Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sprzedaż lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkalne jest zwolniona z VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów) oraz czynny podatnik VAT zakupił od dewelopera w dniu 31 marca 2005 r. lokal mieszkalny (udział w gruncie oraz mieszkanie). Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Wnioskodawca skorzystał z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na mocy art. 146 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Lokal mieszkalny został zakupiony w celu wykonywania w nim czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca dokonał pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT. Ponadto lokal został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlegał amortyzacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w grudniu 2007 r. przedmiotowego lokalu osobie fizycznej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jest zwolniona z podatku VAT i czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT ze zwolnieniem, czy wystarczy sam akt notarialny.

Zdaniem Wnioskodawcy, lokal mieszkalny zakupiony w dniu 31 marca 2005 r., w którym prowadzono działalność gospodarczą, przy sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył, iż kupujący - będący osobą fizyczną - przeznaczy ten lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku VAT dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy wynika, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Definicja pierwszego zasiedlenia została natomiast zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wynika z niej, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do przepisu z art. 106 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 cyt. ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto należy zauważyć, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego. Własność lokalu i udziału w gruncie Wnioskodawca nabył w drodze umowy kupna-sprzedaży od dewelopera w dniu 31 marca 2005 r.

Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nie będzie związana z pierwszym zasiedleniem, ponieważ przedmiotowa nieruchomość była już wcześniej wydana pierwszemu nabywcy do użytkowania w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Konkludując, należy stwierdzić, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy pozwalające przy niniejszej dostawie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług pod warunkiem jednak, iż z dokumentów wynika, że lokal stanowi część obiektu budownictwa mieszkaniowego i ma charakter mieszkalny oraz będzie przez nabywcę przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Jeżeli nabywcą lokalu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Wnioskodawca wystawia fakturę VAT jedynie na żądanie kupującego. W sytuacji natomiast, gdy nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedmiotową sprzedaż należy udokumentować fakturą VAT.

Należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, dotyczącej dokonanego odliczenia oraz stawki podatku od towarów i usług od zakupu przedmiotowego lokalu, gdyż problem ten nie był przedmiotem zapytania.

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2008 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydana została interpretacja nr ILPB1/415-153/07-2/IM.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, lokal mieszkalny, osoby fizyczne, sprzedaż mieszkania, sprzedaż zwolniona, zwolnienie
Data aktualizacji: 27/01/2013 18:00:01

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur od usług i zakupów przy wymianie nawierzchni na pl...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do...

Urząd Skarbowy Szamotuły 64-500 ul. B. Chrobrego 17A

Zasięg terytorialny miasta Obrzycko gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki powiaty szamotulski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 67101014690015602221000000 VAT 17101014690015602222000000 PIT...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczenia usług o charakterze pow...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie pisemnej interpretacji...

Czy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do wystawienia faktury wewnętrznej korygującej stosuje się kurs waluty z dnia wystawie...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować podwyższoną fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?Czy poniesione koszty na remonty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania faktur stwierdzających powyższe wydatki?Prawo do wystawienia faktury VAT korektaOpodatkowanie premi pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.