Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacane za obrót

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka ma podpisane ze swoimi kontrahentami umowy o wypłacie premii pieniężnych za obrót, zarówno jako odbiorca premii, jak i wypłacający. Spółka otrzymała już w styczniu 2008 r. od swoich kontrahentów faktury (datowane na 31 grudnia 2007 r.) z tytułu premii za obrót za 2007 r. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z grudnia 2004 r. Wnioskodawca traktował premię jako usługę i dokumentował te transakcje fakturą VAT odliczając lub naliczając VAT w zależności od sytuacji. W 2007 roku WSA w Waszawie oraz NSA stanęły na stanowisku, iż premie za obrót nie stanowią świadczenia usług dla celów VAT, zatem przychód z tytułu premii nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle znowelizowanego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT Spółka nie będzie miała możliwości naliczania/odliczania VAT za transakcje dokumentowane fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy interpretacja MF z 2004 r. pozostaje aktualna w świetle wyroków sądowych.Czy w przypadku przyjęcia stanowiska sądów, iż premia nie podlega opodatkowaniu VAT, organ podatkowy nie zakwestionuje udokumentowania premii za pomocą faktury VAT, co w świetle znowelizowanego art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT spowoduje zakwestionowanie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury. Czy do faktur za premię za 2007 r., wystawionych 31.12.2007 r., a otrzymanych w styczniu 2008 r. zastosowanie znajduje interpretacja MF z 2004 r. i należy naliczyć/odliczyć VAT.Zdaniem Wnioskodawcy, do czasu zmiany interpretacji przez MF Spółka traktuje premię jako usługę podlegającą opodatkowaniu VAT i nalicza VAT przy wystawianiu faktur oraz odlicza VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) od 1 stycznia 2008 r. nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. przepis ten brzmiał: nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

W świetle nowego brzmienia tego przepisu bez znaczenia pozostaje fakt uregulowania należności wynikającej z faktury. Faktura, która dokumentuje czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione od podatku VAT nie stanowi podstawy odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego. Stanowisko takie jest zgodne z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I tak w sprawie z dnia 15 marca 2007 r. sygn. akt C-35/05 ETS podkreślił: na wstępie należy przypomnieć, że w pkt 13 powołanego powyżej wyroku w sprawie Genius Holding Trybunał stwierdził, iż wykonywanie prawa do odliczenia podatku VAT jest ograniczone jedynie do podatków należnych, czyli podatków związanych z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT lub zapłaconych, o ile były należne. Trybunał uznał zatem, że prawo do odliczenia nie obejmuje podatku VAT należnego zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. c) Szóstej Dyrektywy wyłącznie dlatego, że został on wykazany w fakturze (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Genius Holding, pkt 19). Trybunał potwierdził ostatecznie tą linię orzecznictwa w wyrokach z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-454/98 Schmeink Cofreth i Strobel, Rec. str. I-6973, pkt 53 i z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawach połączonych od C-78/02 do C-80/02 Karageorgou i in., Rec. str. I-13295, pkt 50.

Powyższe oznacza, że podatnik korzystający z prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie będzie uprawniony do odliczenia podatku wynikającego z faktury dokumentującej czynności niepodlegające opodatkowaniu, mimo, że zapłaci podatek z niej wynikający, i pomimo, że wystawca rozliczy podatek należny z niej wynikający.

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług należy uznać na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Zatem warunkiem opodatkowania pewnej czynności dla potrzeb podatku od towarów i usług jest jej odpłatność oraz możliwość przypisania tej czynności cech świadczenia.

W sytuacji, kiedy wypłacona premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, tym samym nie jest traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, a jest gratyfikacją za określone zachowanie nabywcy, oznacza, że jest zapłatą za świadczoną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Reasumując, przyznana premia pieniężna ma charakter odpłatności za świadczenie wykonywane przez nabywcę na rzecz Spółki i odwrotnie Spółki na rzecz kontrahentów, tym samym dotyczy usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych i powinna być dokumentowana, w myśl art. 106 ust.1 ustawy, fakturą VAT.

Wobec powyższego interpretacja Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 pozostaje aktualna.

Natomiast przywołane przez Zainteresowanego wyroki sądów dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonych stanach faktycznych, a rozstrzygnięcia dokonane przez Sąd są wiążące w sprawie, w której zostały wydane.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od kontrahenta niemieckiego wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 24 kwietnia 2008 r. znak ILPP2/443-92/08-3/GZ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: bonus, czynności podlegające opodatkowaniu, faktura, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia, premia pieniężna, świadczenie, świadczenie usług, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 13/10/2013 18:00:01

Czy faktury VAT drukowane z podręcznego komputera inkasenta są podstawą do odliczenia poda...

Działając na podstawie:- art. 14a 1, 3, 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.),- art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 3, art. 86 ust. 11 ustawy...

Wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXXXXXz dnia...

Biura księgowe śląskie na co najczęściej narzekają klienci biur rachunkowych?

Znalezienie dobrej księgowej, wbrew pozorom wcale nie jest łatwym zadaniem i część klientów nawet kilka razy w roku zmienia biuro rachunkowe Ruda Śląska. Oczywiście jest wiele sposobów, by uniknąć zatrudnienia niekompetentnego księgowego, ale...

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług architektonicznych

Wnioskiem z dnia 31 grudnia 2004r. (data wpływu do tut. organu - 04.01.2005r.) Podatnik zwrócił się o interpretację co do stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.Z zapytania, które wpłynęło do tut...

Kancelaria ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium NiemiecCzy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałówAkty prawne regulujące termin wystawienia faktury VATCzy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. (art. 43 ust. 1 pkt 10a) jest prawidłowa?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.