Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Krystyny Z., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu 10 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni wskazała, że posiada samochód osobowy, który chce wykorzystać do swojej działalności gospodarczej od miesiąca listopada 2007r. Samochód jest zarejestrowany na męża Wnioskodawczyni. Ww. samochód nie będzie środkiem trwałym firmy, w związku z powyższym będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. Odliczenie podatku z faktur związanych z zakupem paliwa nie będzie przysługiwało, natomiast Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych, opon itp. do ww. samochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przepisami wolno odliczyć podatek naliczony i rozliczyć w deklaracji VAT-7 faktury związane z zakupem części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 88 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przysługuje mu prawo do odliczenia w części, w jakiej poniesione wydatki związane z eksploatacją samochodu będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu do wysokości nieprzekraczającej ustawowego limitu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do nabywanych przez podatnika towarów i usług wymienione zostały w art. 88 ust. 1 ww. ustawy o VAT. Stosownie do treści artykułu 88 ust. 1 pkt 2 i 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego; paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wyłączają możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup części samochodowych ale wprowadzają pewne ograniczenia. Jednym z ograniczeń możliwości odliczenia podatku naliczonego jest sytuacja, gdy dany wydatek na podstawie przepisów o podatku dochodowym nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 22 ust. 1 stanowią, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Art. 23 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy ogranicza możliwość zaliczania w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych, które nie stanowią składnika majątku firmy.

Jeżeli w działalności gospodarczej używany jest samochód osobowy, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika, to wydatki związane z eksploatacją samochodu są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej limitu (tzw. kilometrówki), wynikającego z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za kilometr przebiegu. Wydatki ponad ten limit nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Skutki powyższego mają wpływ również na prawo odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Podatek naliczony od ww. wydatków będzie podlegał odliczeniu na zasadach ogólnych, w takiej części, w jakiej poniesione wydatki będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16, 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11).

Ze stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy samochód będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Nie będzie środkiem trwałym firmy, zatem będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym, Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup części samochodowych przeznaczonych do samochodu osobowego, w takiej części, w jakiej poniesione wydatki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Odliczenie będzie przysługiwało w rozliczeniu za miesiąc, w którym Podatnik otrzymał fakturę lub w miesiącu następnym.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała
Słowa kluczowe: obniżenie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 08/01/2013 03:00:01

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących raty l...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja 2005 r. ( data...

Faktura elektroniczna - kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażona słownie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w p...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Czy Spółka powinna wystawić fakturę, jako usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną od pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka na usługi sklasyfikowane w PKWiU 01.41.11 oraz sposób udokumentowania ww. usług. Prawo do odliczenia podatku VATCzy w obrocie krajowym mozna odliczać podatek VAT z faktur zawierających kod "PL"?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres WnioskodawcyPrawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodówZwolnienie z opodatkowania wygranej z zagranicznego zakładu bukmacherskiego działającego poprzez Internet
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.