Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

W którym momencie należy dokonać pomniejszenia kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 04 czerwca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 29 lipca 2009 r. (fax), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu pomniejszenia kosztów o wartość otrzymanego rabatu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 czerwca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu pomniejszenia kosztów o wartość otrzymanego rabatu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 24 lipca 2009 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 29 lipca 2009 r. (fax).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą farb i lakierów przemysłowych. Wchodzi w skład międzynarodowego koncernu, który posiada swoje spółki także w innych krajach na świecie.

W ramach prowadzonej działalności Spółka w zamian za zrealizowany ilościowy bądź wartościowy poziom zakupów surowców do produkcji i towarów handlowych w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, półrocze, rok) otrzymuje od swoich dostawców rabaty od obrotów.

Spółka otrzymuje rabaty zarówno od dostawców krajowych jak i dostawców zagranicznych z innych niż Polska krajów UE, którzy nie są zarejestrowani w Polsce dla potrzeb polskiego VAT. Rabaty przysługują za zrealizowanie określonego w kontrakcie poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie spółki z Grupy łącznie.

Rabat przyznawany jest jako odpowiedni procent, zależny od wartości zakupów zrealizowanych w danym okresie przez wszystkie spółki z Grupy. Za jeden okres rozliczeniowy ustalany jest jeden konkretny %, który stosuje się do wyliczenia rabatu.

Dla przykładu zapisy umowne są następujące:

Za zakupy w ilości powyżej 100 ton - 1, 0%Za zakupy w ilości powyżej 200 ton - 1, 5%Za zakupy w ilości powyżej 300 ton - 2, 0%.

Jeżeli cała grupa w danym okresie rozliczeniowym zakupi łącznie ilość powyżej 300 ton to do wyliczenia rabatu za dany okres rozliczeniowy stosuje się kwotę 2% (nie stosuje się różnicowania % za zakupy w poszczególnych przedziałach w ten sposób, że za ilości pomiędzy 100 a 200 ton należy się rabat w wysokości 1, 0%, za ilości pomiędzy 200 a 300 ton należy się rabat w wysokości 1, 5%, a tylko za ilości powyżej 300 ton należy się rabat w wysokości 2, 0%).

Rabat przysługujący Spółce jest proporcjonalny do udziału zakupów zrealizowanych przez Spółkę w ogólnej wielkości zakupów zrealizowanych przez wszystkie spółki z Grupy. Rabat wypłacany jest po otrzymaniu przez dostawcę płatności za ostatnią wysyłkę towarów w danym okresie rozliczeniowym.

Spółka otrzymuje rabaty bezpośrednio od dostawców, z tym że :od dostawców krajowych - Spółka otrzymuje faktury korygujące VAT, wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego. Niektórzy dostawcy krajowi na wystawianych przez siebie fakturach korygujących oprócz kwoty rabatu podają konkretne numery faktur od których należny jest rabat, podając cenę przed i po korekcie. Inni dostawcy krajowi oprócz kwoty rabatu umieszczają na fakturze sformułowanie rabat do dostaw w roku, według załącznika i w załączniku wymieniają wszystkie faktury wraz z wartością zakupów, od których należny jest rabat.Łączną kwotę rabatu wyszczególnioną na fakturze korygującej otrzymanej od dostawcy Spółka przyporządkowuje do poszczególnych faktur zakupu otrzymanych od dostawcy w okresie, za który przyznawany jest rabat, przez co możliwe jest ustalenie jaka była wartość zakupów przed i po otrzymaniu rabatu dla każdej faktury (dostawy) oddzielnie.Spółka na podstawie w/w faktur korygujących VAT zmniejsza wartość podatku VAT naliczonego, a dla potrzeb podatku dochodowego dokonuje zmniejszenia kosztów wg zasad mających zastosowanie do ujmowania kosztów bezpośrednich, tzn. koszty poniesione przed zakończeniem danego roku podatkowego oraz koszty poniesione po zakończeniu danego roku podatkowego, ale do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. od dostawców z innych niż Polska krajów Unii Europejskiej - Spółka otrzymuje noty kredytowe, wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego. Niektórzy dostawcy zagraniczni oprócz kwoty rabatu na w/w notach w opisie wyszczególniają konkretne nr faktur, od których należny jest rabat, a niektórzy oprócz kwoty rabatu podają tylko łączną kwotę zakupów w danym okresie rozliczeniowym 1 % należnego rabatu bądź tylko % należnego rabatu.Łączną kwotę rabatu wyszczególnioną na nocie otrzymanej od dostawcy Spółka przyporządkowuje do poszczególnych faktur zakupu otrzymanych od dostawcy w okresie, za który przyznawany jest rabat, przez co możliwe jest ustalenie jaka była wartość zakupów przed i po otrzymaniu rabatu dla każdej faktury (dostawy) oddzielnie.Na podstawie w/w not kredytowych od dostawców Spółka dokonuje zmniejszenia podatku naliczonego i należnego dla potrzeb podatku VAT wystawiając w jednym egzemplarzu wewnętrzną fakturę korygującą VAT. Spółka przelicza otrzymany rabat dla potrzeb wystawienia wewnętrznej faktury korygującej VAT z waluty obcej na złote polskie. Stosując ten sam kurs, po którym wycenione zostały pierwotne faktury wewnętrzne, dotyczące poszczególnych zakupów WNT. Na podstawie w/w not kredytowych od dostawców Spółka dokonuje również zmniejszenia kosztów dla potrzeb podatku dochodowego wg zasad mających zastosowanie do ujmowania kosztów bezpośrednich, tzn. koszty poniesione przed zakończeniem danego roku podatkowego oraz koszty poniesione po zakończeniu danego roku podatkowego, ale do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania potrącane są w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W którym momencie należy dokonać pomniejszenia kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Zdaniem Spółki w przypadku, gdy w jednoznaczny sposób jest możliwe przyporządkowanie otrzymanego rabatu od obrotów do konkretnych dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, przez co możliwe jest ustalenie jaka była wartość każdej dostawy przed i po otrzymaniu rabatu, nawet jeżeli otrzymana od dostawcy faktura korygująca/nota nie zawiera specyfikacji faktur z danego okresu i nawet jeśli jest to rabat wypłacony po dokonaniu zapłaty, powinien on być traktowany jako rabat o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Zdaniem Spółki podatkowo (CIT i VAT) otrzymany rabat pełni funkcję zmniejszenia dotychczasowego świadczenia z tytułu nabycia surowców i towarów. Gdyby miał on postać rzeczową-materialną (np. gdyby Spółka jako nabywca otrzymywałaby nagrodę rzeczową za zrealizowaną wielkość zakupów), to dopiero wtedy zasadnym byłoby uznać, że taki sposób premiowania zakupów nie może być traktowany jako rabat-upust w cenie, ponieważ nie jest związany z konkretną dostawą. Zdaniem Spółki, jeżeli rabat stanowi konkretną kwotę świadczenia pieniężnego dostawcy na rzecz nabywcy jako z góry umówiony procent od zrealizowanych zakupów w danym okresie, to nie można racjonalnie stwierdzić, że procent ten nie jest związany z konkretną dostawą. Procent z danej liczby zawsze jest konkretną i policzalną liczbą, bez względu na fakt czy jest obliczany od kwoty pojedynczej faktury dokumentującej pojedynczy zakup, czy też obliczany od sumy poszczególnych dostaw w danym okresie. Nawet w przypadku, gdy rabat nie jest związany z jedną konkretną dostawą, a ustalany jest kwotowo tzn. kwota rabatu X za przekroczenie zakupów o wartości Y, to i tak z łatwością Spółka jest w stanie obliczyć, jaką część tej kwoty związana jest z konkretnym zakupem (konkretną dostawą) jako ułamek całego zrealizowanego obrotu z danym dostawcą za dany okres będący jednością przez co znana jest wartość każdej dostawy przed i po otrzymaniu rabatu. W żadnym przypadku otrzymany rabat nie jest usługą świadczoną przez Spółkę na rzecz dostawcy.

W związku z powyższym Spółka słusznie dokonuje pomniejszenia kosztów o wartość otrzymanego od dostawców rabatu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółki koszty surowców zakupionych do produkcji oraz koszty towarów handlowych są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym Spółka słusznie ujmuje otrzymane rabaty (dokonuje zmniejszenia kosztów) wg zasad mających zastosowanie do ujmowania kosztów bezpośrednich tj. w następujący opisany w stanie faktycznym sposób: koszty poniesione przed zakończeniem danego roku podatkowego oraz koszty poniesione po zakończeniu danego roku podatkowego, ale do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania potrącane są w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w ustawie w art. 16 ust. 1, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc, koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy. Natomiast jeżeli kosztów nie można bezpośrednio przyporządkować uzyskanym przychodom, wówczas podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Koszty zakupu surowców do produkcji, stanowią koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktów. Koszty te stanowią element ceny sprzedaży sprzedawanych wyrobów i bezpośrednio wiążą się z osiąganiem przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. W tym kontekście, zasady ujmowania tych kosztów w czasie dla celów ustalenia wyniku podatkowego, należy oceniać przez pryzmat regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących kosztów bezpośrednich.

Zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.Natomiast z art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Wg tych samych zasad należy dokonywać stosownych korekt tych kosztów.

Reasumując rabaty otrzymane przez Spółkę, gdy możliwa jest ich alokacja do konkretnych dostaw, powinny być ujęte jako pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów według zasad mających zastosowanie do ujmowania kosztów bezpośrednich zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 3, 4 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, moment zarachowania kosztów, otrzymanie faktury, potrącalność kosztów, rabaty
Data aktualizacji: 27/01/2013 03:00:01

Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku nali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs należy stosować do przeliczania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment uzyskania prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 200 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwota podatku VAT zawartego w zapłacie dokonanej przez faktora stanowi przychód należny dla celów podatkowych?Opodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunkuZwrot podatku VAT wynikającego z faktury za naprawę samochoduCzy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?Opodatkowania i dokumentowanie sprzedaż biletów na imprezy rozrywkowe odbywające się w Czechach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.