Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2009r. (data wpływu 29 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 1 lipca 2009r. weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zgodnie z którą Wnioskodawca jako firma zajmująca się skupem i ubojem zwierząt jest zobligowany do poboru i odprowadzenia od faktur VAT RR opłat na odpowiedni Fundusz Promocji Mięsa.

Opłata ta w wysokości 0, 1% liczona od kwoty netto, winna być potrącona od wpłaty należnej rolnikowi ryczałtowemu oraz pozostałym producentom bydła i trzody chlewnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nie będzie to niezgodne z przepisami ustawy o VAT, gdy na fakturze VAT RR będzie uwzględnione np.:Wartość netto 1000złVAT RR 6% 60złWartość brutto 1060złOpłata na FPMW 0, 1% -1złDo zapłaty 1059zł - kwota ta zostanie wypłacona rolnikowi.Zdaniem Wnioskodawcy, jest to jedyny możliwy sposób na pobranie od rolnika należnej opłaty, gdyż w sposób czytelny jest uwzględniona wartość:podstawy opodatkowania VAT, podatku naliczonego zgodnie z ustawą o ptiu, opłaty na FPMiW, która będzie raz na kwartał odprowadzona na należny Fundusz, kwota do wypłaty dla rolnika ryczałtowego wynikająca z wyliczeń na fakturze.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 115 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W myśl art. 116 ust. 2 ustawy o VAT faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;nazwy nabytych produktów rolnych;jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.W myśl art. 116 ust. 3 ustawy o VAT faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".

Jednocześnie w myśl art. 117 pkt 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w art. 106.

W myśl art. 116 ust. 6 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.Zgodnie z art. 116 ust. 7 ustawy o VAT za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie natomiast z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca jako firma zajmująca się skupem i ubojem zwierząt jest zobligowany do poboru i odprowadzenia od faktur VAT RR opłat na odpowiedni Fundusz Promocji Mięsa, zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2009r. Opłata ta w wysokości 0, 1% liczona od kwoty netto, winna być potrącona od wpłaty należnej rolnikowi ryczałtowemu oraz pozostałym producentom bydła i trzody chlewnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu ujęcia na fakturze VAT RR opłaty na ww. fundusz. Wnioskodawca zamierza opłatę ująć następująco:Wartość netto 1000złVAT RR 6% 60złWartość brutto 1060złOpłata na FPMW 0, 1% -1złDo zapłaty 1059zł - kwota wypłacona rolnikowi.Należy zauważyć, że wskazana przez Wnioskodawcę ustawa z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej funduszami promocji (art. 1).

W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:Fundusz Promocji Mleka; Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;Fundusz Promocji Mięsa Owczego;Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;Fundusz Promocji Ryb.Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0, 1 % wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:świnie żywe, bydło i cielęta żywe, konie żywe, owce żywe, zboża, owoce i warzywa, drób żywy, ryby- zwanych dalej "towarami".

Jak stanowi art. 3 ust. 3 tej ustawy do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani: a. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, b. przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani: a. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt, b. przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a.Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a:naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia, potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności: nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę, określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty, kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego, na fakturze VAT RR dokumentującej nabycie tych produktów, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, obowiązany jest wykazać m.in. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie. Powołany w uzasadnieniu przepis art. 116 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje jakie co najmniej elementy powinna zawierać faktura VAT RR. Jest to zatem katalog otwarty i oprócz wskazanych w tym przepisie elementów, na fakturze mogą znaleźć się również inne dane.

Natomiast na podstawie przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Wnioskodawca jest obowiązany do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat m.in. na Fundusze Promocji Mięsa (Wieprzowego, Wołowego i in.).

Zauważyć jednak w tym miejscu należy, iż faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towarów i winna potwierdzać nabycie przez Wnioskodawcę produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Dlatego wpłata w wysokości 0, 1% wartości netto zakupu na ww. Fundusze Promocji Mięsa nie może pomniejszać kwot wykazanych na fakturze w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku. Na fakturze Wnioskodawca winien zatem wykazać kwotę należności za sprzedane mu przez rolnika ryczałtowego produkty rolne w pełnej wysokości (bez pomniejszania o wpłaty na Fundusze Promocji Mięsa).

Zgodnie z powołanym art. 3 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wskazane w tym przepisie podmioty, naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia.

Jak z powyższego wynika, pobranie przez Wnioskodawcę wpłaty w wysokości 0, 1% wartości netto zakupu jest czynnością wtórną w stosunku do czynności polegającej na wystawieniu faktury za zbyte na rzecz Wnioskodawcy towary i odbywa się na podstawie uprzednio wystawionej faktury. Dlatego kwot wykazanych na fakturze z tytułu zbycia produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy nie należy pomniejszać o wpłaty na Fundusze Promocji Mięsa.

Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby Wnioskodawca umieścił na fakturze (lecz poza jej podstawowymi i obowiązkowymi elementami, tj. np. w uwagach w dolnej części faktury) informacji o wysokości opłaty na Fundusz Promocji Mięsa.

Na marginesie należy dodać, że sposób dokumentowania faktu naliczenia i pobrania wpłat na Fundusze Promocji Mięsa określa ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która w art. 3 ust. 5 pkt 1 lit. b stwierdza, że wskazane w tym przepisie podmioty, potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę, określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty, kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.Jednakże ustawa ta nie stanowi przepisów prawa podatkowego, zatem tut. organ nie dokonuje interpretacji przepisów tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, fundusz, kompensata, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 20/01/2013 21:00:01

Czy podatek zawarty w wewnętrznej fakturze z tytułu importu usług jest dla Spółki podatkie...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art.86 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z...

Czy kwota przyznanego bonusa podlega opodatkowaniu oraz czy powinna być udokumentowana fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Radziejów 88-200 ul. Rolnicza 6

Zasięg terytorialny miasta Radziejów gminy Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka powiaty radziejowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 96101010780024402221000000 VAT 46101010780024402222000000 PIT...

Jaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy premia finansowa powinna być rozliczana fakturą VAT i naliczony podatek VAT?Czy premia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanego rabatuKiedy występuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7?Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.