Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sprzedaż lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkalne jest zwolniona z VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów) oraz czynny podatnik VAT zakupił od dewelopera w dniu 31 marca 2005 r. lokal mieszkalny (udział w gruncie oraz mieszkanie). Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Wnioskodawca skorzystał z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na mocy art. 146 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Lokal mieszkalny został zakupiony w celu wykonywania w nim czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca dokonał pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT. Ponadto lokal został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlegał amortyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w grudniu 2007 r. przedmiotowego lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jest zwolniona z podatku VAT i czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT ze zwolnieniem, czy wystarczy sam akt notarialny.

Zdaniem Wnioskodawcy, lokal mieszkalny zakupiony w dniu 31 marca 2005 r., w którym prowadzono działalność gospodarczą, przy sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył, iż kupujący - będący osobą fizyczną - przeznaczy ten lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku VAT dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy wynika, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Definicja pierwszego zasiedlenia została natomiast zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wynika z niej, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do przepisu z art. 106 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 cyt. ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto należy zauważyć, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego. Własność lokalu i udziału w gruncie Wnioskodawca nabył w drodze umowy kupna-sprzedaży od dewelopera w dniu 31 marca 2005 r.

Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nie będzie związana z pierwszym zasiedleniem, ponieważ przedmiotowa nieruchomość była już wcześniej wydana pierwszemu nabywcy do użytkowania w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Konkludując, należy stwierdzić, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy pozwalające przy niniejszej dostawie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług pod warunkiem jednak, iż z dokumentów wynika, że lokal stanowi część obiektu budownictwa mieszkaniowego i ma charakter mieszkalny oraz będzie przez nabywcę przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Jeżeli nabywcą lokalu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT jedynie na żądanie kupującego. W sytuacji natomiast, gdy nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedmiotową sprzedaż należy udokumentować fakturą VAT.

Należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, dotyczącej dokonanego odliczenia oraz stawki podatku od towarów i usług od zakupu przedmiotowego lokalu, gdyż problem ten nie był przedmiotem zapytania.

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2008 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydana została interpretacja nr ILPB1/415-153/07-2/IM.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, lokal mieszkalny, osoby fizyczne, sprzedaż mieszkania, sprzedaż zwolniona, zwolnienie
Data aktualizacji: 27/01/2013 18:00:01

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?W...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zmniejszenie wartości sprzedaży wykonanych usług należy skorygować w zeznaniu za rok...

Stosownie do przepisów art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony, zawarte we wniosku o wydanie pisemnej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dot. prowizji za świadczone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zapytanie o sposób przyporządkowania uzyskanego dochodu z najmu środka trwałego - budynku do odpowiedniego roku podatnowegoPo co komu program do fakturowania?Możliwość dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego ze stawką VAT 22Czy istnieje konieczność podpisywania faktur VAT za świadczenie usług dostępu do internetu?Klasyfikacja i opodatkowanie premii pieniężnych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.