Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym roku podatkowym winny być zaksięgowane koszty udokumentowane fakturami wystawionymi w 2006 roku, a zapłaconymi w 2007 roku ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 20 lutego 2007 r. (data wpływu) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 20 lutego 2007 r. złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej sposobu zaksięgowania kosztów udokumentowanych fakturami wystawionymi w 2006 roku a zapłaconymi w 2007 roku.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie transportu. Dla celów podatkowych prowadził Pan w 2006 r. i prowadzi nadal podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2006 roku księgował Pan jedynie koszty faktycznie poniesione (zapłacone), w dacie ich zapłacenia. Od 1 stycznia 2007 r. księguje Pan koszty według zasady memoriałowej, to jest w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Na przełomie lat 2006 i 2007 wystąpiły koszty dotyczące przychodów 2006 roku, na które otrzymał Pan faktury w 2006, ale zapłacił Pan je dopiero w roku 2007. Na tle powyższego stanu faktycznego powstały wątpliwości, czy powyższe koszty winien Pan zaksięgować w roku podatkowym 2006 czy w 2007, w którym zostały faktycznie zapłacone.

Pana zdaniem, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., wydatki te powinien Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu za 2006 rok, to jest w roku, w którym został osiągnięty przychód z nimi związany.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej informacji:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) nadała nowe brzmienie przepisom regulującym zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów to jest między innymi art. 22 ust. 1, ust. 5, ust. 6 oraz dodała nowe przepisy między innymi art. 22 ust. 5a - 5d i ust. 6b - 6f, przy czym nie ustanowiła przepisów przejściowych dla stosowania wskazanych wyżej regulacji prawnych w brzmieniu dotychczasowym i zmienionym.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.(.)". W myśl przepisów art. 22 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Stosownie do przepisów art. 22 ust. 5 ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 5b koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

Ponadto w myśl przepisów art. 22 ust. 5c koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie do art. 22 ust. 6 cytowane wyżej zasady określone w ust. 5 - 5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Jednocześnie w art. 22 ust. 6b ustawodawca wskazał, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Sposób księgowania kosztów wynikający z regulacji prawnej zawartej w art. 22 ust. 4, to jest według daty poniesienia kosztu, jest określany jako metoda kasowa, natomiast zasada potrącania kosztów w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, bywa określana jako metoda memoriałowa.

Z przytoczonych wyżej regulacji prawnych wynika, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą księgować koszty uzyskania przychodów według zasady określonej w art. 22 ust. 4 ustawy, albo mogą stosować zasady określone w ust. 5 - 5c.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana wynika, że prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów i od 1 stycznia 2007 r. stosuje Pan metodę memoriałową, to jest księguje Pan koszty w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Zatem w stanie prawnym obowiązującym w 2007 roku, zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 22 ust. 5 koszty bezpośrednio związane z przychodami winny zostać ujęte w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody, natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, winny zostać ujęte w dacie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Ponieważ wskazał Pan, że zapłacone w 2007 roku faktury były wystawione w 2006 roku, a koszty, których dotyczyły, były związane z przychodami osiągniętymi w 2006 roku, jak też uwzględniając fakt, że nie złożył Pan dotychczas zeznania rocznego za 2006 rok, uznać należy, że koszty te winien Pan ująć w kosztach roku podatkowego 2006.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, księga przychodów i rozchodów, metoda kasowa, metoda memoriałowa, zmiana
Data aktualizacji: 31/12/2012 12:00:01

Czy od faktury od kontrahneta zagranicznego należy naliczyć podatek VAT a następnie go odl...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z...

Czy jako nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich Podatnik wystawiam...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o...

Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy pracodawca może uznać fakturę jako koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie wystawieni...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. WK 1510A 2006 z dnia 28.03.2006 r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenia podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej wieczystego użytkownikaPodatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Poznań 60-823 ul. Słowackiego 22Sposób wyceny waluty wpłacanej na rachunek walutowy dla celów ustalenia różnic kursowychDrugi Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Generała Maczka 73
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.