Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktury wystawionej przez firmę jednego ze wspólników spółki

Wnioskiem z dnia ..... Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy spółce cywilnej przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez firmę wspólnika spółki.

Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji spółka cywilna Kancelaria Patentowa X Y, na podstawie umowy podpisanej z jednym ze wspólników spółki - Panem Y, prowadzącym dodatkowo samodzielną działalność gospodarczą, korzysta przy realizacji swoich zadań ze świadczonych przez niego usług transportowych przy użyciu samochodu osobowego - środka trwałego stanowiącego jego własność.

Zdaniem spółki ma ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez w/w podmiot świadczący usługi transportowe.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie dzialalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest możliwe w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.Kwotę podatku naliczonego stanowi (...) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Biorąc pod uwagę istniejące powiązania pomiędzy spółką, której jednym ze wspólników jest Pan Y a firmą, której właścicielem jest Pan Y transakcje zawierane między w/w podmiotami podlegają pod rygor art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym jeżeli między nabywcą a dostawcą istnieje związek o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikający ze stosunku pracy i jeżeli ten związek miałby wpływ na ustalane ceny w transakcjach między kontrahentami, organ podatkowy określi wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, treść powołanych przepisów oraz fakt, iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług spółka cywilna posiada status podatnika VAT jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, tut. organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Kancelaria Patentowa X Y s.c. może odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych przez kontrahenta spółki - Pana Y, będącego równocześnie jednym ze wspólników spółki.

Naczelnik tut. organu podatkowego podkreśla, iż prawidłowe opodatkowanie wiąże się z poprawnym zaklasyfikowaniem wykonywanej czynności, przy czym obowiązek prawidłowej klasyfikacji spoczywa na Podatniku.

W przypadku wątpliwości dotyczących klasyfikacji PKWiU podatnik może zwrócić się do Urzędu Statystycznego, który dokona klasyfikacji.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, powiązania, spółka cywilna, wspólnik
Data aktualizacji: 12/06/2011 11:42:40

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnośc...

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych Allegro. Z uwagi na to, iż złożony...

Czy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT

Spółka zwróciła się do naczelnik tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, a ściślej potwierdzenie, iż...

Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że państwo X na podstawie aktu notarialnego Rep. Nr 5060 2001 i Rep. Nr 3708 2003 stali się użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w K. Z tytułu posiadania przedmiotowej...

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej cesję umowy leasingu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?Dotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieniężnaCzy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do świadczenia usług wynajmuObowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług transportowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.