktualizacji: 16/08/2012 11:18:17

Czy premie pieniężne (bonusy) za obrót powinny być rozliczone fakturami VAT czy notami ksi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych elektron...

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki X z dnia 16 czerwca 2006r. znak: DR WP 130...

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

W związku ze skargą z dnia 14 września 2009r. (data wpływu do tut. Organu 15.09.2009r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03.07.2009r. znak: IPPP3 443-460 09-2 MM w...

Kiedy należy rozliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur kosztowych za media?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Biuro rachunkowe Szczecin

Nie wiesz, kto jest podatnikiem CIT? Udaj się do biura rachunkowego w Szczecinie. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji . Osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz inne jednostki...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii (podatnika od wartości dodanej) udokumentowany na podstawie paragonu fiskalnego jako WNTPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur na dostawę mediów oraz innych kosztówMiejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktury związanej z przedmiotowymi czynnościamiCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe samochodu w całości?Nie jest możliwe wystawienie faktury korekty w formie papierowej do faktur pierwotnie wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.