Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

W jakim momencie Spółka powinna zaliczyć wydatek udokumentowany duplikatem z 2008 r. a dotyczący roku 2006 do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia poniesionego wydatku w kosztach uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia poniesionego wydatku w kosztach uzyskania przychodów.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych).Spółka otrzymała w 2008 r. od kontrahenta unijnego duplikat faktury dotyczący importu usług z 2006 r. Duplikat faktury został wystawiony i zaksięgowany w 2008 r. Pierwotnej faktury, która została wystawiona 13 września 2006 r. Spółka nie zaksięgowała, gdyż jej nie otrzymała. Faktura dotyczyła naprawy maszyny produkcyjnej, wykonanej przez kontrahenta unijnego w dniach 6 - 9 września 2006 r.

Wnioskodawca nadmienia, że sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało już sporządzone.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w zakresie podatku od towarów i usług.W jakim momencie Spółka powinna zaliczyć ww. wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pytanie w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięte odrębną interpretacją indywidualną.Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z art. 15 ust. 4 d, e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powyższy wydatek należy zaliczyć do kosztów pośrednich i ująć go w kosztach roku bieżącego w dacie poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu należy uznać - w opinii Spółki - moment ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych, czyli miesiąc marzec 2008 r.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Podatnicy są obowiązani określać wysokość dochodu (straty), podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku za rok podatkowy na podstawie ewidencji rachunkowej prowadzonej - zgodnie z odrębnymi przepisami - w sposób im to zapewniający (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Rokiem podatkowym natomiast - w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy - jest, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w 2006 r. zakupiła usługę naprawy maszyny produkcyjnej. Kontrahent wykonał usługę w dniach 6 - 9 września 2006 r. Zdarzenie gospodarcze miało więc niewątpliwie wpływ na dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w 2006 r.

Wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych została zmieniona ustawą z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589). W art. 11 ustawy zmieniającej zastrzeżono, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w części dotyczącej dochodów Banku stanowiących równowartość dochodów uzyskanych przez Fundusz, oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Do zdarzeń gospodarczych, które miały wpływ na ustalenie dochodu w roku 2006 - poza wskazaniami w przepisach przejściowych - zastosowanie mają więc przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprzed zmiany.

W konsekwencji, koszt uzyskania przychodów, którego dotyczy zadane pytanie, powinien być rozpatrywany zgodnie z przepisami ustawy, obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2006 r.

Kosztami uzyskania przychodów - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

W świetle powyższych uregulowań podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów, musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a jego poniesienie musi zmierzać do osiągnięcia przychodów. Przy tym wydatek taki musi być właściwie udokumentowany.

Koszty uzyskania przychodów, zgodnie z ust. 4 tego przepisu - są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Powyższe przepisy oznaczają, iż poza warunkiem koniecznym dla uznania kosztu - nie wymienionego w art. 16 ust. 1 - za koszt uzyskania przychodu tj. istnienia związku poniesionego kosztu z przychodem, ważne jest również przyporządkowanie tego kosztu do właściwego roku podatkowego. Dotyczy to zarówno kosztów poniesionych i także kosztów dotychczas nie poniesionych a dotyczących przychodów danego roku podatkowego. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest brak możliwości zarachowania takiego kosztu. Nie oznacza to dowolności zachowania się przez podatnika. Brak możliwości zarachowania kosztu musi wynikać z przesłanek obiektywnych. Trudno za taką przesłankę uznać brak faktury za usługę, która na rzecz Spółki została wykonana. Usługę naprawy maszyny zamówiono, a efekty tej naprawy odebrano. Jednocześnie znany był Spółce termin wykonania usługi. Poza tym - co podkreśla Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego - naprawa dotyczyła maszyny produkcyjnej, a konsekwencją dokonania takiej naprawy jest niewątpliwie możliwość uzyskiwania przez Spółkę przychodu.

Brak dokumentu potwierdzającego fakt zakupu usługi - zwłaszcza, że był wystawiony dokument pierwotny, ponieważ Spółka dysponuje jego duplikatem, z którego wynika data wystawienia pierwszej faktury - nie świadczy o braku możliwości zarachowania tego kosztu.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa zasad dokumentowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy, na podatnika został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Tymi odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami). Odwołanie się do przepisów rachunkowych, mimo iż nie są one podatkotwórcze, znajduje także uzasadnienie w samej treści art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 r., który posługuje się rachunkową kategorią "zarachowania kosztów".

Przepis art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości wskazuje, iż podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi, a podstawą zapisów mogą być również - w myśl art. 20 ust. 3 pkt 3 - sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.

Poza tym, stosownie do przepisów art. 6 ustawy o rachunkowości, spółka powinna w księgach rachunkowych 2004 r. ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące tego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Wobec tego, że otrzymany w 2008 r. duplikat faktury za usługę wykonaną w 2006 r. należy w rozumieniu podatkowym (o ile koszt spełnia warunki z art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej) ująć w roku 2006.

Jednocześnie nadmienić należy, iż z uwagi na zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz postawione w nim pytanie, nie została poddana ocenie przez tutejszy organ w zakresie kwalifikacji poniesionego wydatku związanego z naprawą maszyny produkcyjnej do remontu lub też do modernizacji środka trwałego.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, koszty uzyskania przychodów
Data aktualizacji: 28/12/2012 21:00:01

Czy Spółka może zaliczyć faktury z tytułu usług doradczych do kosztów uzyskania przychodów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Gniezno 62-200 ul. Spichrzowa 4

Zasięg terytorialny miasta Gniezno gminy Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowe, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo powiaty gnieźnieński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 03101014690013422221000000 VAT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi rekla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT i wystawia faktury VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT do godziny 11:), a jaki...

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 11.05.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej?Czy od zakupu samochodu używanego w działalności gospodarczej można odliczyć w całości podatek naliczony?Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005rUdokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.