Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie faktury zakupu prenumeraty rocznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2009r. (data wpływu 15.07.2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktury zakupu prenumeraty rocznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktury zakupu prenumeraty rocznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

P w miesiącu styczniu 2009r. otrzymało fakturę VAT potwierdzającą dokonanie zakupu rocznej prenumeraty publikacji specjalistycznej w formie online. Płatność za przedmiotowa fakturę P dokonało w lutym 2009r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) dokonało rozliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego w otrzymanej fakturze, potwierdzającej nabycie usługi w miesiącu jej otrzymania tj. w deklaracji za miesiąc styczeń 2009r. (art. 86 ustawy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy P miało prawo do ujęcia w rozliczeniu deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2009r. faktury zakupu rocznej prenumeraty...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 i 11 ustawy). Biorąc powyższe pod uwagę P miało prawo do ujęcia w rozliczeniu deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń faktury potwierdzającej dokonanie zakupu rocznej prenumeraty publikacji specjalistycznej w formie online.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest również art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej mówiący, że prawo do odliczenia podatku powstaje u nabywcy w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu staje się wymagalny. Ścisły związek z powstaniem obowiązku wykazania podatku należnego przez dostawce a możliwością odliczenia tego samego podatku jako podatku naliczonego po stronie nabywcy odzwierciedla zasadę neutralności podatku dla podatników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie do ust. 4 powołanego przepisu jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług,potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisuz uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212 poz. 1337), jeżeli przez wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupił roczną prenumeratę specjalistycznej publikacji w formie online. W miesiącu styczniu 2009r. otrzymał fakturę dokumentującą powyższy zakup, natomiast w miesiącu lutym 2009r. uregulował należność wynikającą z przedmiotowej faktury.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż przedmiotowa faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego ze względu na fakt, iż została wystawiona niezgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 106 ust. 1 ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem faktura winna dokumentować dokonanie sprzedaży - dostawę towaru lub wykonanie usług, co w rozpatrywanym przypadku nie miało miejsca. Zakupiona usługa - roczna prenumerata specjalistycznej publikacji w formie online - będzie wykonana po upływie okresu na jaki została zakupiona prenumerata.

Ponadto nie można uznać wystawionej faktury za fakturę zaliczkowa z uwagi, iż nie zostały spełnione warunki wymienione w § 10 powołanego rozporządzenia. Zaliczka winna być przekazana kontrahentowi przed wykonaniem usługi i świadczący usługę winien udokumentować ten fakt fakturą zaliczkową. W rozpatrywanym przypadku faktura została wystawiona przed otrzymaniem należności, zatem nie stanowi faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie całości lub części należności.

Przedmiotowa faktura wystawiona przez kontrahenta przed wykonaniem usługi jak również przed wpłatą zaliczki jest faktura VAT tzw. pustą, ponieważ nie dokumentuje żadnej transakcji. W momencie zapłaty należności przez Wnioskodawcę, tj. w miesiącu lutym, faktura wystawiona z tytułu zakupu rocznej prenumeraty publikacji specjalistycznej w formie online, staje się fakturą zaliczkową. Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w momencie dokonania wpłaty zaliczki - tj. w miesiącu lutym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, prenumerata
Data aktualizacji: 22/04/2011 06:05:41

CRM a obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie

System CRM czyli Customer Relationship Management - opis systemu i pomysły na obniżenie kosztów działalności firmy bez obniżania jakości usług przedsiębiorstwa. Czy jest możliwe obniżenie kosztów działalności firmy przy jednoczesnym poprawieniu...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi, czy w momencie dokonanej zap...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należność objęta fakturą z dnia 19.03.2004r. wystawiona przez Spółkę W stanowi w Spółc...

W dniu 08.05.2001r. pomiędzy Spółką z o.o. A a Spółką z o.o. H została zawarta umowa o wykonanie robót na osiedlu mieszkaniowym w budynku 3a. W dniu 27.08.2001r. Spółka A zawarła z podwykonawcą Spółką z o.o. W umowę o wykonanie 12 kompletnych...

Papierowe faktury korygujące do faktur elektronicznych oraz ujmowanie ich w ewidencji prow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku zakupu i wymiany sto...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 01. 03. 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MPZ tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrznąCzy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez spółkę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?Korekta obrotu z tytułu zwiększenia ceny towarów, na podstawie wystawionych faktur korygującychUrząd Skarbowy Pisz 12-200 ul. Okopowa 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.