Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona przyznająca rabat (Spółka) powinna wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2010 r. (data wpływu 21.06.2010 r.) - uzupełnionym w dniu 28.07.2010 r. na wezwanie organu z dnia 14.07.2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:uznania wypłacanych w przypadku spełnienia określonych warunków, w określonym czasie, (tzn. osiągnięcia określonego poziomu zakupów bądź zwiększenia poziomu obrotu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) premii pieniężnych jako niezwiązanych z wykonywaniem przez kontrahentów na rzecz Spółki czynności opodatkowanych VAT i ich opodatkowania - jest prawidłowe, uznania premii pieniężnych wypłacanych za zobowiązanie się do wykorzystania minimum 50% premii na cele finansowego wsparcia prowadzonego programu lojalnościowego lub na inne lokalne działania marketingowe jako niezwiązanych z wykonywaniem przez kontrahentów na rzecz Spółki czynności opodatkowanych VAT i ich opodatkowania oraz dokumentowania premii pieniężnych opisanych w pkt 1, 2 i 3 stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanych premii pieniężnych jako niezwiązanych z wykonywaniem przez kontrahentów na rzecz Spółki czynności opodatkowanych VAT i ich opodatkowania oraz dokumentowania wypłacanych premii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1. Podatnik A sp. z o.o. zawarł z Partnerem Handlowym N sp. j. K, W umowę, przedmiotem której jest ustalenie zasad programu premiowania dla Partnera Handlowego, uzależnionego od stopnia realizacji założonego poziomu obrotu towarami handlowymi podatnika oraz zwiększenia obrotu tymi towarami, w ustalonych okresach rozliczeniowych. Na mocy tej umowy Partner Handlowy nabywa prawo do uzyskania indywidualnej premii pieniężnej, stanowiącej określony % (procent) (od 1% do 3, 5%) wartości wykonanego obrotu netto towarami w danym kwartale rozliczeniowym, w przypadku zrealizowania zaplanowanego dla okresów kwartalnych poziomu obrotów.

Zgodnie z umową Partner Handlowy nabywa prawo do uzyskania indywidualnej premii pieniężnej, stanowiącej % (procent) wahający się w granicach od 1% do 3, 5% wartości zrealizowanego obrotu netto towarami w danym kwartale rozliczeniowym w przypadku zwiększenia wartości obrotów w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego. Jako 100% rozumie się wartość obrotu w analogicznym okresie roku ubiegłego.

2. Podatnik A na podstawie umowy o współpracy zawartej z firmą P sp. z o.o. zobowiązał się do wypłaty liniowych premii pieniężnych (wypłacanych kwartalnie) w wysokości 6% od obrotu wykonanego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na produktach z całej oferty A Polska sp. z o.o. z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A. Celem umowy jest uregulowanie zasad współpracy Stron, w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na rzecz Odbiorcy, który posiada sieć dystrybucji na terenie Polski poprzez Uczestników sieci P. Dodatkowo w umowie strony postanowiły, że z dniem jej podpisania wykluczone jest bezpośrednie wystawianie faktur za dostarczony towar na podmioty, które są Uczestnikami Sieci P. P zobowiązał się do wykorzystania minimum 50% wyżej zdefiniowanej premii na cele finansowego wsparcia prowadzonego programu lojalnościowego o nazwie Łap motyle w sieć Partnera lub na inne lokalne działania marketingowe, zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów z oferty Dostawcy. Jednocześnie strony postanowiły, że wartość premii pieniężnych zostanie pomniejszona o koszt refundacji uzgodnionych pomiędzy A sp. z o.o., a Uczestnikiem sieci P lokalnych działań marketingowych zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów z oferty A sp. z o.o. Jednocześnie podatnik A sp. z o.o. zobowiązał się do wypłaty dodatkowej premii pieniężnej w wysokości 10% od obrotu wykonanego na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach znajdujących się w ofercie A sp. z o.o. Strony ustaliły, że premia będzie wypłacana kwartalnie. Jednocześnie strony postanowiły, że wartość premii pieniężnych zostanie pomniejszona o koszt refundacji uzgodniony pomiędzy A sp. z o.o., a Uczestnikiem sieci P lokalnych działań marketingowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów z oferty A sp. z o.o.

Ponadto na podstawie w/w umowy strony ustaliły wielkość okresowych obrotów, stanowiących plan oraz podstawę do naliczenia premii z uwzględnieniem zakupów produktów z pełnej oferty A sp. z o.o., po których przekroczeniu wypłacana będzie spółce P premia pieniężna za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży. Jednocześnie strony postanowiły, iż osiągnięcie założonego obrotu przez któregokolwiek Uczestnika Sieci P oznacza nabycie prawa do otrzymania premii pieniężnej wyłącznie i bezpośrednio przez tego uczestnika. P oblicza wielkość sprzedaży w danym roku i od tej kwoty oblicza procentowo wielkość określonej premii pieniężnej dla każdego Uczestnika Sieci P. Wysokość premii pieniężnej zależnej od wielkości sprzedaży kształtuje się na poziomie 1-3 %.

3. A Sp. z o.o. zawarł z B S.A. umowę o współpracy. W w/w umowie funkcjonuje także kolejny podmiot, którym są Kupujący (tj. akcjonariusze firmy B S.A.). Na mocy postanowień umowy A sp. z o.o. zobowiązała się do wypłaty Kupującym liniowych premii pieniężnych w wysokości 3% od obrotu wykonanego przez Kupujących w roku 2010 na produktach z całej oferty A sp. z o.o. z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A (wizualizery i akcesoria do nich). Premia wypłacana jest kwartalnie na rzecz Kupującego. Ponadto A sp. z o.o. zobowiązała się do wypłaty dodatkowej premii pieniężnej w wysokości 5% od obrotu wykonanego przez Kupujących na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach znajdujących się w ofercie A sp. z o.o., jednakże warunkiem uzyskania tejże premii jest osiągnięcie przez Kupującego minimum obrotu 1500 zł netto w okresie rozliczeniowym (tj. w okresie kwartalnym).

Ponadto w piśmie będącym uzupełnieniem do przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, iż umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą oraz firmą N sp. j. K, W (dalej: N) stanowi, że firma N nabywa prawo do uzyskania premii w danym okresie rozliczeniowym i niezależnie od innych świadczeń w przypadku:zrealizowania zaplanowanego poziomu obrotów towarami stanowiącymi własność A sp. z o.o. (konkretną wysokość obrotów i premii od zrealizowania tychże strony ustaliły w załączniku do umowy) w danym okresie rozliczeniowym, zwiększenia wartości obrotów w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, przy czym jako 100% rozumie się wartość obrotu w analogicznym okresie roku ubiegłego (szczegółowe kwestie dotyczące wysokości obrotów uregulowano w załączniku do umowy zawartej pomiędzy stronami).Premie pieniężne nie przysługują w związku ze zrealizowanymi dostawami, a jedynie za zrealizowanie powyższych czynności. Premia pieniężna przysługuje w danym okresie rozliczeniowym (pojęcie to nie zostało wyraźnie sprecyzowane w umowie, aczkolwiek strony w praktyce przyjmują, że okresem rozliczeniowym jest rok 2010, co niejako wynika z treści załącznika do umowy), za zrealizowanie określonych obrotów i/lub zwiększenie wartości obrotów, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, na towarach oznaczonych markami stanowiącymi własność A sp. z o.o.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym (tj. w roku 2010) firma N zrealizuje zaplanowany poziom obrotów towarami i/lub zwiększy wartość obrotów w stosunku do analogicznego poprzedniego roku kalendarzowego, to wówczas premia pieniężna będzie wypłacana, niezależnie od podejmowanych lub niepodejmowanych innych działań (umowa warunkuje wypłacenie premii w/w czynnikami i nie warunkuje jej wypłacenia podejmowaniem działań w zakresie świadczonych na rzecz sprzedawcy usług).

Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej z P sp. z o.o., zobowiązał się do wypłaty premii pieniężnej za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży, po przekroczeniu określonej wielkości okresowych obrotów.

Ponadto Wnioskodawca zobowiązał się do wypłaty liniowych premii pieniężnych (wypłacanych kwartalnie), w wysokości 6% od obrotu wykonanego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., na produktach z całej oferty A sp. z o.o. z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A. W tym miejscu winno się jednak wskazać, że P zobowiązał się do wykorzystania minimum 50% wyżej zdefiniowanej premii na cele finansowego wsparcia prowadzonego programu lojalnościowego o nazwie Łap motyle w sieć Partnera lub na inne lokalne działania marketingowe, zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów z oferty A sp. z o.o., czego jednak wnioskodawca nie kwalifikuje jako świadczenie.

Wnioskodawca zobowiązał się także do wypłaty dodatkowej premii pieniężnej (wypłacanej kwartalnie), w wysokości 10% od obrotu wykonanego na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach znajdujących się w ofercie A sp. z o.o.

Dodatkowo winno się wskazać, że wartość liniowych premii pieniężnych oraz dodatkowych premii pieniężnych, będzie pomniejszona o koszt refundacji uzgodnionych pomiędzy A sp. z o.o., a Uczestnikiem sieci P lokalnych działań marketingowych zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów z oferty Wnioskodawcy.

Premie pieniężne nie przysługują w związku ze zrealizowanymi dostawami, a jedynie za zrealizowanie powyższych czynności.

Premia pieniężna liniowa przysługuje od obrotu wykonanego w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (wypłacana kwartalnie), na produktach z całej oferty Wnioskodawcy, z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A.

Premia pieniężna dodatkowa (wypłacana kwartalnie) przysługuje od obrotu na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy.

Premia pieniężna za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży, przysługuje w okresach kwartalnych, jednakże do jej ustalenia nie wlicza się obrotu wykonanego na produktach marki A.

Warunkiem uzyskania premii liniowej oraz dodatkowej jest obrót określonymi w umowie towarami. Szczegółowy sposób kalkulacji tychże nie został wskazany, a w umowie strony postanowiły, iż w/w premie zostaną rozliczone na koniec każdego okresu rozliczeniowego i będą płatne lub kompensowane w ciągu 14 dni. Natomiast warunkiem uzyskania premii pieniężnej za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży, jest zrealizowanie (tj. przekroczenie) zaplanowanego poziomu obrotów.

Premia pieniężna liniowa i dodatkowa jest wypłacana od obrotu określonymi w umowie towarami. Natomiast premia pieniężna za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży, wypłacana jest za przekroczenie określonej wielkości okresowych obrotów.

Premia liniowa oraz dodatkowa przysługują od obrotu i to niezależnie od podejmowanych lub niepodejmowanych innych działań (umowa nie warunkuje ich wypłacenia podejmowaniem działań zakresie świadczonych na rzecz sprzedawcy usług). Tak więc jeżeli był wykonywany obrót to premie pieniężne należą się firmie P sp. z o.o.

Analogiczna sytuacja istnieje w przypadku premii pieniężnej za zrealizowanie zaplanowanej sprzedaży, z tą odmiennością, iż prawo do tejże nabywa się po przekroczeniu (w okresach kwartalnych), określonej wielkości sprzedaży, tak więc również ten rodzaj premii będzie wypłacany niezależnie od podejmowanych lub niepodejmowanych innych działań (umowa nie warunkuje jej wypłacenia podejmowaniem działań w zakresie świadczonych na rzecz sprzedawcy usług).

Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z B S.A., zobowiązał się do wypłaty liniowych premii pieniężnych (wypłacanych w okresach kwartalnych), w wysokości 3% od obrotu wykonanego przez Kupujących (akcjonariuszy firmy B S.A.) w roku 2010, na produktach z całej oferty A sp. z o.o., z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A.

Wnioskodawca zobowiązał się także do wypłaty dodatkowej premii pieniężnej (wypłacanej kwartalnie), w wysokości 10% od obrotu wykonanego na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach, znajdujących się w ofercie A sp. z o.o.

Strony także postanowiły, iż przyznanie premii pieniężnych służyć ma motywacji i zachęcaniu Kupujących do podjęcia i rozwoju oraz stałego doskonalenia współpracy z Wnioskodawcą, w zakresie sprzedaży towarów (działania takie mogą polegać w szczególności na zaangażowanym uczestnictwie w akcjach reklamowych i promocyjnych Wnioskodawcy lub jego dostawców, zaangażowanym uczestnictwie w akcjach mających na celu zwiększenie sprzedaży wybranych towarów w określonych okresach, zaangażowanym uczestnictwie w realizacji przyjętych założeń i planów sprzedaży określonych produktów w określonych okresach. Wnioskodawca nie uznaje powyższego za świadczenie wykonywane na jego rzecz jako, iż premia ma służyć wyłącznie motywacji i zachęcaniu i nie jest warunkowana podejmowaniem czynności wymienionych w zdaniu poprzednim.

Premie pieniężne nie przysługują w związku ze zrealizowanymi dostawami, a jedynie za zrealizowanie opisanych czynności.

Premia pieniężna liniowa przysługuje od obrotu wykonanego w 2010 r. (wypłacana kwartalnie), na produktach z całej oferty Wnioskodawcy, z wyłączeniem obrotu wykonanego na produktach marki A.

Premia pieniężna dodatkowa (wypłacana kwartalnie), przysługuje od obrotu na wszystkich niszczarkach, bindownicach i laminatorach znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy.

Warunkiem uzyskania premii liniowej oraz dodatkowej jest obrót określonymi w umowie towarami. Szczegółowy sposób kalkulacji tychże nie został wskazany, a w umowie strony postanowiły, iż dodatkowa premia pieniężna będzie wyliczana odrębnie dla każdego kupującego, a warunkiem jej naliczenia jest osiągnięcie przez kupującego minimum obrotu 1500 zł netto w okresie rozliczeniowym.

Premia pieniężna liniowa i dodatkowa jest wypłacana od obrotu określonymi w umowie towarami. Premia liniowa oraz dodatkowa przysługują od obrotu i to niezależnie od podejmowanych lub niepodejmowanych innych działań (umowa nie warunkuje wypłacenia w/w premii podejmowaniem działań w zakresie świadczonych na rzecz sprzedawcy usług). Tak więc jeżeli był wykonywany obrót to premie pieniężne należą się firmie B S.A.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy wypłacona indywidualna premia pieniężna powinna być sklasyfikowana jako odpłatność za wykonaną usługę i tym samym winna zostać opodatkowana, czy też nie stanowi usługi w świetle przepisów ustawy o VAT co determinuje brak obowiązku opodatkowania jej podatkiem VAT. Czy w przytoczonym w punkcie 2 stanie faktycznym wypłacane premie pieniężne powinny być sklasyfikowane jako odpłatność za wykonaną usługę i tym samym winny zostać opodatkowane, czy też nie stanowią one usługi w świetle przepisów ustawy o VAT, co determinuje brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT. Czy w przytoczonym w punkcie 3 stanie faktycznym wypłacane premie pieniężne powinny być sklasyfikowane jako odpłatność za wykonaną usługę i tym samym winny zostać opodatkowane, czy też nie stanowią one usługi w świetle przepisów ustawy o VAT, co determinuje brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT.Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż udzielenie premii pieniężnej nabywcy z uwagi na zrealizowanie określonego wolumenu obrotów nie stanowi usługi w świetle przepisów Ustawy o VAT, co determinuje brak opodatkowania premii pieniężnej tym podatkiem. Sam fakt dokonywania zakupów mieści się w katalogu czynności opodatkowanych VAT, lecz nie może prowadzić do sytuacji podwójnego opodatkowania tej samej czynności. Zatem niezasadna jest zmiana wielkości obrotu poprzez wystawienie faktury korygującej lub udokumentowania premii fakturą VAT. Dokumentem właściwym będzie wystawienie uznaniowej noty księgowej. Za stanowiskiem A Polska sp. z o.o. przemawia dodatkowo fakt, iż Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygnął zagadnienie (analogiczne z tym, którego dotyczy niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej opisane w punkcie 1) wyrokiem z dnia 26.02.2007 r. (sygn. akt: I FSK 94/06), stwierdzając, że osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej w Umowie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem wypłacana temu nabywcy towarów przez sprzedawcę premia (bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia za świadczenie usług). Na określony pułap obrotów składa się bowiem odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT. Natomiast czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiego twierdzenia jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z którego wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą. Podkreślić należy, iż zaprezentowana przez Naczelny Sąd Administracyjny wykładnia jest zgodna z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności art. 24 dyrektywy 2006/112/WE definiującym pojęcie świadczenia usług, za które uważa się każdą transakcję niestanowiącą dostawy towarów w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2006/112/WE. Konsekwencją tego jest, że we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej określona ilość dostaw towarów nie może stanowić usługi, co oznacza, że albo mamy do czynienia z dostawą towarów, albo świadczeniem usług. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej transakcji. Jak trafnie zważył Naczelny Sąd Administracyjny w w/w wyroku podwójne opodatkowanie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 84 oraz w pewnym sensie w art. 217 Konstytucji i dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego. Na marginesie winno się zauważyć, iż tezy zaprezentowane w powyżej cytowanym rozstrzygnięciu, potwierdzające zasadność prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska, zostały także potwierdzone w późniejszym orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Z całą stanowczością winno się wskazać, iż stanowisko sądów administracyjnych w tym względzie wydaje się być ugruntowane, na dowód czego Spółka przytacza poniżej przykładowe orzeczenia:Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26.04.2007 r. (sygn. akt: I SA/Po 287/2007), w którym wskazano, iż w razie otrzymywania premii pieniężnych z tytułu dokonywania przez kontrahenta zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie bonusy te nie są związane z wykonywaniem przez niego żadnych dodatkowych usług. Prawidłowym zachowaniem kontrahenta jest więc dokumentowanie otrzymanej premii za pomocą noty księgowej oraz traktowanie otrzymanej kwoty bonusu jako przychodu niepodlegającego opodatkowaniu VAT.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.05.2007 r. (sygn. akt: III SA/Wa 4080/2006), w którym wskazano, iż za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie, osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.02.2008 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1967/2007, opubl. - LexPolonica nr 1819345 Rzeczpospolita 2008/38 str. F3), w którym wskazano, iż premia to skutek opodatkowanych już wcześniej zakupów. Nabycie prawa do bonusu nie jest odrębną usługą podlegającą VAT. Gdyby tak przyjąć, ta sama czynność zostałaby podwójnie opodatkowana. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20.02.2008 r. (sygn. akt: III SA/Gl 1571/2007, opubl. - LexPolonica nr 1943166, Rzeczpospolita 2008/210 str. F2), w którym wskazano, iż osiągnięcie określonego poziomu obrotów przez nabywcę towarów nie jest usługą. Premia wypłacona przez sprzedawcę nie jest natomiast wynagrodzeniem za świadczoną usługę.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27.03.2008 r. (sygn. akt: I SA/Ke 100/2008, opubl. - LexPolonica nr 1886977, Rzeczpospolita 2008/94 str. F4), w którym wskazano, iż świadczenie pieniężne wypłacone po dokonaniu dostawy (sprzedaży), które nie obniża ceny za sprzedany towar, nie jest świadczeniem związanym z konkretną transakcją i nie może być traktowane jako rabat. Wynika to również z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady. Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że w przypadku gdy otrzymanej premii nie można przypisać do konkretnej transakcji, powinna być traktowana jako świadczenie usług. Brak jest podstaw prawnych do opodatkowania podatkiem VAT premii za osiąganie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupu) z danym sprzedawcą, gdyż nie są one usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. ani nie noszą znamion rabatów, o których mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21.05.2008 r. (sygn. akt: III SA/Wa 408/2008, opubl. - LexPolonica nr 1904963, opubl. - Rzeczpospolita 2008/119 str. C5), w którym wskazano, iż jeśli sklep otrzymał od dostawcy premię za to, że zwiększył mu obrót, nie może to być uznane ani za usługę, ani za rabat, który zobowiązywałby do korygowania wystawionych wcześniej faktur sprzedaży.W świetle powyższych twierdzeń winno się zauważyć, iż stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym udzielenie premii pieniężnej nabywcy z uwagi na zrealizowanie określonego wolumenu obrotów nie stanowi usługi w świetle przepisów ustawy o VAT, przez Wnioskodawcę jest zgodne z przepisami ustawy o VAT i pozwala na opodatkowanie podatkiem należnym faktycznego obrotu i tym samym zachowanie zasady neutralności VAT.

2. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, sformułowanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest analogiczne, jak stanowisko zaprezentowane w punkcie 1 powyżej.3. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, sformułowanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest analogiczne, jak stanowisko zaprezentowane w punkcie 1 powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:uznania wypłacanych w przypadku spełnienia określonych warunków, w określonym czasie, (tzn. osiągnięcia określonego poziomu zakupów bądź zwiększenia poziomu obrotu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) premii pieniężnych jako niezwiązanych z wykonywaniem przez kontrahentów na rzecz Spółki czynności opodatkowanych VAT i ich opodatkowania - jest prawidłowe, uznania premii pieniężnych wypłacanych za zobowiązanie się do wykorzystania minimum 50% premii na cele finansowego wsparcia prowadzonego programu lojalnościowego lub na inne lokalne działania marketingowe jako niezwiązanych z wykonywaniem przez kontrahentów na rzecz Spółki czynności opodatkowanych VAT i ich opodatkowania oraz dokumentowania premii pieniężnych opisanych w pkt 1, 2 i 3 stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp. W przypadku, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej ilości czy wartości towarów w określonym czasie - takie działania kontrahentów nie wypełniają definicji świadczenia usług i wypłacenie w takiej sytuacji premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Osiąganie bowiem określonego pułapu obrotów z danym dostawcą nie może być uznane za usługę w świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Premia jest wyliczana w oparciu o osiągane obroty lecz samo osiąganie obrotów nie stanowi usługi.

W przypadku premii pieniężnych opisanych w pkt 2 stanu faktycznego wniosku - wypłacanych przez Spółkę za zobowiązanie się do wykorzystania minimum 50% premii na cele finansowego wsparcia prowadzonego programu lojalnościowego lub na inne lokalne działania marketingowe - mamy do czynienia z określonym świadczeniem wykonywanym przez kontrahenta na rzecz Spółki, za które Spółka wypłaca kontrahentowi premię. W tym przypadku, poprzez zobowiązanie się kontrahenta w umowie do określonego zachowania na rzecz Spółki, pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa polegająca na świadczeniu usług przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. W zamian bowiem za otrzymaną premię kontrahent świadczy na rzecz Spółki usługi polegające na finansowym wsparciu prowadzonego programu lojalnościowego lub na lokalnych działaniach marketingowych.

W tym przypadku wypłacona premia stanowi zatem wynagrodzenie za usługę. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy (P), co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa polegająca na świadczeniu usług wsparcia finansowego lub usług marketingowych przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku wypłacona przez Spółkę premia pieniężna jest w istocie wynagrodzeniem za usługę wykonaną przez kontrahenta, który powinien udokumentować fakt otrzymania premii poprzez wystawienie Spółce faktury VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania i dokumentowania przedstawione we wniosku, w odniesieniu do tego rodzaju premii, należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu natomiast do pozostałych premii opisanych we wniosku (w tym premii dodatkowych i liniowych), stanowiących określony procent od osiągniętego obrotu, wielkości dokonanej sprzedaży, wypłacanych przez Spółkę za zrealizowanie obrotu bądź zwiększenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziomu obrotu, należy wskazać, iż nie stanowią one wynagrodzenia za jakąkolwiek usługę.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami) i nie wiąże się z wykonywaniem na rzecz wypłacającego premie dodatkowych czynności (zobowiązanie do prowadzenia akcji o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp.), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca - na mocy § 13 ust. 2 rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy fakturaa) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego.Odnosząc się do powyższego, można stwierdzić, że w przypadku premii za osiągnięcie, zwiększenie, bądź przekroczenie określonego poziomu obrotu, wypłacane premie pieniężne można przyporządkować do konkretnych dostaw, gdyż obrót uprawniający do uzyskania gratyfikacji pieniężnych ustalany jest na podstawie wielkości faktycznie zrealizowanych zakupów wynikających z wystawianych faktur - dokonanych w konkretnie określonym przedziale czasowym (np. kwartał lub rok). Premie te są bowiem przyznawane za dokonaną ilość zakupów w określonym przedziale czasowym, od której zależna jest wysokość premii.

W przypadku, gdy w związku z wypłacaną premią pieniężną nabywcy nie są w żaden sposób zobowiązani do świadczenia innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp., otrzymana przez nabywcę premia pieniężna w istocie stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszającymi podstawę opodatkowania. Zatem uzyskanie takiej premii pieniężnej podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia, strona przyznająca rabat (Spółka) powinna wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania premii pieniężnych wypłacanych w związku z osiągnięciem bądź zwiększeniem określonego obrotu jako niezwiązanych z wykonywaniem usług na rzecz Spółki uznać należało za prawidłowe. Jednakże, ponieważ udzielenie takiej premii (stanowiącej w istocie rabat) należy udokumentować poprzez wystawienie faktury korygującej - stanowisko Wnioskodawcy polegające na stwierdzeniu, że takie premie należy dokumentować notą księgową, uznać należało za nieprawidłowe.

Reasumując, w sytuacji, gdy premie wypłacane są tylko w przypadku spełnienia określonych warunków, w określonym czasie, tzn. osiągnięcia określonego poziomu zakupów bądź zwiększenia poziomu obrotu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i z wypłatą premii nie wiąże się świadczenie ze strony otrzymującego premię jakichkolwiek usług, stwierdzić należy, że przedmiotowe wynagrodzenia stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami. Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z udzielonymi rabatami, na mocy § 13 ust. 1 rozporządzenia, udzielający premii (rabatu) jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzenia.

Jeżeli natomiast premia została wypłacona w związku z wykonaniem przez kontrahenta określonych usług (np. usług wsparcia finansowego lub usług marketingowych), tak jak ma to miejsce w przypadku części premii wypłacanych spółce P - premia taka stanowi w istocie wynagrodzenie za usługę wykonaną przez kontrahenta i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podmiot otrzymujący taką premię powinien udokumentować ten fakt poprzez wystawienie faktury VAT.

Odnosząc się natomiast do wyroków sądów administracyjnych prezentowanych przez Spółkę we wniosku o sygnaturach I FSK 94/06, I SA/Po 287/07, III SA/Wa 4080/06, III SA/Wa 1967/07, III SA/GL 1571/07 oraz III SA/Wa 408/08 należy stwierdzić, że powołane wyroki rozstrzygały kwestie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych w związku z przekroczeniem określonego pułapu obrotów i braku innych usług, za które byłaby zapłata. W orzeczeniach tych Sąd prezentował stanowisko, z godnie z którym premie pieniężne wypłacane za osiągnięcie określonego poziomu obrotów nie stanowią wynagrodzenia za usługę. W związku z tym przywołane wyroki potwierdzają stanowisko organu przedstawione w niniejszej interpretacji w zakresie uznania premii pieniężnych przyznanych w przypadku spełnienia określonych warunków, w określonym czasie, tzn. osiągnięcia określonego poziomu zakupów bądź zwiększenia poziomu obrotu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - jako niezwiązanych ze świadczeniem usług i braku ich opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, obrót, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 24/01/2013 21:00:01

Opodatkowania i udokumentowania dostawy działek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Badanie sprawozdania finansowego powinno być przeprowadzone rzetelnie i według standardów

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza wiele zmian dotyczących badania sprawozdań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmieniają się także standardy wyboru audytora. Jak zatem powinno wyglądać badanie sprawozdań finansowych...

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, n...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu...

Urząd Skarbowy Starachowice 27-200 ul. Składowa 33

Zasięg terytorialny miasta Starachowice gminy Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock powiaty starachowicki województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 71101012380813732221000000 VAT 21101012380813732222000000 PIT 68101012380813732223000000 budżetowe...

Urząd Skarbowy Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 92

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 69101012123187302221000000 VAT 19101012123187302222000000 PIT 66101012123187302223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującejJak należy postąpić z fakturami VAT wystawionymi do dnia 31 października 2008r., w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy?Urząd Skarbowy Zduńska Wola 98-220 ul. Zielona 15Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez fundacjeCzy od sprzedanych towarów, nabytych w ww. sposób należy odprowadzić podatek VAT dokumentując transakcję fakturą VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.