Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W której pozycji części C deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) należy wykazać wartość faktury za usługi związane z eksportem?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 28.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 30.08.2005 r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Strona dokonuje na zlecenie podmiotów zagranicznych spoza Unii Europejskiej zakupu na rynku polskim towarów określonych każdorazowo w zamówieniu. Strona kupuje towary w imieniu własnym a następnie dokonuje ich odsprzedaży i eksportu do w/w kontrahentów. W celu rozliczenia transakcji wystawia faktury dotyczące sprzedaży towaru kontrahentom zagranicznym ze stawką 0% na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz faktury na sprzedaż usług związanych bezpośrednio z eksportem wspomnianych towarów (tj. rozeznanie rynku, koszty ponoszone w związku z rozmowami z kontrahentami, podpisywaniem umów lub sporządzaniem zamówień, transport, składowanie, kompletowanie dostaw itp.) ze stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów należy wykazywać w poz. 21 deklaracji VAT-7, tj. jako dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów:dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu,przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu,

przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu,świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zleceniai pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług

(VAT-7 i VAT-7K) stanowiącymi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz. 852), w części C deklaracji wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy, oraz innych korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który jest składana deklaracja.

W związku z tym potwierdzić należy stanowisko, iż usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, których miejsce świadczenia w rozumieniu przepisów o miejscu świadczenia przy świadczeniu usług (Rozdział 3, Dział V ustawy) znajduje się na terytorium kraju (tj. Reczypospolitej Polskiej), i dla których obowiązek podatkowy powstał w danym okresie rozliczeniowym, powinny być wykazywane w części C.1 deklaracji dla podatku od towarów i usług, w poz. 21 "dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%".

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa), w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Słowa kluczowe: deklaracja podatkowa, eksport towarów, usługi
Data aktualizacji: 26/12/2012 21:00:01

Czy wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu podlega opod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy wykonawca ma prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do...

Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samoch...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 13.09.2005 r...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu zapisania na fakturze VAT nr NIP i prawa odliczenia podatku naliczonego w...

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 3 marca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4 marca 2005r.), dotyczący stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie umieszczania na fakturach VAT numeru identyfikacji podatkowej, Naczelnik Drugiego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. ., gdyż faktury VAT wystawione są innego nabywcęCzy faktury dokumentujące wydatki poniesione na remont i modernizację winne być wystawione wyłącznie na imię i nazwisko podatniczki?Biuro rachunkowe Koszalin a ciągłe zmiany przepisówWnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionych fakturPodatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku naliczonego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.