Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj si lub zarejestruj konto
W陰cz wersj mobiln
Wystaw fakturFakturyKlienciProduktyKontoAktualno軼iOpiniePomocKontakt
Przypominamy, 瞠 na stronie Fakturowo.pl dost瘼na jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org b璠zie dzia豉 ca造 czas r闚nolegle z serwisem Fakturowo.pl, wi璚ej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. b璠zie dost瘼na intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. b璠zie obowi您kowy dla wszystkich podatnik闚. Zach璚amy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dotyczy powstania obowi您ku podatkowego w zwi您ku z importem us逝g

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji przepis闚 prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia豉j帷 w imieniu Ministra Finans闚 stwierdza, 瞠 stanowisko Sp馧ki przedstawione we wniosku z dnia 31, 07.2009 r. (data wp造wu 07.08.2009 r.) uzupe軟ionym na wezwanie tut. organu z dnia 22.10.2009 r. (skutecznie dor璚zone w dniu 27.10.2009 r.) pismem z dnia 28.10.2009 r. (data wp造wu 02.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepis闚 prawa podatkowego dotycz帷ej podatku od towar闚 i us逝g w zakresie powstawania obowi您ku podatkowego w przypadku importu us逝g - jest prawid這we.

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2009 r. wp造n掖 ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis闚 prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz帷ej podatku od towar闚 i us逝g w zakresie powstawania obowi您ku podatkowego w przypadku importu us逝g. Przedmiotowy wniosek zosta uzupe軟iony w dniu 02.11.2009 r.

W przedmiotowym wniosku zosta przedstawiony nast瘼uj帷y stan faktyczny oraz zdarzenie przysz貫:

Wnioskodawca dokonuje zakupu us逝g, kt鏎e na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT podlegaj opodatkowaniu w pa雟twie siedziby us逝gobiorcy. Niekt鏎e z nich 鈍iadczone s w spos鏏 ci庵造 i podlegaj rozliczeniu w zale積o軼i od umowy w okresach (i) kwartalnych, (ii) p馧rocznych, (iii) lub rocznych. Najcz窷ciej kontrahenci wystawiaj faktury przed rozpocz璚iem okresu rozliczeniowego lub na jego pocz徠ku za ca造 dany okres.

Faktury p豉cone s zgodnie z terminami p豉tno軼i, kt鏎e w pewnych przypadkach przekraczaj 30 dni (termin p豉tno軼i przypada jednak zawsze przed ko鎍em okresu rozliczeniowego, z tym 瞠 mo瞠 mie miejsce w innym miesi帷u (p騧niejszym) ni miesi帷 wystawienia faktury przez us逝godawc). Nale篡 nadmieni, 瞠 w przypadku przedmiotowych us逝g (np. us逝gi marketingowe, informatyczne, doradcze) obowi您ek podatkowy powstaje na zasadach og鏊nych.

W zwi您ku z powy窺zym zadano nast瘼uj帷e pytania:

Kiedy z tytu逝 importu us逝g powstaje obowi您ek podatkowy w zwi您ku z wystawieniem przez kontrahenta faktury za ca造 okres rozliczeniowy przed okresem rozliczeniowym albo przed jego up造wem i jej uregulowaniem (zap豉ta) przez Wnioskodawc (r闚nie przed up造wem okresu rozliczeniowego).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z utrwalonym w praktyce organ闚 podatkowych pogl康em, w zwi您ku z brakiem w obowi您uj帷ych przepisach podatkowych definicji sprzeda篡 towar闚 o charakterze ci庵造m, nale篡 przyj望 poj璚ie sprzeda篡 towar闚 w uj璚iu art. 2 pkt 22 ustawy, w kt鏎ym to przepisie przez sprzeda nale篡 rozumie m.in. odp豉tn dostaw towar闚 i odp豉tne 鈍iadczenie us逝g na terytorium kraju. Natomiast poj璚ie ci庵這軼i sprzeda篡 nale篡 rozpatrywa zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosz帷 je do poj璚ia zobowi您ania o charakterze ci庵造m. Dla uznania wi璚 鈍iadczenia za ci庵貫 wystarcza, i sk豉da si ono z pewnych nast瘼uj帷ych po sobie akt闚 (czynno軼i), o ile tworz razem funkcjonaln ca這嗆, kt鏎a ma to do siebie, 瞠 trwa w czasie, 瞠 czas jest jej miernikiem i 瞠 interes jednej strony jest zaspokojony w豉郾ie dlatego, 瞠 odpowiednie zachowanie si drugiej strony ma charakter trwa造.

Pod poj璚iem sprzeda篡 ci庵貫j nale篡 wi璚 rozumie wynikaj帷e ze zobowi您ania o charakterze ci庵造m 鈍iadczenie, polegaj帷e na sta造m i powtarzalnym (trwa造m) zachowaniu si strony zobowi您anej do 鈍iadczenia.

W celu prawid這wej interpretacji poj璚ia sprzeda o charakterze ci庵造m warto r闚nie odwo豉 si do wyk豉dni j瞛ykowej. S這wnikowe znaczenie s這wa ci庵這嗆 to 陰czno嗆, nieprzerywaj帷y si zwi您ek jakich fakt闚, brak luk, przerw w czasie albo w przestrzeni. To tak瞠 dziej帷y si, odbywaj帷y si, trwaj帷y stale, nieustannie, bezustanny, ustawiczny, stale si powtarzaj帷y, sta造. Maj帷 na wzgl璠zie powy窺ze wyja郾ienie, nie tylko zatem nieustanno嗆 jakiego procesu, ale tak瞠 jego powtarzalno嗆 uzna nale篡 za ci庵這嗆 (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 marca 2008 r., nr IPPP1-443-263/08-2/MP). W doktrynie przedmiotu dopracowano si communis opinio, i pod poj璚iem wykonania us逝gi nale篡 rozumie dokonanie tych dzia豉 lub zaniecha przez us逝godawc na rzecz us逝gobiorcy, kt鏎e zgodnie z zawart umow stanowi wykonanie zobowi您a przez us逝godawc przy uwzgl璠nieniu, podkre郵anego w powo造wanej interpretacji, czasu wykonywania okre郵onych czynno軼i, kt鏎y to czas (trwa這嗆 danego procesu) przes康za o tym, 瞠 interes us逝gobiorcy jest zaspokojony (podobnie Witold Modzelewski, Komentarz do ustawy o podatku od towar闚 i us逝g oraz o podatku akcyzowym, Warszawa 1997 r., s. 126).

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, je瞠li przed wydaniem towaru lub wykonaniem us逝gi otrzymano cz窷 nale積o軼i, w szczeg鏊no軼i przedp豉t, zaliczk, zadatek, rat, obowi您ek podatkowy powstaj z chwil otrzymania tej cz窷ci. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT przepis ust. 11 stosuje si odpowiednio do importu us逝g.

Powy窺ze prowadzi do konkluzji, i w przypadku zakupu us逝g od podmiotu zagranicznego, kt鏎ych miejsce 鈍iadczenia okre郵ane jest na zasadach przewidzianych w przepisach art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, przy jednoczesnym zastrze瞠niu, 瞠 dla us逝g tych polski ustawodawca nie przewidzia szczeg鏊nego momentu powstania obowi您ku podatkowego, wystawienie faktury przez zagranicznego us逝godawc przed up造wem okresu rozliczeniowego (kwarta逝, p馧rocza, roku), w szczeg鏊no軼i na jego pocz徠ku, za ca造 ten okres stanowi wezwanie do zap豉ty zaliczki, kt鏎ej uiszczenie (przed ko鎍em okresu rozliczeniowego) b璠zie powodowa powstanie obowi您ku podatkowego w podatku VAT z tytu逝 importu us逝g.

W konsekwencji w przypadku us逝g wykonywanych na podstawie um闚 o sta貫 ich 鈍iadczenie nale篡 uzna, 瞠 obowi您ek podatkowy powstaje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego ustalonego przez strony, bowiem up造w okresu rozliczeniowego ustalonego przez strony pozwala uzna, 瞠 interes us逝gobiorcy zosta zaspokojony, co stanowi podstaw roszczenia o zap豉t wynagrodzenia (por. T. Krywan, Kiedy p豉ci si VAT za us逝gi ci庵貫, Vademecum G堯wnego Ksi璕owego z 10 lipca 2007 r., Wydawnictwo ABC). Powy窺ze potwierdza tak瞠 praktyka organ闚 podatkowych (w powo造wanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, i obowi您ek podatkowy z tytu逝 鈍iadczenia przedmiotowych us逝g powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy w terminie 7 dni od zako鎍zenia ustalonego przez strony okresu rozliczeniowego (.). Na marginesie mo積a jeszcze zauwa篡, 瞠 powy窺ze wnioski nie znajd zastosowania w przypadku us逝g, dla kt鏎ych ustawodawca przewidzia szczeg鏊ny moment powstania obowi您ku podatkowego. Konsekwencj takiego rozumienia us逝g ci庵造ch jest uznanie, 瞠 jakakolwiek p豉tno嗆 za us逝gi o charakterze ci庵造m, z zastrze瞠niem szczeg鏊nego momentu powstania obowi您ku podatkowego, dokonana przed up造wem okresu rozliczeniowego stanowi zaliczk w rozumieniu ustawy o VAT.

W 鈍ietle obowi您uj帷ego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz貫go uznaje si za prawid這we.

Poj璚ie importu us逝g zosta這 zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar闚 us逝g (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustaw, i jest to 鈍iadczenie us逝g, z tytu逝 wykonania kt鏎ych podatnikiem jest us逝gobiorca, o kt鏎ym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi natomiast, i podatnikami s r闚nie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj帷e osobowo軼i prawnej oraz osoby fizyczne b璠帷e us逝gobiorcami us逝g 鈍iadczonych przez podatnik闚 posiadaj帷ych siedzib lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu tego nie stosuje si jednak w przypadku us逝g, od kt鏎ych podatek nale積y zosta rozliczony przez us逝godawc na terytorium kraju, z wy陰czeniem us逝g okre郵onych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla kt鏎ych w ka盥ym przypadku podatnikiem jest us逝gobiorca (art. 17 ust. 2).

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego i zdarzenia przysz貫go wskazano, 瞠 Sp馧ka dokonuje zakupu us逝g, kt鏎e na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy podlegaj opodatkowaniu w pa雟twie siedziby us逝gobiorcy.

Ustawa o podatku od towar闚 i us逝g nie przewiduje szczeg鏊nego momentu powstania obowi您ku podatkowego z tytu逝 importu us逝g. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy, przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje si odpowiednio do importu us逝g. Obowi您ek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy powstaje z chwil wydania towaru lub wykonania us逝gi, z zastrze瞠niem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Je瞠li dostawa towaru lub wykonanie us逝gi powinny by potwierdzone faktur, obowi您ek podatkowy powstaje z chwil wystawienia faktury, nie p騧niej jednak ni w 7. dniu, licz帷 od dnia wydania towaru lub wykonania us逝gi (art. 19 ust. 4 ustawy). Us逝g nale篡 uzna za wykonan, gdy us逝godawca zrealizowa wszystkie czynno軼i sk豉daj帷e si na okre郵ony rodzaj us逝gi. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do faktur za cz窷ciowe wykonanie us逝g, czyli zrealizowanie niekt鏎ych czynno軼i sk豉daj帷ych si na um闚ion us逝g jako ca這嗆 - ale tylko w zakresie tej us逝gi ju cz窷ciowo wykonanej. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 ustawy je瞠li przed wydaniem towaru lub wykonaniem us逝gi otrzymano cz窷 nale積o軼i, w szczeg鏊no軼i: przedp豉t, zaliczk, zadatek, rat, obowi您ek podatkowy powstaje z chwil jej otrzymania w tej cz窷ci. Zaznaczy nale篡, 瞠 ustawodawca nie wyszczeg鏊nia wysoko軼i zaliczki czy przedp豉ty, co oznacza, 瞠 opodatkowaniu podlega ka盥a z dokonanych zaliczek, przedp豉t (tak瞠 ta obejmuj帷a 100% nale積o軼i).

Z okoliczno軼i przedstawionych we wniosku wynika, i niekt鏎e z nabywanych przez Wnioskodawc us逝g 鈍iadczone s w spos鏏 ci庵造 i podlegaj rozliczeniu w zale積o軼i od umowy w okresach kwartalnych, p馧rocznych lub rocznych. Najcz窷ciej kontrahenci wystawiaj faktury przed rozpocz璚iem okresu rozliczeniowego lub na jego pocz徠ku za ca造 dany okres. Faktury p豉cone s zgodnie z terminami p豉tno軼i, kt鏎e przypadaj zawsze przed ko鎍em okresu rozliczeniowego.

A zatem wystawione faktury w og鏊e nie dokumentuj, b康 nie dokumentuj wszystkich dokonanych czynno軼i w danym okresie rozliczeniowym, wystawienie faktury nast瘼uje przed wykonaniem 鈍iadczenia, tj. przed zako鎍zeniem okresu rozliczeniowego, w kt鏎ym wykonywane s us逝gi. Przedmiotowe faktury nie potwierdzaj r闚nie otrzymania przez kontrahent闚 Wnioskodawcy zaliczki/ przedp豉ty, poniewa s wystawiane przed a nie po otrzymaniu zap豉ty.

W zwi您ku z powy窺zym, wcze郾iejsze wystawienie faktury, tj. przed wykonaniem 鈍iadczenia nie wywo逝je skutku okre郵onego w art. 19 ust. 4 ustawy, a mianowicie powstania obowi您ku podatkowego z chwil wystawienia faktury. Wystawiona faktura nie jest r闚nie potwierdzeniem cz窷ciowego wykonania us逝gi, obejmuje bowiem nale積o嗆 za ca造 okres rozliczeniowy (np. kwarta, rok). W przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ust. 11 ustawy, co oznacza, 瞠 obowi您ek podatkowy w imporcie us逝gi powstanie z chwil dokonania zap豉ty przez Sp馧k.

Interpretacja dotyczy zaistnia貫go stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz貫go przedstawionych przez Wnioskodawc i stanu prawnego obowi您uj帷ego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotycz帷ej zdarzenia przysz貫go - stanu prawnego obowi您uj帷ego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys逝guje prawo do wniesienia skargi na niniejsz interpretacj przepis闚 prawa podatkowego z powodu jej niezgodno軼i z prawem. Skarg wnosi si do Wojew鏚zkiego S康u Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pi鄉ie organu, kt鏎y wyda interpretacj w terminie 14 dni od dnia, w kt鏎ym skar膨cy dowiedzia si lub m鏬 si dowiedzie o jej wydaniu - do usuni璚ia naruszenia prawa (art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarg do WSA wnosi si (w dw鏂h egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia dor璚zenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuni璚ia naruszenia prawa, a je瞠li organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sze嗆dziesi璚iu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 2 ww. ustawy).

Skarg wnosi si za po鈔ednictwem organu, kt鏎ego dzia豉nie lub bezczynno嗆 s przedmiotem skargi (art. 54 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P這cku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P這ck.
S這wa kluczowe: faktura, import us逝g, moment powstania obowi您ku podatkowego, obowi您ek podatkowy, us逝gi
Data aktualizacji: 28/01/2013 09:00:01

Trzeci Urz康 Skarbowy Szczecin 70-783 ul. Lucjana Rydla 65

Zasi璕 terytorialny miasta cz窷ci miasta na prawach powiatu Szczecin pod nazwami: Bukowe-Kl瘰kowo, D帳ie, Drzetowo-Grabowo, Majowe--Kijewo, Mi璠zyodrze-Wyspa Pucka, P這nie-妃ierdnica--Jezierzyce, Podjuchy, Pomorzany, S這neczne...

Czy przys逝guje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj帷ego z dokumentu odprawy c...

Naczelnik Pomorskiego Urz璠u Skarbowego w Gda雟ku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.07.2006r. (data wp造wu do tut...

Wystawianie faktur dokumentuj帷ych us逝gi wykonane poza terytorium kraju

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty z zap豉conych pierwotnie faktur dot. czynszu stanowi koszty firmy?

Z tre軼i z這穎nego wniosku wynika, i w lutym 2005r. otrzyma豉 Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal u篡tkowy za lata 1999-2003 z adnotacj anulowane . Jednocze郾ie za w w okres wp造n窸y faktury za najem lokalu wystawione przez Urz康 Miasta...

Obowi您ek wystawienia faktury przy wydaniu przew豉szczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa積ienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artyku造 do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj帷ego z faktury VAT wystawionej przez wynajmuj帷egoCzy Sp馧ka powinna dokona dop豉ty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami koryguj帷ymi?Wystawianie zbiorczych faktur koryguj帷ych oraz obni瘸nie kwoty podatku nale積ego na podstawie tych fakturPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj帷ego z faktur dokumentuj帷ych nabycie towar闚 i us逝g w zwi您ku z realizacj projektu edukacyjnegoPrawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentuj帷ej WDT z mylnie podanym numerem VAT UE nabywcy
 Zamknij Ta strona korzysta z plik闚 cookies w celu realizacji us逝g i zgodnie z polityk cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w Twojej przegl康arce, kliknij tutaj aby dowiedzie si wi璚ej.