Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Określenie momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 27.01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momenty powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności firma podpisała 01.10.2009 roku umowę na wynajem powierzchni ekspozycyjnej dla jednego z naszych dostawców. Umowa została zawarta na okres 1 roku od dnia zawarcie umowy (tj. od 01.10.2009). Zgodnie z zawartą umową za wynajem w/w powierzchni ekspozycyjnej nasza apteka uzyska przychód w wysokości 2 000 netto za rok. W umowie zawarto zapis, że kwota 2 000 zł będzie płatna w dwóch ratach po 1000 zł każda.

Przy czym pierwsza faktura, dotycząca pierwszej raty na kwotę 1000 zł, została wystawiona 24.11.2009 r. dotyczyła wynajmu powierzchni ekspozycyjnej za okres 01.10.2009 r. do 31.03.2010. Faktura wystawiona w listopadzie miała 30 dniowy termin płatności i została zapłacona w grudniu 2009 roku.

Faktura obejmująca drugą ratę za wynajem powierzchni ekspozycyjnej, dotycząca okresu od 01.04.2010 r. do 30.09.2010 zostanie wystawiona w kwietniu 2010 roku. Firma prowadzi pełne księgi handlowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.W jakim miesiącu apteka powinna wykazać przychód uzyskany z wynajmu powierzchni ekspozycyjnej za okres od 01.10.2009 r. do 31.03.2010 r., który został udokumentowany fakturą wystawioną 24.11.2009 roku z terminem płatności grudzień 2009. Na gruncie przepisów VAT obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust.1 3 pkt. 4, tj. w momencie otrzymania zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności. Oznacza to że wystawiona przez nas faktura powinna zostać ujęta w rejestrze VAT w miesiącu kiedy upływa termin płatności tj. w grudniu 2009 roku.Odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest przedmiotem niniejszej interpretacji. Wniosek dotyczący pytania drugiego w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód wynikający z faktury wystawionej 24.11.2009 roku, powstaje zgodnie z art. 14 ust. 1 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na koniec okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Wystawiona faktura obejmuje okres do 01.10.2009 r. do 31.03.2010 r., przekracza tym samym okres roku podatkowego. Oznacza to, że przychód dotyczący 2009 roku (za okres od 01.10.09 r. do 31.12.2009) powinien zostać ujęty w przychodach 2009 roku wykazany na koniec grudnia 2009 roku. Natomiast pozostała część faktury będzie przychodem 2010 roku i powinna zostać wykazana na koniec marca 2010 roku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 14 ust. 1c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. stanowi, iż za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.Ustawodawca przewidział również szczególną sytuację, w której strony ustalą, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych.

W tym przypadku, zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku usług o charakterze ciągłym, gdy strony uzgodnią, że regulowanie wzajemnych należności i zobowiązań między stronami będzie obejmować kolejne wyodrębnione umownie okresy świadczenia tych usług w czasie trwania umowy. W sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana stale, w dłuższym - określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, iż wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach tej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy

Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny. Wobec powyższego, data powstania przychodu zależy od postanowień umowy co do terminu dokonywania rozliczeń, a nie od daty wykonania świadczenia lub wystawienia faktury.

W przedstawionym stanie faktycznym rozliczenie przychodu następuje na podstawie zawartej umowy wynajmu powierzchni ekspozycyjnej, w której strony ustaliły, że kwota 2000 zł będzie płatna w dwóch ratach po 1 000 zł każda. Wystawione przez Wnioskodawczynię faktury będą wskazywały za jaki okres wynajmu powierzchni jest dokonywane rozliczenie.

Zatem znajduje w tej sprawie zastosowanie powołany wyżej art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w wystawionej fakturze, tj. ostatni dzień każdego okresu, bez względu na ustaloną datę płatności i terminu dokonania rozliczenia wykonanej usługi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, powierzchnia użytkowa, przychód, termin płatności, wynajem
Data aktualizacji: 31/01/2013 00:00:01

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 22% i winno być potwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dla określenia wysokości stawki podatku VAT ma znaczenie data podpisania umowy czy data od...

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami)...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Kalisz gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690001272221000000 VAT 11101014690001272222000000 PIT 58101014690001272223000000 budżetowe pozostałe...

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym p...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka...

Procedury gwarantujące zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elekt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania kosztów z tytułu wynajmu pomieszczeńOkres rozliczeniowy, w którym należy uwzględnić otrzymaną od kontrahenta w ramach importu usług, fakturę korygującąCzy można całą wartość netto czynszu inicjalnego z wystawionej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?Stosowanie na fakturach NIP gminyUznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokumentowaniem oraz prawa do obniżenia podatku należnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.