Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku wynikającego z faktur dotyczących napraw i bieżącego utrzymania samochodu

POSTANOWIENIE======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2006 r. uzupełnionego w dniu 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących napraw i bieżącego utrzymania samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy użyczenia - stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e======================= Pismem z dnia 22 maja 2006 r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik prowadzi kancelarię adwokacką i jest podatnikiem VAT czynnym. Podatnik do celów prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy użytkowany na podstawie zawartej umowy użyczenia. Zgodnie z zawartą umową użyczający oddaje do bezpłatnego używania ww. samochód na czas oznaczony, po upływie którego, powinien on zostać zwrócony w stanie niepogorszonym. Na podstawie tejże umowy Podatnik będzie ponosił wszystkie koszty związane z używaniem i utrzymaniem samochodu ( paliwo, naprawy, przeglądy ). Przedmiotowy samochód nie jest środkiem trwałym firmy.Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących naprawy i bieżące utrzymanie samochodu. Podatnik stoi na stanowisku, iż jest uprawniony do takiego odliczenia.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje. Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostało unormowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym prawo to przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie ust.2 pkt 1 lit.a) cyt. art. 86 kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust.3-7, suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto w art. 88 ust. 1 ustawy określono towary i usługi, od nabycia których nie służy prawo odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z pkt 2 tego przepisu obniżenia kwoty podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W pkt 3 postanowiono o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 /tj. innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony/. Wśród innych określonych w ust. 1 art. 88 towarów i usług, nie wymieniono części zamiennych do używanych w działalności samochodów osobowych, jak również usług związanych z ich naprawą. W stosunku do tych towarów i usług istnieje zatem prawo odliczenia podatku na zasadach ogólnych. Pewne ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o których wyżej mowa, występuje w przypadku, gdy samochody osobowe nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, co wynika z przytoczonego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ponieważ wówczas wydatki te zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu jedynie do wysokości limitu, wynikającego z tzw. kilometrówki. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 ust. 1 pkt 46 cyt. wyżej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.Przepisy te nie mają jednak zastosowania w sytuacji, gdy podatnik zaliczył samochody osobowe do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz omówiony wyżej stan prawny należy uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe gdyż przedmiotowy samochód osobowy nie stanowi środka trwałego w prowadzonej działalności zatem można jedynie obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z nabyciem ww. towarów, w granicach limitu przewidzianego w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: limit, odliczenie podatku od towarów i usług, usługi naprawy pojazdów samochodowych
Data aktualizacji: 29/06/2011 11:20:44

Czy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4

Zasięg terytorialny miasta Józefów, Otwock gminy Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna powiaty otwocki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 22101010100167372221000000 VAT 69101010100167372222000000 PIT...

Kiedy powstaje prawo do obbniżenia podatku należnego o podatek wynikajacy z wystawionej fa...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potr...

Postanowienie Na podstawie art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku ..................z dnia 24 października 2005r.(wpływ 25.10.2005r.) o udzielenie pisemnej...

Stawka podatku na usługi remontowe i treść faktury

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za czynsz, wodę oraz energięCzy Spółka postępuje prawidłowo uznając za moment powstania przychodu dzień wystawienia faktury sprzedaży towarów?Świętokrzyski Urząd Skarbowy Kielce 25-324 ul. Sandomierska 105Czy do wyliczenia marży przyjmuje się wydatki udokumentowane fakturami?Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na osobę fizyczną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.