Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacane za obrót

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka ma podpisane ze swoimi kontrahentami umowy o wypłacie premii pieniężnych za obrót, zarówno jako odbiorca premii, jak i wypłacający. Spółka otrzymała już w styczniu 2008 r. od swoich kontrahentów faktury (datowane na 31 grudnia 2007 r.) z tytułu premii za obrót za 2007 r. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z grudnia 2004 r. Wnioskodawca traktował premię jako usługę i dokumentował te transakcje fakturą VAT odliczając lub naliczając VAT w zależności od sytuacji. W 2007 roku WSA w Waszawie oraz NSA stanęły na stanowisku, iż premie za obrót nie stanowią świadczenia usług dla celów VAT, zatem przychód z tytułu premii nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle znowelizowanego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT Spółka nie będzie miała możliwości naliczania/odliczania VAT za transakcje dokumentowane fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy interpretacja MF z 2004 r. pozostaje aktualna w świetle wyroków sądowych.Czy w przypadku przyjęcia stanowiska sądów, iż premia nie podlega opodatkowaniu VAT, organ podatkowy nie zakwestionuje udokumentowania premii za pomocą faktury VAT, co w świetle znowelizowanego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT spowoduje zakwestionowanie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Czy do faktur za premię za 2007 r., wystawionych 31.12.2007 r., a otrzymanych w styczniu 2008 r. zastosowanie znajduje interpretacja MF z 2004 r. i należy naliczyć/odliczyć VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, do czasu zmiany interpretacji przez MF Spółka traktuje premię jako usługę podlegającą opodatkowaniu VAT i nalicza VAT przy wystawianiu faktur oraz odlicza VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) od 1 stycznia 2008 r. nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. przepis ten brzmiał: nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

W świetle nowego brzmienia tego przepisu bez znaczenia pozostaje fakt uregulowania należności wynikającej z faktury. Faktura, która dokumentuje czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione od podatku VAT nie stanowi podstawy odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego. Stanowisko takie jest zgodne z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I tak w sprawie z dnia 15 marca 2007 r. sygn. akt C-35/05 ETS podkreślił: na wstępie należy przypomnieć, że w pkt 13 powołanego powyżej wyroku w sprawie Genius Holding Trybunał stwierdził, iż wykonywanie prawa do odliczenia podatku VAT jest ograniczone jedynie do podatków należnych, czyli podatków związanych z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT lub zapłaconych, o ile były należne. Trybunał uznał zatem, że prawo do odliczenia nie obejmuje podatku VAT należnego zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. c) Szóstej Dyrektywy wyłącznie dlatego, że został on wykazany w fakturze (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Genius Holding, pkt 19). Trybunał potwierdził ostatecznie tą linię orzecznictwa w wyrokach z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-454/98 Schmeink Cofreth i Strobel, Rec. str. I-6973, pkt 53 i z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawach połączonych od C-78/02 do C-80/02 Karageorgou i in., Rec. str. I-13295, pkt 50.

Powyższe oznacza, że podatnik korzystający z prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie będzie uprawniony do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej czynności niepodlegające opodatkowaniu, mimo, że zapłaci podatek z niej wynikający, i pomimo, że wystawca rozliczy podatek należny z niej wynikający.

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług należy uznać na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Zatem warunkiem opodatkowania pewnej czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług jest jej odpłatność oraz możliwość przypisania tej czynności cech świadczenia.

W sytuacji, kiedy wypłacona premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, tym samym nie jest traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, a jest gratyfikacją za określone zachowanie nabywcy, oznacza, że jest zapłatą za świadczoną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Reasumując, przyznana premia pieniężna ma charakter odpłatności za świadczenie wykonywane przez nabywcę na rzecz Spółki i odwrotnie Spółki na rzecz kontrahentów, tym samym dotyczy usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych i powinna być dokumentowana, w myśl art. 106 ust.1 ustawy, fakturą VAT.

Wobec powyższego interpretacja Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 pozostaje aktualna.

Natomiast przywołane przez Zainteresowanego wyroki sądów dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonych stanach faktycznych, a rozstrzygnięcia dokonane przez Sąd są wiążące w sprawie, w której zostały wydane.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od kontrahenta niemieckiego wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 24 kwietnia 2008 r. znak ILPP2/443-92/08-3/GZ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: bonus, czynności podlegające opodatkowaniu, faktura, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia, premia pieniężna, świadczenie, świadczenie usług, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 13/10/2013 18:00:01

Czy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakt...

Zgodnie z 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których...

Wnioskodawca nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty zwrócone pracownikowi w wysokości 90% wartości faktury za używanie Internetu dla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie momentu otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podawanie na fakturze zakupowej adresu zamieszkania zamiast adresu firmy powoduje utratę prawa do odliczenia?Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za media?Urząd Skarbowy Jasło 38-200 ul. Staszica 3Czy mam prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji ?Czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości należy naliczyć podatek VAT a jeżeli tak, to według jakiej stawki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.