Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motocykla będącego środkiem trwałym

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika z dnia 25.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup paliwa do motocykla będącego środkiem trwałym - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 20.06.2006 r. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Stan faktyczny:Podatnik świadczy usługi ogólnobudowlane. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierza zakupić motocykl, który będzie służył jako środek transportu oraz jako wizerunek firmy do celów marketingowych i reklamowych. Motocykl ten wprowadzony zostanie na stan środków trwałych.Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa do motocykla. Podatnik twierdzi, że będzie miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu paliwa do motocykla.Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów lub usług zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) . Zgodnie z powołanym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym. mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Należy jednak wskazać, iż prawo określone w powołanym przepisie ulega ograniczeniom wskazanym w art. 88 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej definicji samochodu osobowego i pojazdu samochodowego. Co prawda zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 128 poz. 908 ze zm.) — pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h; określenie to nie obejmuje: ciągnika rolniczego. Motocykl zaś zgodnie z definicją zawartą w pkt 45 powołanej ustawy prawo o ruchu drogowym, to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem — wielośladowy. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 34 zatytułowanym Pojazdy mechaniczne przyczepy i naczepy, gdzie wymienione są m. in. wszelkiego rodzaju samochody, motocykli nie wyszczególnia się. Motocykle, które posiadają symbol PKWiU 35.4 1 zaklasyfikowano w odrębnym dziale zatytułowanym, Sprzęt transportowy pozostały, wśród między innymi statków, okrętów, lokomotyw, rowerów, motorowerów itp. A zatem w świetle powyższego zasadnym jest przyjęcie tezy, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, a także w potocznym znaczeniu są innymi niż samochody, odrębnym środkiem transportu. Dokonując analizy przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy stwierdza, iż ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, wynikające z przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy VAT nie dotyczą zakupu paliwa do napędu motocykli. Mając powyższe na uwadze tut. organ postanowił jak w sentencji.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: motocykl, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, prawo do odliczenia, środek trwały
Data aktualizacji: 27/01/2013 18:00:01

Czy będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowa dokumentacja dostawy z art. 13 ust. 3 i powstanie obowiązku podatkowego takiej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z...

Czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art.14b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 kwietnia 2007r. na...

Urząd Skarbowy Środa Wielkopolska 63-000 ul. Harcerska 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl powiaty średzki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 86101014690004882221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenie obrotu na podstawie faktur korygujących także wówczas, gdy podatnik nie posiada potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahentaOpodatkowanie zwróconych kosztów pracownikowi związanych z wykonywaną pracąStrona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?Umieszczenie na fakturach numer PKWiU oraz informacji o zwolnieniu z podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.