Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na posiłki regeneracyjne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008r. (data wpływu 15 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2008r. (data wpływu 15 września 2008r.) oraz pismem z dnia 8 października 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na posiłki regeneracyjne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na posiłki regeneracyjne. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 września 2008r. (data wpływu 15 września 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 września 2008r. oraz pismem z dnia 8 października 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. Nr. 60 poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracownikom Spółki zatrudnionym na stanowisku pracownik budowlany dekarz, w dniu wykonywania prac przysługują posiłki regeneracyjne. Pracownicy korzystają z posiłków regeneracyjnych sklasyfikowanych jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.5). Nabywane posiłki regeneracyjne są w całości związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Ponadto Wnioskodawca dodaje, iż jest czynnym podatnikiem VAT, a wydatki poniesione na posiłki regeneracyjne stanowią koszt uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na posiłki regeneracyjne w stołówkach i usługach dostarczania posiłków (PKWiU 55.5) dają prawo odliczenia z faktur podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur za zakupione posiłki regeneracyjne (PKWiU 55.5).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie; nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.Jak wynika z art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w § 3, tj. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2008r.

Zgodnie z powyższą klasyfikacją w dziale 55 - usługi hotelarskie i gastronomiczne, sklasyfikowano pod symbolem PKWiU 55.3 - usługi gastronomiczne, natomiast usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych posiadają symbol PKWiU 55.5.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem VAT czynnym, dokonuje zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik budowlany dekarz. Pracownicy korzystają z posiłków regeneracyjnych sklasyfikowanych jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.5). Nabywane posiłki regeneracyjne są w całości związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a wydatki na nie poniesione stanowią koszt uzyskania przychodu.

Jak wynika z powyższych przepisów prawnych, usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych nie są sklasyfikowane jako usługi gastronomiczne. Ponadto usługi te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a wydatki poniesione w związku z ich nabyciem zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, zatem Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.5).

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ podatkowy podkreśla, że nie jest właściwym w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, bowiem organy podatkowe nie mają kompetencji w zakresie dokonywania tych czynności oraz ich weryfikacji. W związku z tym dla celów niniejszej interpretacji przyjęto klasyfikację przedstawioną przez Wnioskodawcę w przedmiotowym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: obliczenie podatku, usługi gastronomiczne, usługi stołówkowe
Data aktualizacji: 24/12/2012 18:00:01

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej premie pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7

Zasięg terytorialny miasta Zakopane gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin powiaty tatrzański województwo małopolskie Konta bankowe CIT 58101012700044442221000000 VAT 08101012700044442222000000 PIT 55101012700044442223000000...

Fakturowanie i wykazywanie w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi tra...

Pismem z dnia 02 stycznia 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej fakturowania i wykazywania w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi transportowej. Wnioskodawca wskazał, że jest...

Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, kosztów zakup...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Prawidłowe rozliczenie faktur korygujących

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 19.08.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.08.2005r.) w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT w stawce 22% na przychody pieniężne związane z zakupem towarów od kontrahenta?Dotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VATJak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy kontrahent ich nie odeśle?Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu eksportu towarów?Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.