Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia i termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wniesienia aportem do spółki nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2009 r. (data wpływu 21 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Mając na względzie zapewnienie środków na rozwój oraz prowadzenie działalności Wnioskodawcy (dalej Spółki), powstała konieczność dokapitalizowania Spółki w drodze podwyższenia kapitałów własnych. Wkłady wnoszone przez nowego udziałowca będą miały charakter niepieniężny. W celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podmiot obejmujący nowe udziały (dalej: Nowy Udziałowiec) wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci środków trwałych. Przedmiotem wkładu będą budynki i budowle wraz z gruntami oraz prawem wieczystego użytkowania gruntów. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 27e ustawy o VAT. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, Nowy Udziałowiec obejmie udziały w Spółce, o określonej wartości nominalnej (równej kwocie, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki). Wnioskodawca nie wyklucza, iż z uzasadnionych przyczyn o charakterze ekonomiczno-prawnym, na kapitał zakładowy Spółki może być przelana tylko część wartości wkładu, natomiast pozostała część może zasilić kapitał zapasowy (tj. rozpoznane zostanie agio). W takiej sytuacji wartość wkładu niepieniężnego przewyższy nominalną wartość udziałów otrzymanych przez Nowego Udziałowca.

Podwyższenie kapitału zakładowego, powodujące zmiany w umowie Spółki, zostanie przeprowadzone zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Nastąpi ono zatem na podstawie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i prawdopodobnej zmianie umowy Spółki (jeżeli wystąpi taka konieczność). Ponadto, Nowy Udziałowiec złoży oświadczenie o przystąpieniu do Spółki oraz objęciu udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Następnie Wnioskodawca i Nowy Udziałowiec zawrą umowę o przeniesieniu prawa własności środków trwałych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego. Uchwała, oświadczenie i umowa dokonane zostaną przy zachowaniu wymaganej prawem formy czynności. Po przeprowadzeniu wskazanych czynności, zarząd Spółki zgłosi podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

Przedmiotem wniosku są wyłącznie nieruchomości, których dostawa nie kwalifikuje się na zwolnienie od podatku VAT, bądź też nieruchomości, których dostawa na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT mogłaby korzystać ze zwolnienia z VAT, jednakże w stosunku, do których zarówno Spółka, jak i Nowy Udziałowiec złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Nowy udziałowiec w celu udokumentowania wkładu niepieniężnego wystawi fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT od przedmiotu wkładu. Zarówno Spółka, jak i Nowy Udziałowiec są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości będących przedmiotem zapytania powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę VAT dokumentującą wniesienie wkładu, o ile umowa o przeniesieniu prawa własności nieruchomości będących przedmiotem wkładu zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której dokona ona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

Ustawa o VAT nie wprowadza szczególnego momentu powstania prawa do obniżenia podatku należnego o wartość podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości. W konsekwencji, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, prawo do obniżenia powstanie na zasadach ogólnych, tj. w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma przedmiotową fakturę, przy czym dodatkowo - stosownie do art. 86 ust. 12 i ust. 12a - nabycie prawa do dysponowania nieruchomościami jak właściciel powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

W opinii Zainteresowanego, przeniesienie prawa do dysponowania nieruchomościami będącymi przedmiotem wkładu nastąpi - w rozumieniu ustawy o VAT - w momencie zawarcia pomiędzy nim a Udziałowcem umowy przenoszącej ich własność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo to może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na mocy art. 86 ust. 12 ustawy, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Zgodne z art. 86 ust. 12a ustawy, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokapitalizować swoją działalność w drodze podwyższenia kapitałów własnych. Wkłady wnoszone przez nowego udziałowca będą miały charakter niepieniężny. Przedmiotem wkładu będą budynki i budowle wraz z gruntami oraz prawem wieczystego użytkowania gruntów. Przedmiotem wniosku są wyłącznie nieruchomości, których dostawa nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też nieruchomości, których dostawa na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy mogłaby korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jednakże w stosunku do których zarówno Spółka, jak i Nowy Udziałowiec złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy. Nowy udziałowiec w celu udokumentowania wkładu niepieniężnego wystawi fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT od przedmiotu wkładu.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca stwierdził, iż prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości będących przedmiotem zapytania powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę VAT dokumentującą wniesienie wkładu, o ile umowa o przeniesieniu prawa własności nieruchomości będących przedmiotem wkładu zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której dokona ona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

W art. 86 ust. 12 oraz ust. 12a ustawy, ustawodawca zawarł zastrzeżenie, zgodnie z którym w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, prawo do odliczenia podatku VAT powstaje z chwilą nabycia tego prawa. Zastrzeżenie to ma zastosowanie wtedy, gdy wystawiono fakturę, a dostawa nie miała jeszcze miejsca.

Należy również wskazać, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Wobec powyższego, uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a w szczególności, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle, bądź jeszcze, nie zaistniało.

Z opisu sprawy wynika, iż w momencie wystawienia faktura nie będzie dokumentowała żadnej czynności gospodarczej (dostawy towarów), tym samym nie może stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu jej otrzymania przez Wnioskodawcę.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo do obniżenia podatku należnego jest wyraźnie związane z nabyciem towarów i usług i jest uwarunkowane rzeczywistym nabyciem konkretnego towaru, który został wprowadzony do obrotu gospodarczego lub wykonaniem usługi.

Odliczenie podatku, co do zasady związane jest z rozliczeniem za okres, w którym otrzymano fakturę (dokument celny), ale także z tym, czy podatnik nabył prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Jeśli bowiem faktura została otrzymana wcześniej, to podatnik nie ma jeszcze prawa do obniżenia podatku.

W tym przypadku prawo do odliczenia podatku zawieszone jest do czasu, gdy dostawa towarów którą dokumentuje faktura, zostanie wykonana.

W świetle powyższego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym przeniesione zostanie na niego prawo do dysponowania nieruchomościami będącymi przedmiotem wkładu, pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności sprawy przeniesienia prawa do dysponowania nieruchomościami będącymi przedmiotem wkładu, w momencie zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą a Udziałowcem umowy przenoszącej ich własność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - w dniu 8 lipca 2009 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-515/09-2/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: aport, budowle, budynek, faktura, faktura VAT, grunty, nieruchomości, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, opodatkowanie, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
Data aktualizacji: 24/01/2013 03:00:01

Czy Spółka mogła wystawić fakturę korygującą?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wykonanie umowy o świadczenia usługi pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi...

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka należy do grupy kapitałowej (dale: Grupa). W celu realizacji własnej gospodarki finansowej Spółka wraz z innymi podmiotami z Grupy, zamierza zawrzeć z Bankiem umowę o świadczenia...

Określenie wystawiania faktur dokumentujących usługi transportowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54...

Kryteria wyboru biura rachunkowego

Wybierając biuro rachunkowe w Gdyni należy posłużyć się pewnymi kryteriami. Zwłaszcza prowadząc firmę nie należy oszczędzać wybierając tego typu usługodawcę. Może to w późniejszym czasie mocno rzutować na nieprawidłowe jej prosperowanie, a w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy pozycje wolne od zapłaty (free of charge) powinny być umieszczane w fakturach wewnętrznych?Dokumentowanie kwot wpłaconych przed wystawieniem faktury VATCzy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkoleniaEwidencjonowanie świadczonych usług gastronomicznych na kasie rejestrującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.