Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Udokumentowanie przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkaniowych bez pisemnej umowy najmu

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2005r. jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 14.09.2005r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co dozakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie udokumentowania przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkalnych bez pisemnej umowy najmu.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pani właścicielemnieruchomości. Lokale w tej nieruchomości wynajmowane są osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. Do chwili obecnej wszyscy najemcy wynajmowali pomieszczenia mieszkalne na okres dłuższy niż 12 miesięcy co skutkowało podpisywaniem umów dotyczących najmu. Ponieważ od października 2005r.w w/w nieruchomości dominować będą najemcy wynajmujący lokal na okres kilku miesięcy (maksimum 10 m-cy) zamierza Pani zrezygnować z podpisywania umów ograniczając się jedynie do umowy ustnej z najemcą.Zgodnie z art. 659 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.Umowa najmu jest umową obligacyjną, konsensualną i wzajemną.

W przypadku umowy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok umowa powinna być zawarta na piśmie, jednakże w myśl przepisu art.660 w/w ustawy kodeks cywilny, niedochowanie warunku pisemnej formy umowy nie powoduje nieważności umowy, lecz skutkuje uznaniem umowy za zawartą na czas nieoznaczony.Przepisy kodeksu cywilnego regulujące najem nie wymieniają bezwzględnego obowiązku dochowania pisemnej formy umowy.Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz wymienione wyżej uregulowania prawne należy stwierdzić, że możliwe jest zawarcie umowy najmu bez zachowania jej formy pisemnej.Zgodnie z wykazem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług - poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwolnieniu podlegają - usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe, stąd też nie ciąży na Pani obowiązek wystawiania faktur VAT.W Pani przypadku dokumentem potwierdzającym najem będą rachunki. Treść rachunku określa przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1373).

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2005r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b§ 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wpłat, najem, rachunki, umowa najmu
Data aktualizacji: 21/01/2013 18:00:01

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. fak...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do...

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane...

Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu gotowych pos...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 21.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2005...

Czy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystaw...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.06.2006 r. (data wpływu do...

Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić niemieckiemu kontrahentowi fakturę z należ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i przesłanych bezpośrednio odbiorcy z NorwegiiOkreślenie terminu wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług drukuMożliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "K", dokumentujących usługi certyfikacyjneKsięgowość BydgoszczCzy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględnić w cenie towaru?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.