Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca produkuje oraz sprzedaje wyprodukowany przez siebie towar (tj. sprzęt gospodarstwa domowego).

W określonych przypadkach, dokonując sprzedaży towarów Spółka przyznaje nabywcom swoich towarów premie pieniężne (bonusy) z tytułu osiągnięcia przez nich określonego poziomu obrotów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W powyżej opisanej sytuacji bonusy dotyczą zrealizowanego obrotu ogółem za dany okres rozliczeniowy. Nie jest możliwe przypisanie przyznanej lub otrzymanej premii pieniężnej żadnej konkretnej dostawie towarów.

Zasady udzielania premii pieniężnych określone są, co do zasady, w umowach handlowych wiążących Spółkę z nabywcami towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, jeśli zdaniem Ministra Finansów przyznanie premii pieniężnej kontrahentom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców towarów, którym przyznano premie pieniężne, także w świetle znowelizowanego z dniem 1 stycznia 2008 roku brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, choć przyznanie premii pieniężnej co do zasady nie podlega VAT, to w przypadku, jeśli kontrahent, traktuje uzyskaną przez siebie premię pieniężną jako świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy kontrahent ten uzyskał dla własnych celów interpretację przepisów prawa podatkowego, w której organ podatkowy wskazał na obowiązek wykazania VAT z tytułu wykonania usługi mającej wpływ na zwiększenie obrotu (intensyfikacja obrotu), Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do odliczenia na zasadach ogólnych, także w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r.

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, iż osiągnięcie przez nabywcę towarów określonego pułapu obrotu stanowi czynność, która nie podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dotychczasową linię interpretacyjną większości urzędów skarbowych (wydawanych na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w stanie prawnym przed 1 lipca 2007 r.), jak i stanowisko wyrażone przez Ministra Finansów w analogicznym stanie faktycznym w indywidualnych interpretacjach wydanych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, nie można wykluczyć iż kontrahenci Spółki otrzymali lub otrzymują interpretacje zgodnie z przytoczonym pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. Zakładając zatem, przynajmniej hipotetyczną możliwość udzielenia odmiennej interpretacji kontrahentowi Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. rozliczenia Spółki z takim kontrahentem mogą rodzić ryzyko w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od tego kontrahenta faktur.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego od 1 stycznia 2008 r. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jednak zdaniem Spółki, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów, powinno jej przysługiwać na zasadach ogólnych również po nowelizacji ustawy o VAT, a więc po 1 stycznia 2008 r.

Jeśli bowiem Spółka uzyska interpretację stwierdzającą, iż przedmiotowe zdarzenie (tj. przyznanie premii pieniężnej) nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast kontrahent wystawił fakturę w celu udokumentowania tego zdarzenia jako transakcji opodatkowanej VAT (zgodnie z interpretacją przepisów, którą uzyskał we własnym imieniu), Spółka stoi na stanowisku, iż będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów na zasadach ogólnych (w szczególności zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), Spółka nie może bowiem ponosić negatywnych konsekwencji wydawania przez organy podatkowe sprzecznych interpretacji indywidualnych, w szczególności biorąc pod uwagę art. 14k Ordynacji podatkowej, Minister Finansów stoi bowiem na straży zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez te organy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Według art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Obrót - na mocy art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadku gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy (ceny). W przypadku, gdy kontrahenci kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane w pewnym okresie dostawy, a premie te nie są związane z konkretną dostawą, to należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2, nie jest możliwe obniżenie podatku należnego oraz zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego na podstawie otrzymanej faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku, (niezależnie od faktu uregulowania kwoty wykazanej na fakturze). Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, gdzie wypłacane przez Spółkę premie z tytułu uzyskiwania przez nabywcę odpowiedniego poziomu obrotów stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także z uwagi na brak zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, należy uznać, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że zakup tych usług może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania czy przyznanie przez dostawcę towarów premii pieniężnej nabywcom towarów po przekroczeniu określonego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 28 kwietnia 2008 r. nr ILPP2/443-107/08-2/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek należny, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 21/01/2013 06:00:01

Prawo do odliczenia od faktur na których posłużono się nazwą skróconą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego i podatku...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupu przed rejestracją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy płatnik powinien skorygować informację PIT-8B dla adwokata za 2004r. jeżeli podatnik z...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 29.04.2005 r. wynika, że w 2004 r. Sąd Okręgowy dokonywał wypłat należności między innymi adwokatom świadczącym pomoc prawną osobiście i na zlecenie sądu, czyli należności o których mowa w art...

Kiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane na f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podpis na fakturzeCzy istnieje obowiązek wystawienia faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?Dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być wystawiona faktura dot. otrzymanej premiiPrawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni z tytułu faktur zapłaconych w drodze kompensatyOpodatkowanie usługi architektonicznej świadczonej poza granicami kraju
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.