Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

W jakim momencie powstaną koszty uzyskania przychodów w przypadku budowy drogi osiedlowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu poniesienia kosztów z tytułu budowy wewnętrznej drogi osiedlowej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 20 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (uzupełniony dnia 27 marca 2008 r. i 12 maja 2008 r.) w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu poniesienia kosztów z tytułu budowy wewnętrznej drogi osiedlowej.W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie budownictwa, zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.W ramach wykonywanej działalności zawiera Pan umowy z klientami na budowę domu, następnie buduje Pan dom na własnym gruncie, który nie stanowi majątku trwałego firmy (jest towarem), a po jego wzniesieniu sprzedaje kontrahentom.

Budowa obejmuje również:

Doprowadzenie do budynku i rozprowadzenie wewnątrz budynku sieci wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej;Ogrodzenie działki;Wykonanie: drogi osiedlowej, dojazdowej do domu oraz podjazdu do domu.

Wewnętrzna droga osiedlowa stanowi również własność firmy, która po zakończeniu budowy osiedla oraz po doprowadzeniu jej do stanu użyteczności przekazywana jest w drodze jednostronnego aktu notarialnego zrzeczenia się na rzecz gminy.

Wnioskodawca oświadczył, iż w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzi księgi rachunkowe.W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT 7%, czy 22% od wykonanych prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą.W jakim momencie powstaną koszty uzyskania przychodów w przypadku budowy drogi osiedlowej.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Pana w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania drugiego - w momencie sprzedaży poszczególnych domów z całkowitych kosztów wydatkowanych na drogę należałoby proporcjonalnie podzielić wydatkowaną kwotę na ilość domów na osiedlu i przed dokonaniem sprzedaży wartość proporcjonalną dodać do kosztu pojedynczej inwestycji (budowy jednego domu).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z przepisu tego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Stosownie natomiast do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 11 omawianej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazał Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, w ramach której buduje m. in. domy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W skład przedmiotowych czynności wchodzi również wykonanie drogi osiedlowej, której koszt zostaje wkalkulowany w cenę sprzedaży wybudowanego domu proporcjonalnie do ilości domów na osiedlu. Wydatki ponoszone na budowę drogi kumulowane są na jednym koncie księgowym w prowadzonych przez Wnioskodawcę księgach rachunkowych. Wewnętrzna droga osiedlowa zostaje przekazana na rzecz gminy na mocy jednostronnego aktu zrzeczenia się (akt notarialny) - po zakończeniu budowy osiedla oraz po doprowadzeniu jej do stanu użyteczności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia zasady potracalności kosztów uzyskania przychodów od rodzaju prowadzonych ewidencji. W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów potrącalne są zgodnie z zasadami zawartymi w art. 22 ust. 5 - 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, o czym stanowi art. 22 ust. 5d cytowanej ustawy.

Sposoby księgowania kosztów dla podatników prowadzących księgi rachunkowe zawiera ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

W świetle omówionych uwarunkowań prawnych, należy więc stwierdzić w przedmiotowej sprawie, że jeżeli Pana jednostronna czynność zrzeczenia się na rzecz gminy w drodze aktu notarialnego drogi osiedlowej nie stanowi darowizny, to koszty związane z budową tej drogi poniesione w ramach wykonywanych prac budowlanych, o których mowa we wniosku - z uwagi na fakt, iż przedmiotowe czynności realizowane są w ramach jednej usługi i wykazują związek z prowadzoną działalnością - stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednakże - z zastrzeżeniem warunku, iż koszty te nie wykazują bezpośredniego związku z osiąganymi przychodami - należy przyjąć, że kosztem podatkowym staną się one w dacie poniesienia. W rezultacie moment potrącenia kosztów podatkowych uzależniony jest od momentu, na który - zgodnie z ustawą o rachunkowości - ujęto koszt w księgach rachunkowych.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wyczerpania przez czynność zrzeczenia się na rzecz gminy własności drogi wewnętrznej znamion darowizny zastosowanie znajdzie cytowany wyżej przepis art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie będzie Pan uprawniony do ujęcia w kosztach podatkowych wydatków związanych z budową tej drogi.

Zważywszy, że do wniosku dołączono dokumenty, a Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - działając w imieniu Ministra Finansów, wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest wobec tego obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; związany jest wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: budowa drogi, drogi, koszty uzyskania przychodów, księgi rachunkowe, potrącalność kosztów
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

Opodatkowanie bonusów (premii pieniężnych) wypłacanych kontrahentom zagranicznym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z rem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Siedlce gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn powiaty siedlecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu, gdzie płatność dokonana jest gotówk...

W dniu 30.09.2005r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc podatnikiem podatku VAT...

Jakie dane mają być zawarte na Fakturze VAT krajowej w przypadku dostawy fotelików do prze...

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wałcz 78-600 ul. Kościuszki 4Czy Spółka postąpiła prawidłowo traktując koszty związane z udzielonymi premiami, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami?Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości onlineCzy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?Badanie sprawozdań finansowych Inowrocław i obowiązkowe ubezpieczenie OC
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.