Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje zmienić zasadę wyliczenia kwoty podatku VAT należnego, wykazywanego na fakturach (paragonach) w związku ze sprzedażą artykułów, w następujący sposób:w przypadku sprzedaży w ramach jednej transakcji większej ilości artykułów, kwoty podatku VAT będą wyliczane w odniesieniu do poszczególnych artykułów wykazanych na paragonie (fakturze) dokumentującym tą transakcję, a łączna kwota podatku VAT będzie ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku VAT.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy planowany przez Spółkę sposób wyliczania kwoty podatku należnego, wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów będzie prawidłowy, w szczególności, czy Spółka jest uprawniona, by w przypadku sprzedaży w ramach jednej transakcji większej ilości artykułów, wyliczać kwoty podatku VAT w odniesieniu do poszczególnych artykułów wykazanych na paragonie (fakturze) dokumentującym tą transakcję, a łączną kwotę podatku VAT ustalać w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży w ramach jednej transakcji większej ilości artykułów, kwoty podatku VAT mogą być wyliczane w odniesieniu do poszczególnych artykułów wykazanych na paragonie (fakturze) dokumentującym tą transakcję, a łączna kwota podatku VAT może być ustalana w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku VAT.

Zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy VAT, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnicy zobowiązani są wystawić paragon. Na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy VAT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać, oraz sposobu i okresu ich przechowywania.

Na mocy ww. przepisu, dnia 25 maja 2005r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie VAT). Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia VAT, sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

Na podstawie § 20 pkt 5 rozporządzenia VAT, za fakturę, w rozumieniu uznaje się również rachunki wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur. Opisaną regulację dotyczącą ustalania łącznej kwoty podatku VAT stosuje się zatem także do paragonów, stanowiących rachunki dokumentujące sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonywaną za pośrednictwem kas rejestrujących. Z powyższego wynika zatem, że zasada określona w § 9 ust. 3 rozporządzenia VAT znajduje zastosowanie zarówno do transakcji dokumentowanych paragonami, jak i przy pomocy faktur. Spółka jest zatem uprawniona do zastosowania regulacji określonej w § 9 ust. 3 rozporządzenia VAT w odniesieniu do sprzedaży dokumentowanej paragonami lub fakturami. Regulacja umożliwiająca określanie kwoty podatku VAT w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku pozostaje niezmienna od początku obowiązywania w Polsce podatku VAT. W pełni aktualne pozostaje zatem pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24 kwietnia 1994r. (nr PP3-8224-944/95/EO), które potwierdza, że gdy podatnik określa w fakturze kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych pozycji (wierszy) faktury kwota podatku należnego będzie wynikać z podsumowania kwot określonych w poszczególnych pozycjach (wierszach). Pismo to potwierdza zatem stanowisko Spółki przedstawione w niniejszym wniosku.

Zdaniem Spółki, pod pojęciem poszczególny towar należy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy VAT w zw. z art. 155 Kodeksu cywilnego, rozumieć oznaczoną co do tożsamości lub co do gatunku rzecz ruchomą (ewentualnie energię, budynek, budowlę lub ich części) będącą przedmiotem jednej transakcji podlegającej opodatkowaniu - jednej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką a klientem. Poszczególnym towarem będzie zatem pojedyncza rzecz ruchoma o określonej, indywidualnej cenie. W przypadku rzeczy, której cena uzależniona jest od jednostek miary, poszczególnym towarem będzie wydzielona przez klienta ilość rzeczy. W takim przypadku ceną za poszczególny towar będzie iloczyn ceny za jednostkę miary oraz wybrana przez klienta ilość rzeczy. Biorąc powyższe pod uwagę, w oparciu o przepis § 9 ust. 3 rozporządzenia VAT, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży w ramach jednej transakcji większej ilości artykułów, kwoty podatku VAT mogą być wyliczane w odniesieniu do poszczególnych artykułów wykazanych na paragonie (fakturze) dokumentującym tą transakcję, a łączna kwota podatku VAT może być ustalana w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, paragony, podatek należny, podatek od towarów i usług, sprzedaż
Data aktualizacji: 31/12/2012 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie zadania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 09.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej...

Czy usługi wymienione w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym mogą korzystać ze zwolnienia pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawian...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 roku (uzupełnionego w...

Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przepro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest wystawienie faktury, gdy należności wynikające z cesji wierzytelności zostały ostatecznie uregulowane?Czy faktury sprzedaży wystawione przez Spółkę na rzecz kontrahentów z krajów trzecich stanowią eksport towarów i ma zastosowanie stawka 0%?Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnegoObowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygującychJaką stawką podatku VAT, Spółka ma opodatkować obrót uzyskany z tytułu świadczenia usług dostępu do internetu po dniu 01.03.2005 r.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.