Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. (data wpływu 14 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 28 czerwca 2010 r. oraz 15 lipca 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 14 kwietnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 28 czerwca 2010 r. oraz 15 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowej.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu z dnia 8 lipca 2010 r., przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka w lutym 2010 r. była organizatorem dwudniowej konferencji branżowej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Północnej w której uczestniczyło 150 osób. Uczestnikami konferencji, poza podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami i instytucjami z branży energetycznej, a także przedstawicielami świata nauki zajmującymi się przedmiotową tematyką, byli politycy, których działania legislacyjne, dyplomatyczne, etc. mogą mieć wymierny wpływ na funkcjonowanie branży poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie.Organizując konferencję Spółka poniosła m.in. wydatki na:

profesjonalną organizację konferencji przez wyspecjalizowaną agencję zewnętrzną, w tym wynajem sal, catering, opłacenie wystąpień oraz kosztów pobytu i dojazdów prelegentów, opracowanie strony internetowej etc.; mając na uwadze znaczenie konferencji oraz uczestnictwo znamienitych gości, w trakcie jej trwania zorganizowany został bankiet oraz wieczór artystyczny połączony ze zwiedzaniem malborskiego zamku, na którym odbywał się drugi dzień konferencji; marketing, w szczególności oprawę graficzną oraz wizualizację logo konferencji, gadżety konferencyjne z logo konferencji oraz logo Spółki, poligraficzne materiały konferencyjne; materiały prasowe (m.in. dodatek prasowy na temat konferencji w dzienniku Rzeczpospolita); realizację materiałów filmowych; konferencję prasową i obsługę dziennikarzy.

Z umowy zawartej z ww. agencją zewnętrzną (zleceniobiorcą) wynika, iż Spółka (zleceniodawca) złożyła zlecenie na organizację konferencji i realizację działań w przedmiocie promocji zleceniodawcy poprzez m.in.:

projekt i zarządzanie stroną www; zbieranie potwierdzeń uczestnictwa w konferencji; obsługę konferencji w zakresie zarządzania materiałami konferencyjnymi, reklamowymi, rejestracji uczestników, zarządzania identyfikatorami, zapewnienie profesjonalnej i wystarczającej obsługi; organizację recepcji konferencji; organizację techniczno-logistyczną konferencji: noclegi, catering, sale konferencyjne, tłumaczenia - ustalenia z hotelem; koordynację przelotów i noclegów gości; organizację transportu gości zgodnie z programem; organizację wieczoru na Zamku: zwiedzanie, część artystyczna, uroczysta kolacja, wynajem sal, parking; dokumentację fotograficzną.

W umowie określono, że wynagrodzenie za usługę organizacji konferencji obejmuje również usługi noclegowe i gastronomiczne. Usługi noclegowe i hotelowe nie zostały odrębnie wycenione w umowie i kosztorysie stanowiącym załącznik do tej umowy, ani nie były przedmiotem oddzielnych umów/zamówień. Treść otrzymanych faktur wskazuje, że Spółka została obciążona za Organizacja Konferencji (.) w dniach 18-20.02.2010 r., zgodnie z umową nr (.).

Organizacja przedmiotowej konferencji była w pełni uzasadniona ekonomicznie ze względu na zakres, którego dotyczyła. Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań na forum krajowym oraz międzynarodowym w powyższym zakresie przekłada się na całokształt działalności gospodarczej Spółki, funkcjonującej w branży paliwowo-energetycznej. Potencjalna destabilizacja bezpieczeństwa energetycznego spowodowałaby równoczesną destabilizację funkcjonowania Spółki, przykładowo poprzez ograniczenie dostępu do surowców, wahania ich cen, etc. Potencjalne straty ekonomiczne spowodowane destabilizacją bezpieczeństwa energetycznego w Spółce z pewnością mogłyby zaważyć nawet na Jej dalszym funkcjonowaniu. Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, Spółka przyjęła podejmowanie działań w powyższym zakresie, jako jeden z kluczowych punktów misji.

Poza wskazanym uzasadnieniem ekonomicznym, organizacja tak istotnej konferencji branżowej, o której informacje opublikowane zostały w ogólnopolskich mediach (m.in. w Rzeczpospolitej, która objęła nad konferencją patronat medialny), miała dla Spółki oraz Jej produktów wymiar promocyjny. Organizacja imprezy, której uczestnikami byli m.in. Minister Gospodarki oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, stanowiła potwierdzenie znaczenia Spółki, jako liczącego się gracza na rynku paliwowo-energetycznym (zarówno krajowym, jak i europejskim), a tym samym powinna mieć wpływ na zwiększenie poziomu zaufania do samej Spółki, jak i Jej produktów, a co za tym idzie spowodować intensyfikację ich sprzedaży.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy podatek od towarów i usług, wykazany w fakturach w związku z wydatkami poniesionymi na organizację tej konferencji, podlega odliczeniu.Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku (w szczególności uzasadnienie poniesienia wydatków oraz ich charakter), podatek od towarów i usług - poza wydatkami na noclegi i gastronomię - podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego wyżej artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ww. ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego. I tak, w myśl ust. 1 pkt 4 lit. b) tego artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w Iutym 2010 r. Spółka była organizatorem konferencji branżowej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Północnej. Uczestnikami konferencji, poza podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami i instytucjami z branży energetycznej, a także przedstawicielami świata nauki zajmującymi się przedmiotową tematyką, byli politycy, których działania legislacyjne, dyplomatyczne, etc. mogą mieć wymierny wpływ na funkcjonowanie branży poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie.W związku z powyższym Spółka zawarła umowę z wyspecjalizowaną agencją zewnętrzną, w której zleciła organizację konferencji i realizację działań w przedmiocie promocji zleceniodawcy (Spółki) poprzez m.in.:

projekt i zarządzanie stroną www; zbieranie potwierdzeń uczestnictwa w konferencji; obsługę konferencji w zakresie zarządzania materiałami konferencyjnymi, reklamowymi, rejestracji uczestników, zarządzania identyfikatorami; organizację recepcji konferencji; organizację techniczno-logistyczną konferencji: noclegi, catering, sale konferencyjne, tłumaczenia - ustalenia z hotelem; koordynację przelotów i noclegów gości; organizację transportu gości zgodnie z programem; organizację wieczoru na Zamku: zwiedzanie, część artystyczna, uroczysta kolacja, wynajem sal, parking; dokumentację fotograficzną.

W umowie określono, że wynagrodzenie za usługę obejmuje również usługi noclegowe i gastronomiczne, które nie zostały odrębnie wycenione. Usługi te nie były przedmiotem oddzielnych umów/zamówień. Zgodnie z treścią otrzymanych faktur Spółka została obciążona za Organizacja Konferencji (.). Organizacja przedmiotowej konferencji była w pełni uzasadniona ekonomicznie ze względu na zakres, którego dotyczyła, bowiem gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań na forum krajowym oraz międzynarodowym w powyższym zakresie przekłada się na całokształt działalności gospodarczej Spółki, funkcjonującej w branży paliwowo-energetycznej. Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, Spółka przyjęła podejmowanie działań w powyższym zakresie, jako jeden z kluczowych punktów misji. Organizacja tak istotnej konferencji branżowej, o której informacje opublikowane zostały w ogólnopolskich mediach, miała dla Spółki oraz Jej produktów wymiar promocyjny. Uczestnikami konferencji byli m.in. Minister Gospodarki oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, co stanowiło potwierdzenie znaczenia Spółki, jako liczącego się gracza na rynku paliwowo-energetycznym (zarówno krajowym, jak i europejskim), a tym samym powinno mieć wpływ na zwiększenie poziomu zaufania do samej Spółki, jak i Jej produktów, a co za tym idzie spowodować intensyfikację ich sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Na podstawie powyższych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych we wniosku i jego uzupełnieniach, stwierdzić należy, że jeżeli nabyta usługa obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących jej wykonanie, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy oraz faktycznie - jak podano we wniosku - organizacja przedmiotowej konferencji przekłada się na całokształt działalności Spółki, ma dla niej i Jej produktów wymiar promocyjny i powinna spowodować zwiększenie sprzedaży. W przypadku jednak ustalenia przez organ podatkowy odmiennego od przedstawionego we wniosku stanu faktycznego interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji konferencji, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe, czy gastronomiczne. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać na nieprawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe
Data aktualizacji: 18/01/2013 09:00:01

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzający...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data...

Czy biegły skarbowy za wydanie opinii ma obowiązek wystawić rachunek czy fakturę VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2006 r. (data...

Urząd Skarbowy Żuromin 09-300 ul. Piłsudskiego 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin powiaty żuromiński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 82101010100917892221000000 VAT 32101010100917892222000000 PIT 79101010100917892223000000...

Dokumentowanie zakupów towarów pochodzenia rolniczego w sytuacji braku danych rolnika rycz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości wystawiania faktur wewnętrznych i ich przechowywania w formacie pliku PDF

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Za jaki rok obrotowy Spółka powinna skorygować przychód?Czy remont rozliczany w czasie rachunkowo, podatkowo może być zaliczony w koszty w dacie poniesienia, czy też powinien być rozliczany w czasie?Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocyklaPodatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasingu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.