Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży samochodów używanych na posdstawie:- umów kupna- rachunków- faktur VAT - zw. z art. 43 ust. 1 pkt 2

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania sprzedaży samochodów używanych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 27 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania sprzedaży samochodów używanych.W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.Jest Pan zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jako czynny płatnik tego podatku. Pana działalność to A Pośrednictwo w kupnie-sprzedaży używanych samochodów, z określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej symbolem PKD - 50.10.B - sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych. W Pana działalności dominują: pośrednictwo na podstawie protokołów przekazania do ekspozycji pojazdów, jak również nabycia samochodów na podstawie umów kupna.

Zakupu dokonuje Pan na podstawie umów kupna od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie rachunków lub faktur VAT.

Kontrahentami Pana są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarówno będące płatnikami VAT, jak i nie będące płatnikami VAT.

Nabycie samochodu od kontrahenta będącego płatnikiem VAT udokumentowane jest fakturą, w której sprzedaż objęta jest zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie sprowadza się do kwestii opodatkowania i sposobu dokumentowania sprzedaży samochodów używanych.

Zdaniem Wnioskodawcy przy sprzedaży samochodu osiągnięta marża winna zostać opodatkowana stawką 22%, na fakturze VAT marża należy przyjąć pełną wartość pojazdu z rozpisaniem marży, podatku VAT i wartości pojazdu w cenie nabycia.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Generalnie zatem opodatkowaniu podlega cała kwota należna od nabywcy. Od zasady tej ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak pewne odstępstwa. Ze specyficznym sposobem ustalania podstawy opodatkowania mamy do czynienia w przypadku szczególnej procedury opodatkowania marży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Przez towary używane, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).Przy czym norma zawarta w art. 120 ust. 4 ustawy dotyczy - zgodnie z ust. 10 powołanego artykułu - dostawy m.in. towarów używanych, które podatnik nabył od:

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej; podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5; podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113; podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zgodnie z treścią art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Należy przy tym wskazać, iż ewidencja podatnika, który stosuje opodatkowanie marży, musi w myśl art. 120 ust. 15 ustawy, zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Jednocześnie w art. 120 ust. 16 powołanej ustawy ustawodawca zastrzegł, iż podatnicy stosujący szczególną procedurę opodatkowania marży nie mogą oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Zatem taki podatnik powinien w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, ujmować kwotę nabycia towaru, kwotę zapłaconą przez nabywcę towaru, marżę bez kwoty podatku oraz podatek należny. Z powyższego wynika, że podstawą do poprawnego rozliczenia podatku należnego jest prawidłowo prowadzona ewidencja zakupu i sprzedaży, i to z niej wynikać ma podstawa opodatkowania i wysokość podatku. Natomiast cena nabycia towaru używanego - jakkolwiek winna wynikać z prawidłowo prowadzonej ewidencji - nie może być wyodrębniona na fakturze VAT marża.

Ponadto zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy, w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża".Reasumując, stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę używanych samochodów na terytorium kraju, nabytych w celu dalszej odsprzedaży od:

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umów kupna, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie będących podatnikami VAT czynnymi na podstawie rachunków, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących podatnikami VAT czynnymi na podstawie faktur, w których sprzedaż jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usługwypełnia kryteria określone w ww. przepisach prawa podatkowego i stanowi przesłankę umożliwiającą zastosowanie szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym przypadku zatem opodatkowaniu podlega marża, przy czym na FAKTURZE VAT marża dokumentującej taką sprzedaż nie można oddzielnie wykazywać podatku od dostawy towarów, zgodnie z art. 120 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Analizując treść ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy ustawodawca nie przewidział zwolnienia z opodatkowania ani też obniżonej do wysokości 0%, 3% czy 7% stawki podatku dla sprzedaży towarów używanych opodatkowanych wg procedury marży, zatem marża uzyskana przy takiej sprzedaży winna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 22%.Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: marża, podstawa opodatkowania, samochód, towar używany
Data aktualizacji: 23/01/2013 12:00:01

Czy istnieje możliwość skorygowania wystawionych rachunków poprzez faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 1, art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.2006 r. (data wpływu do tut. organu 08.2006 r.)...

W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty c...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Czy dokonanie korekty faktury w przedstawionym stanie faktycznym będzie w sensie ekonomicz...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w...

Księgowi odpowiadają za swoje błędy

Okazuje się, że zatrudnienie księgowej czy powierzenie spraw firmy w ręce biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy za wynik popełnionych przez nie błędów. Czy wobec tego biura księgowe Warszawa mogą czuć się bezkarne? W artykule 26 Ordynacji...

Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie pub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków na usługi wewnętrzne niezbędne do realizacji usług przewozowych ?W jakim miesiącu można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu za zakupiony towar, środki trwałe lub wyposażenie?Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usługCzy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.