Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę handlową z dystrybutorem. W treści tej umowy zastrzeżono wynagrodzenie w postaci kwartalnej i rocznej premii pieniężnej należnej dystrybutorowi, w zamian za dokonywanie przez niego zakupów od Spółki. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia w postaci premii pieniężnej jest dokonanie zakupów towarów w wyznaczonej przez strony umowy wysokości. Przy braku spełnienia tego warunku premia nie jest należna. Wynagrodzenie wypłacane jest w okresach kwartalnych i rocznych na podstawie wystawianej przez dystrybutora faktury VAT. Wynagrodzenia nie można przyporządkować do konkretnej dostawy zrealizowanej w okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle dyspozycji art. 88 ust. 3a pkt 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach wystawionych przez dystrybutora z tytułu świadczonych przez niego usług, za które to usługi Spółka wypłaca wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od poziomu osiągniętych obrotów.

Zdaniem Wnioskodawcy, zrealizowanie określonego poziomu obrotów przez dystrybutora, w uzgodnionym okresie czasu powinno być uznane za świadczenie usługi przez klienta, a zatem wypłata wynagrodzenia, którego nie można powiązać z konkretną dostawą, jest wypłatą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Tym samym wypłata wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, podatek naliczony wynikający z takich faktur będzie podlegał odliczeniu. Przedstawione stanowisko Zainteresowany uzasadnił następującymi argumentami:

W świetle dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy VAT przedmiotem opodatkowania jest:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Czynności wypłacenia wynagrodzenia z całą pewnością nie można zatem zakwalifikować jako dostawę towarów, eksport lub import towarów, czy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W ocenie Spółki jest to świadczenie usługi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT.

Można zatem stwierdzić, iż świadczeniem usługi będzie każda transakcja podatnika wykonana w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów.

W ocenie Zainteresowanego wypłacane na podstawie zawartej umowy z dystrybutorem wynagrodzenie stanowi zapłatę za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, którą dystrybutor wyświadczył na jego rzecz. Tym samym faktury VAT otrzymane od dystrybutora, dają mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.

Potwierdzeniem takiej kwalifikacji jest pismo Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3 812-1222/2004/AP/4026, w którym stwierdził, iż "(.)W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach (.)".

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu także przyznał, iż "Podatek należny wynikający z faktury VAT wystawionej przez odbierającego premię pieniężną stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu u udzielającego tej premii" (pismo z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. DPP-005-79/05).

Podobnie Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 16 grudnia 2005 r. sygn. PUS.II/443/166/2005/ZK stwierdził, iż "(.) jako kwota należna z tytułu sprzedaży (świadczenia usług) kwota tak rozumianej premii stanowi u nabywcy obrót opodatkowany, natomiast u dostawcy towarów wystąpi w związku z tym podatek naliczony podlegający, przy zachowaniu przewidzianych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług warunków, odliczeniu (.)".

Dla uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy, iż wypłacane przez niego wynagrodzenie za dokonywanie przez dystrybutora zakupu jego towarów, stanowi wynagrodzenie za świadczone przez dystrybutora usługi na jego rzecz, powołał również orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, "Definicja usługi jest bardzo pojemna bowiem obejmuje w zasadzie każdą sytuację faktyczną, w której dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy dwoma podmiotami, w wyniku której jeden z podmiotów świadczy na rzecz drugiego to, do czego się zobowiązał, pod warunkiem, że świadczenie to nie jest dostawą towarów (wyrok z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. l SA/Łd 1239/06).

Podsumowując, zdaniem Spółki umowa łącząca ją z dystrybutorem jest umową dwustronnie zobowiązującą, w której jedna ze stron (dystrybutor) zobowiązuje się do działania zgodnego z wolą drugiej strony (Spółki), a druga strona zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za tak oznaczone działanie.

Świadczenie pieniężne wypłacone przez Zainteresowanego stanowi w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia za świadczoną na jego rzecz przez dystrybutora usługę, polegającą na działaniu zgodnym z jego wolą. Za zakwalifikowaniem działania dystrybutora zgodnego z wolą Spółki jako usług przemawia posłużenie się przez ustawodawcę w ustawie o VAT negatywną definicją świadczenia usług.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno w przypadku dostawy towarów jak i w przypadku świadczenia usług niezbędne jest istnienie pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą określonej więzi prawnej, na podstawie której strony współdziałają zmierzając wspólnie do osiągnięcia zamierzonego celu. W przypadku Spółki oraz jej kontrahenta (dystrybutora) taką więź prawną tworzy umowa zawarta między stronami, której treść przesądza o prawno-podatkowej kwalifikacji jej przedmiotu jako świadczenia usług.

Skoro zatem Spółka otrzymuje od dystrybutora faktury VAT potwierdzające dokonanie przez niego czynności opodatkowanej, tym samym przysługuje jej w opisanych okolicznościach prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest przykładowo opinia wyrażona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie X (C-16/93), w którym wskazano, że w celu uznania, iż otrzymane środki pieniężne stanowią wynagrodzenie za usługę, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wykonywaną usługą (świadczeniem) i otrzymywanym wynagrodzeniem. Przekładając rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na grunt tej sprawy, należy uznać, iż taki związek między Spółką a jej kontrahentem (dystrybutorem) jest ustanowiony na mocy umowy, która jednoznacznie uzależnia wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie od dokonywania zakupów towarów oraz od wysokości osiąganych obrotów.

Wnioskodawca podkreślił, iż w jego ocenie skoro nie tylko wskazane przepisy ustawy o VAT, ale także dostępne stanowiska organów podatkowych uznają, iż wypłata wynagrodzenia za osiągnięcie określonego poziomu obrotów jest zapłatą za wyświadczenie usługi przez nabywcę towarów i tym samym wystawione faktury VAT dają prawo nabywcy takiej usługi do odliczenia podatku naliczonego, to należy uznać za uzasadnione stanowisko, iż wykonywane przez dystrybutora w opisanym stanie faktycznym czynności spełniają zakres definicji świadczenia usług.

Zainteresowany dodał, że wypłacona premia nie będzie stanowiła rabatu, gdyż premii nie można powiązać z konkretną dostawą i nie stanowi ona opustu w stosunku do podstawowej ceny towarów zmniejszającej jego obrót.

Tym samym, zdaniem Spółki, ma ona pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od dystrybutorów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, obniżenie podatku należnego, podatek od towarów i usług, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 17/01/2013 09:00:01

Obowiązek wliczenia obrotu z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz wykonawcy inw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe rozliczenie wystawionej faktury korygującej wewnątrzwspólnotową dostawę i eksport

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka zwróciła się z zapytaniem o ocenę prawidłowości przyjętego rozwiązania przedstawion...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.10.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu...

Czy sprzedaż akcji i udziałów posiadanych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązkowe daty na fakturze od 2013 rokuCzy rozwiązania zaproponowane przez podatnika w zakresie ewidencjonowania kosztów przesyłek za towar jest prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym?Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty i prowizje bankowe od opłat związanych z budynkiem stanowią koszty uzyskania przychodu?Czy mogę korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. 7% z tytułu sprzedaży usługi dekarskiej wraz z własnym materiałem wykonawcy ?Refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.