Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji świadczenia usług rachunkowo-księgowych (bez usług doradczych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Jadwigi C., przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009 r. (data wpływu 28 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawiera umowy na kompleksowe usługi księgowe z zapisem w umowie Zleceniobiorca nie będzie świadczył usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy.

Wnioskodawca nie jest doradcą podatkowym. Przedmiotem świadczenia jest m.in. prowadzenie:ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości: kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach, kontrola zapisów w księgach, sporządzanie i kontrola deklaracji i raportów wynikających z tych ksiąg;ewidencji środków trwałych i amortyzacji;ewidencji sprzedaży oraz zakupu VAT;naliczeń płac i ZUS zatrudnionych pracowników;naliczeń ZUS zleceniodawcyprowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz sporządzanie na podstawie ewidencji niezbędnych deklaracji rozliczeniowych oraz ich kontrola.Wnioskodawca nie przekracza limitu 50.000, 00 zł obrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zdaniem wnioskodawcy, świadczone, kompleksowe usługi księgowe (w tym sporządzanie deklaracji podatkowych) mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. W art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione przypadki, kiedy podatnicy VAT nie mogą stosować zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Dotyczy to podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Usług księgowych, polegających również na sporządzaniu deklaracji, nie należy zaliczać do usług doradczych, mają one w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są one na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych. Ich wykonywanie wymaga zatem wiedzy z zakresu księgowości i podatków, którą to wiedzę mają podmioty uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ważne też jest to, że o prawie podatnika do korzystania ze zwolnienia z VAT, gdy świadczy usługi księgowe, decyduje nie ustawa o doradztwie podatkowym, lecz ustawa o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w przepisie art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o VAT, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Pod pozycją 37 tego załącznika wskazano, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dotyczy doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Biorąc po uwagę przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, że w sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie jest natomiast doradcą podatkowym. Wnioskodawca zawiera umowy na kompleksowe usługi księgowe, w których istnieje zapis Zleceniobiorca nie będzie świadczył usług w zakresie doradztwa dla Zleceniodawcy. Wnioskodawca wskazał również, że nie przekracza limitu 50.000 zł obrotu.

W świetle wskazanych powyżej przepisów prawa jak i przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 37 załącznika do cytowanego rozporządzenia. Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w cytowanym art. 113 ust. 1 ustawy. Skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: usługi, zwolnienia podmiotowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 15/10/2013 06:00:01

Faktura VAT RR online

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (czyli czynnym podatnikiem VAT) i kupujesz produkty rolne od rolnika ryczałtowego (gdzie rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego...

Wystawianie dokumentu magazyn wyda online

Magazyn wyda to rodzaj dokumentu, który należy wystawić w momencie, gdy firma prowadzi ewidencję magazynową towarów. Magazyn wyda to dokument, który może mieć kilka rodzajów. Dwa pierwsze są stosowane często, dwa kolejne tylko w określonych...

W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytuł...

Wnioskiem z dnia 08.01.2007 r r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 08.02.2007 r) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w...

Czy osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy może dobrowolnie pr...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. z dnia 19.02.2007r. (data wpływu 22.02.2007r.) o udzielenie...

Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, kosztów zakup...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowaUrząd Skarbowy Wyszków 07-200 ul. Sowińskiego 82Dotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringuCzy faktura VAT powinna być podpisana i opieczętowana?Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk 80-822 ul. Rzeźnicka 54/56
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.