Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Skutki podatkowe cesji w zakresie kwoty zgromadzonej na rachunku będącej przedmiotem darowizny

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r., Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, za częściowo prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2007 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ojciec Wnioskodawczyni w roku bieżącym zamierza w drodze darowizny dokonać przeniesienia na jej rzecz praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Kasa Mieszkaniowa, na którym systematycznie gromadził oszczędności i z tego tytułu korzystał z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni pyta: o skutki podatkowe takiej cesji w zakresie kwoty zgromadzonej na rachunku będącej przedmiotem darowizny i zajmuje następujące stanowisko:

Jej zdaniem prawo do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, które to prawo jest przedmiotem cesji pod tytułem darmym, podlega podatkowi od spadków i darowizn w wysokości wkładu i jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn w przypadku dopełnienia warunków określonych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bez względu na późniejsze wykorzystanie tych środków przez obdarowanego.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Informuje się, że przeniesienie własności wierzytelności (cesja praw), w tym przypadku wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Kasa Mieszkaniowa, jest uregulowane w art. 509 do 517 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

W świetle tych przepisów przelana może zostać każda wierzytelność.Prawnym skutkiem przelewu jest przejście ze zbywcy na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami (art. 509 § 2 KC). Skutek ten następuje z mocy samej umowy. Do ważności przelewu nie jest natomiast wymagana żadna szczególna forma - art. 514 KC zastrzega jedynie wymóg formy pisemnej do celów dowodowych, gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem.

Poza zmianą osoby wierzyciela przelew nie wprowadza żadnej zmiany samej treści wierzytelności. Dłużnik przelanej wierzytelności zachowuje wszelkie zarzuty, które miał wobec zbywcy - pierwotnego wierzyciela - w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 kc). Dlatego do przelania wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby Zbywca wierzytelności zawiadomił dłużnika (w tym przypadku Bank) o tej umowie.

Należy podkreślić, że przelew nie prowadzi do wstąpienia nabywcy w miejsce zbywcy wierzytelności w danym stosunku zobowiązaniowym - do tego byłaby potrzebna umowa łącząca przelew i przejęcie długu. Oznacza to, że w przypadku, gdy został zgromadzony wkład mieszkaniowy w postaci środków pieniężnych, jednoczesne przekazanie ich może nastąpić w formie umowy darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu Cywilnego: przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku) z zastosowaniem art. 890 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U z 2004 roku Nr 142 poz. 1514 z późn.zm., po uwzględnieniu zmian wynikających m.in. z Dz.U. z 2006 roku Nr 222 poz. 1629) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej, podatkiem, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:1) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;2) darowizny, polecenia darczyńcy;3) zasiedzenia;4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Mając na uwadze powyższe zapisy Organ stwierdza, że nabycie w drodze cesji prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, natomiast przekazanie pod tytułem darmym - wkładu mieszkaniowego stanowiącego środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym będzie podlegać przepisom tejże ustawy, w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 wymienionej ustawy od 1 stycznia 2007 roku zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. przez zstępnych, jeżeli:1) zgłoszą nabycie własności rzecz lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Z uwagi na powyższy zapis jeżeli obdarowany w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny zgłosi na formularzu SD-Z1 nabycie praw majątkowych tj. w tym przypadku: wkładu zgromadzonego na rachunku oszczędnościowo-kredytowym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego darowizna ta będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Z treści powołanego przepisu nie wynika konieczność przeznaczenia zgromadzonego wkładu na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 litera b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 roku Nr 165 poz. 1371) jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome lub inne prawa majątkowe właściwym miejscowo będzie organ podatkowy według miejsca zamieszkania darczyńcy w dniu przyjęcia darowizny przez Obdarowanego.

Ponadto art. 4a ust.1 i 4 w/w ustawy informuje, że obowiązek zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie występuje w przypadku, gdy:1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie własności rzecz i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 tj. 9.637 zł lub2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z cytowanym art. 14a §1 Ordynacji podatkowej przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie zakres i zastosowanie prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: cesja, darowizna, kasa mieszkaniowa
Data aktualizacji: 16/10/2013 18:00:02

Czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysokość stawki podatku VAT od prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży tan...

Zgodnia z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśla...

Uznania czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim terminie należy odliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur gdy orygin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Koszty uzyskania przychodówPrzesyłanie i archiwizowanie faktur elektronicznychDotyczy sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na fakturach wystawionych przez kontrahentów zagranicznychWedług jakiego kursu należy przeliczyć kwotę wykazaną na fakturze na złote, w przypadku zakupu maszyny z montażem i dokonaniem przedpłaty?Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.