Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 03 czerwca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03 czerwca 2005 r. Nr GD/184/2005 ( data wpływu do tut. Urzędu 08 czerwca 2005 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowę na zakup profili aluminiowych z dostawcą krajowym. Do umowy został podpisany protokół uzgodnień, w którym sprzedający przyznał kupującemu bonus wyliczony proporcjonalnie do wielkości dostaw zrealizowanych w poszczególnych przedziałach tonażowych. Spółka do wniosku dołączyła kopię protokołu uzgodnień z którego wynika, iż bonus będzie wyliczany każdorazowo po osiągnięciu przez Spółkę górnej granicy poszczególnych przedziałów tonażowych wyliczanym wg. średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio wg dat wystawienia faktur pierwotnych.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowego zakwalifikowania udzielonego bonusu dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług. Spółka przedstawiła stanowisko, iż w przedstawionym stanie faktycznym dojdzie do udzielenia rabatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą", który winien być udokumentowany poprzez wystawienie faktury korygującej przez kontrahenta dokonującego dostawy.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Z przedstawionego, przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż bonus będzie się odnosił do konkretnych wcześniejszych dostaw zrealizowanych przez kontrahenta Spółki i jego ustalenie będzie się odbywać na podstawie pierwotnych faktur dokumentujących dokonanie tych dostaw. W tym stanie rzeczy w opinii tut. organu podatkowego słuszne jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym stanie faktycznym dojdzie do udzielenia rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, stanowiącym, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Zgodnie natomiast z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Zatem słusznym jest stanowisko Spółki, iż w przedstawionym stanie faktycznym kontrahent dokonujący dostawy winien wystawić fakturę korygującą.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: bonus, faktura korygująca, podatek od towarów i usług, rabaty
Data aktualizacji: 17/01/2013 09:00:01

Czy w informacji podsumowującej VAT-UE w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych należy wykaza...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego pismem z dnia 16.10.2006r. (...

Możliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakup

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy odliczenie całej kwoty podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej zakup samoc...

Działając na podstawie art.216, art.217 oraz art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Tekst jednolity z 2005r.- Dz. U. Nr 8, poz.60 , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia...

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup warzyw od rolników...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji poda...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie z faktury VAT otrzymanej przed rozpoczęciem działalności gospodarczejSprawdzone biura rachunkowe w OpoluOpodatkowanie i obowiązek wystawienia faktury oraz zapłaty podatku należnego z tytułu czynności nabycia wierzytelnościPierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Sixta 17Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.