Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 06.01.2006r. (09.01.2006r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) w sprawie terminu odliczenia podatku naliczonego z faktury V AT potwierdzającej dokonanie wpłaty zaliczki.

UZASADNIENIE

W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4.

W dniu 09.01.2006r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka w oparciu o podpisany z Przedsiębiorstwem kontrakt realizuje inwestycje obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej. W/w kontrakt przewiduje wypłatę dla wykonawcy zaliczki w wysokości 5% kwoty kontraktowej. Spółka w dniu 30.12.2005 roku przekazała na konto wykonawcy zaliczkę w wysokości netto 545.929,27 złotych oraz podatek VAT w wys. 163.247,05 zł. Fakturę zaliczkową wystawioną przez Przedsiębiorstwo dnia 29. 12.2005r. Spółka otrzymała w dniu 02.01.2006r.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wystawiona faktura w dniu 29.12.2005r. przez wykonawcę daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu po przeanalizowaniu wniosku Spółki oraz aktualnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towar i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.Jak wynika z pisma spółka na poczet realizacji przedmiotu umowy wpłaciła w dniu 30. 12.2005r. zaliczkę w wysokości 5 % kwoty kontraktowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że firma wystawiła fakturę zaliczkową w dniu 29.12.2005r. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Art. 19 ust. 3 pkt 2 lit.d ustawy o podatku od towarów i usług , stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zwrotu, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych. Powyższe oznacza, że u wykonawcy zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej art. 19 ustawy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, powstał obowiązek podatkowy z momentem otrzymania zaliczki.

W przypadku gdy realizowana inwestycja służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, w myśl cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturze.Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11,12,16 i 18

Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak na wstępieJednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie z art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 (art.14b §2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia w trybie art.14a §4 i art.236 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa.Zażalenie, zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: faktura vat, termin odliczenia podatku od towarów i usług, zaliczka
Data aktualizacji: 16/08/2012 11:18:17

Czy jednorazowe odstępne za najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywanie kopii t...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe w Radomiu

Potrzebujesz złożyć zeznanie podatkowe? Udaj się do biura rachunkowego w Radomiu. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki r...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 09 listopada 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do ciągnika rolniczegoFakturowanie i wykazywanie w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi transportowejPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących otrzymanie wkładu niepieniężnegoCzy refakturowane usługi telekomunikacyjne są usługami rozliczanymi w okresach rozliczeniowych ?Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski 62-065 ul. Chopina 7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.