Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Korekta podatku należnego z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 5 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty podatku należnego z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty podatku należnego z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dniem 1 maja 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 1 maja 2004 r. do końca 2006 r. doliczała do opłat za użytkowanie wieczyste podatek VAT dla osób fizycznych którzy dokonywali tych opłat na podstawie aktów notarialnych zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Z uwagi na fakt, iż osoby fizyczne nie żądały wystawienia faktury VAT - dla celów ewidencyjnych w zakresie VAT sporządzany był rejestr podatku nienależnego za dane miesiące. Na podstawie tych rejestrów - dla celów księgowych - zostały wystawione faktury VAT wewnętrzne - miesięczne obejmujące miesięczny podatek VAT który był ujęty w deklaracji VAT-7 i odprowadzony za okresy miesięczne do urzędu skarbowego.

W uchwale NSA sygn. akt z dnia 8 stycznia 2007 r. w przedmiocie sprawy tj. pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - sąd orzekł, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca zamierza odzyskać nienależnie zapłacony podatek VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gdy opłaty te powstały na podstawie aktów notarialnych zawartych przed 1 maja 2004 r.

Aby ten cel uzyskać Wnioskodawca dokona na bieżąco począwszy od miesiąca stycznia 2010 r. stosownych korekt podatku VAT niesłusznie naliczonego w poszczególnych miesiącach 2005 - 2006 r. i ujmie te korekty w bieżącej deklaracji VAT 7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty należnego podatku VAT za miesiące bieżące tj. od 1 stycznia 2010 r. o podatek VAT nienależnie odprowadzony w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2006 r. od opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione na podstawie aktów notarialnych zawartych przed 1 maja 2004 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwym jest ujęcie korekty niesłusznie naliczonego podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów ustanowionych na podstawie aktów notarialnych zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w miesięcznych bieżących deklaracjach VAT 7 sporządzanych w 2010 r. bez konieczności korygowania deklaracji miesięcznej z lat 2005 - 2006 r. w których to deklaracjach nienależny podatek VAT był ujmowany. Niezależnie od tego w jakich deklaracjach nastąpi korekta nienależnie odprowadzonego podatku VAT skutki dla budżetu państwa będą takie same. Ponadto uniknie się w ten sposób sporządzenia ok. 24 korekt deklaracji VAT 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, zgodnie z którą, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przedstawione przez Wnioskodawcę zagadnienie rozstrzygnięte zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który w uchwale z dnia 8 stycznia 2007 r. sygn. stwierdził, że: Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług, po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy.

Stosownie do art. 99 ust. 1 i 12 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.) ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:- w przypadku deklaracji VAT-7 - miesiąc.W Części C - Rozliczenie Podatku Należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja.

Podatek od towarów i usług należy zatem do grupy podatków powstających z mocy prawa, który pobierany jest w trybie tzw. samoobliczenia. Dlatego też szczególnie istotną rolę w tym podatku odgrywają deklaracje podatkowe. Przy ich pomocy podatnik określa i zgłasza organowi podatkowemu (deklaruje) wysokość zobowiązania podatkowego. Przepisy dotyczące deklaracji podatkowych mają zatem duże znaczenie w procesie poboru podatku.

Zauważyć należy, że z cyt, wyżej przepisów wynika, że każda deklaracja odnosi się do konkretnego, zamkniętego już okresu rozliczeniowego, który w przypadku deklaracji VAT-7 jest okresem miesięcznym. W związku z powyższym deklaracja musi uwzględniać stan prawny istniejący w momencie zamknięcia okresu rozliczeniowego.

Deklaracja podatkowa stanowi opis zdarzeń, zaistniałych w określonym przedziale czasowym, oceniany z punktu widzenia przepisów podatkowych w tym przedziale czasowym obowiązujących, a który w efekcie ma doprowadzić do wykonania przez podatnika obowiązku zapłaty podatku lub zrealizowania przez niego swego uprawnienia do uzyskania od organu podatkowego zwrotu podatku. Zarówno istnienie tego obowiązku, jak i powstanie uprawnienia ocenia się w oparciu o stan prawny istniejący w przedziale czasowym, z którym są związane.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że jeśli Wnioskodawca w składanych miesięcznie, w latach 2005-2006 deklaracjach VAT- 7 uwzględnił podatek należny od czynności, które temu podatkowi nie podlegały, to wykazał nieprawidłową kwotę zobowiązania podatkowego (zwrotu różnicy podatku, zwrotu kwoty podatku naliczonego

W związku z powyższym na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek skorygowania złożonych uprzednio deklaracji dla podatku od towarów i usług za lata 2005 - 2006.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Wskazane przepisy statuują ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji.

Korekta deklaracji VAT-7 zastępuje poprzednio złożoną deklarację ze skutkiem ex tunc, czyli za prawidłowe uważane są te dane, które zostały wykazane w skorygowanej deklaracji. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty.

Składając korektę deklaracji podatnik oświadcza, że jego wiedza w zakresie skonkretyzowania zobowiązania podatkowego uległa zmianie, a także wyraża wolę nadania swojemu uprzedniemu oświadczeniu wiedzy w tym przedmiocie odmiennego brzmienia. Zatem skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, iż złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej.

W związku z powyższym, w odniesieniu do osób fizycznych, którym nie wystawiono faktur VAT, Wnioskodawca zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa winien w celu skorygowania nienależnie zadeklarowanego podatku VAT, dokonać korekty każdej deklaracji miesięcznej VAT-7 za lata 2005-2006, w których naliczył i wpłacił podatek VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ustanowionego przez dniem 1 maja 2004r., w oparciu o prowadzone ewidencje potwierdzające naliczenie niesłusznie pobranego podatku, poprzez poprawne wypełnienie tych deklaracji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że możliwym jest ujęcie korekty niesłusznie naliczonego podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów ustanowionych na podstawie aktów notarialnych zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w miesięcznych bieżących deklaracjach VAT 7 sporządzanych w 2010 r. należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto tut. organ podkreśla, iż w przedmiotowej interpretacji nie odniósł się do instytucji nadpłaty, a tym samym zasadności złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy Wnioskodawca doliczał do opłat za użytkowanie wieczyste za lata 2005 i 2006 podatek VAT gdyż powyższe nie było przedmiotem zapytania. Jednakże zauważa się, iż odnosząc się do instytucji zwrotu nadpłaty podatku, nie można zapominać o celu, który powinien być osiągnięty poprzez wykonanie normy prawnej regulującej tę instytucję. Zwrot podatku od towarów i usług na rzecz osoby, która go tylko formalnie a nie faktycznie zapłaciła prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia tej osoby. Powyższe stanowisko wprost wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r., (P 7/00 OTK-A, Nr 2, poz. 13).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta, nadpłata
Data aktualizacji: 16/01/2013 21:00:01

Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawką należy opodatkować usługi operatora kamery i jaki symbol PKWiU należy wpisać n...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Naczelnik...

Czy możliwe jest wystawienie więcej niż jednej faktury VAT dokumentującej należność z tytu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opolski Urząd Skarbowy Opole 45-512 ul. Obrońców Stalingradu 66

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo opolskie Konta bankowe CIT 13101014010061162221000000 VAT 60101014010061162222000000 PIT 10101014010061162223000000 budżetowe pozostałe 04101014010061162227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przechowywanie fakturCzy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?Podkarpacki Urząd Skarbowy Rzeszów 35-959 ul. Geodetów 1Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez wynajmującegoCzy wystawione przez kontrahenta faktury VAT korygujące są zasadne i można te faktury przyjąć, a podatek VAT naliczony odliczyć od podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.