Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), § 9, § 21 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 10 marca 2006 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w odniesieniu do możliwości odliczania podatku VAT z faktur wystawionych w sposób opisany w przedmiotowym wniosku w wysokości przysługującego udziału we współwłasności nieruchomości w przypadku, gdy Podatnik nie jest administratorem budynku

W dniu 10.03.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika z dnia 10.03.2006 r. o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29.03.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 30.03.2006 r.)

Stan faktyczny:

Ze złożonego wniosku wynika, że "Podatnik jest współwłaścicielem trzech domów czynszowych, w których lokale wynajmowane są osobom prywatnym na cele mieszkalne i płatnikom podatku VAT na cele użytkowe. Od osób prywatnych jeden ze współwłaścicieli pełniący funkcję administratora pobiera w imieniu wszystkich współwłaścicieli czynsz oraz opłatę za wodę, śmieci, domofon. Za lokale użytkowe pobierany jest czynsz i świadczenia na podstawie faktur wystawionych przez współwłaścicieli będącymi płatnikami VAT oraz pozostałą część należności od współwłaścicieli nie będącymi płatnikami VAT na podstawie KP.

Podatnik dokonuje odliczenia podatku VAT na podstawie oryginału wystawionej faktury VAT. Z uwagi na fakt, iż faktura wystawiona jest na wszystkich współwłaścicieli nie jest możliwe, aby każdy z nich posiadał w swojej dokumentacji oryginał wystawionej faktury. W związku z tym podatnik aby rozliczyć VAT za usługi w domu, w którym nie jest administratorem, otrzymuje kserokopię faktury, wartość tej usługi mnoży przez udział własności posesji i w swojej dokumentacji posiada jedynie kserokopię faktury VAT.. Oryginał faktury pozostaje w dokumentach administracji domu.

W uzupełnieniu do wniosku Podatnik wyjaśnia, iż faktura wystawiona jest na wszystkich współwłaścicieli.

Podatnik zwraca się z następującym pytaniem:

W uzupełnieniu z dnia 29.03.2006 r. Podatnik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska czy przysługuje mu prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany powyżej.

Zdaniem Podatnika:

Zdaniem Podatnika sposób dokumentowania opisany w stanie faktycznym jest właściwy i Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości przypadającego udziału we współwłasności.

Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy: art. 15 ust.1, art. 86 ust.1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. , zwanej dalej "ustawą", § 9, § 21 ust. 1rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zwanego dalej "rozporządzeniem".

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalności gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134, art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W myśl § 9 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać m.in.

- imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11,

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

W analizowanym przypadku Podatnik otrzymuje faktury VAT, na podstawie których dokonuje odliczenia podatku VAT wg wielkości posiadanego udziału we współwłasności nieruchomości. W przypadku, gdy Podatnik nie jest administratorem nieruchomości w swojej dokumentacji posiada on jedynie kserokopię faktury wystawionej na wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Ze stanu faktycznego wynika, iż wystawiony jest jeden egzemplarz oryginału faktury, na którym są wykazywani - jako nabywcy- wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Przedmiotowy oryginał faktury znajduje się w dokumentacji administracji domu. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości aby każdy ze współwłaścicieli nieruchomości posiadał oryginał wystawionej faktury VAT, poszczególni współwłaściciele posiadają w swojej dokumentacji kserokopię oryginału faktury.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego jest oryginał faktury VAT. W przypadku jednak, gdy oryginał faktury wystawiony jest na kilku współwłaścicieli i nie ma możliwości, aby każdy z nich posiadał w swojej dokumentacji oryginał faktury, na kserokopii faktury będącej w posiadaniu każdego ze współwłaścicieli, a więc także na kserokopii faktury posiadanej przez Podatnika, powinna znajdować się informacja u którego z nabywców znajduje się oryginał faktury. Należy również podkreślić, iż to na podatniku spoczywa ciężar dowodu co do istnienia oryginału faktury. Prawo do odliczenia przysługuje wg wyliczonego udziału we współwłasności nieruchomości pod warunkiem, że został spełniony warunek o którym mowa w w/cyt. przepisie art. 86 ust. 1, tj. nabyte usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i faktura stwierdzająca nabycie zawiera dane określone w § 9 rozporządzenia.

W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego stanowisko Podatnika zaprezentowane w złożonym wniosku z dnia 10 marca 2006 r. oraz w uzupełnieniu, które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 30 marca 2006 r. należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 10.03.2006 r. i jego uzupełnieniu z dnia 29.03.2006 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Interpretacja ta wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy zauważa, iż przedmiotem złożonego zapytania zawartego we wniosku z dnia 10 marca 2006 r. oraz w uzupełnieniu nie jest ocena prawidłowości faktur wystawionych przez współwłaścicieli. W związku z czym w niniejszym postanowieniu nie została zawarta taka ocena.
Słowa kluczowe: faktura, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 29/07/2011 23:49:38

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na...

Czy zamawiający premie ma potraktować to jako usługę wystawiając fakturę VAT z 22% podatkiem?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Sposób dokumentowania i stawka podatku właściwa dla użytkowania wieczystego miejsc parking...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej od sprzedawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia faktur wystawionych w walutach obcych?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówKiedy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących?Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicąJaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.