Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturami VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) oraz pismem z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 sierpnia 2009 r. znak IPPP1-443-648/09-2/JB oraz pismem z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 10 września 2009 r. znak IPPP1-443-648/09-4/JB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą (spółka jawna) produkującą łodzie. Zamierza nabywcom swoich produktów za uzyskanie pewnego pułapu obrotów w określonym czasie wypłacać premie pieniężne (bonusy). Wypłacana premia pieniężna nie byłaby związana z żadnymi innymi czynnościami realizowanymi przez nabywcę na rzecz Spółki.

W piśmie z dnia 15 września 2009 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż premia pieniężna wypłacana nabywcom produktów będzie kalkulowana jako odpowiedni procent w stosunku do przekroczenia pewnego pułapu sprzedaży brutto na koncie rozrachunkowym kontrahenta. Jedynym warunkiem jaki musi spełnić dany odbiorca jest zakup produktów w odpowiednim okresie rozliczeniowym na łączną wartość przekraczającą limit przewidziany w umowie. Okresem rozliczeniowym będzie sprzedaż w sezonie, czyli w okresie od początku września do końca sierpnia. Nie będzie ona związana z konkretną dostawą produktów, półwyrobów jak i materiałów ale będzie wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez spółkę w tym okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta. W sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym wartość zakupionych produktów przez danego kontrahenta nie przekroczy ustalonego w umowie limitu, wówczas premia pieniężna nie zostanie mu wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premie za uzyskanie określonego pułapu obrotów należy traktować jako wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, a w związku z tym powinny być one potwierdzane fakturami VAT wystawianymi Spółce przez nabywcę otrzymującego taką premię.

Zdaniem wnioskodawcy, wypłacana nabywcy produktów premia (bonus) za samo uzyskanie pewnego pułapu obrotów nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przyjęcie innego stanowiska prowadziłoby do efektu podwójnego opodatkowania, że jedna transakcja sprzedaży towarów skutkowałaby zaistnieniem dwóch czynności opodatkowanych (dostawy produktów w Spółce oraz świadczenia usługi u nabywcy). Z samej definicji świadczenia usług zawartej w art. 8 ustawy o VAT odzwierciedlającej definicję zawartą w Dyrektywie 112/2006/WE wynika, że transakcja uznana za świadczenie usług nie może jednocześnie stanowić dostawy towarów. Spółka wskazuje, iż teza ta została potwierdzona w wielu orzeczeniach, w tym m.in. w wyrokach: NSA z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06, NSA z dnia 28 sierpnia 2007 r., sygn. akt I FSK 1109/06, NSA z dnia 23 września 2008 r. sygn. akt I FSK 998/08, WSA w Warszawie z dnia 5 stycznia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1451/08, WSA w Lublinie z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 52/09.

Zdaniem Spółki, uzasadnionym w takim przypadku jest potraktowanie premii jako zdarzenia pozostającego poza zakresem VAT, a tym samym nierodzącego obowiązku wystawienia faktury. Otrzymujący taką premię powinien wystawić notę księgową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem, stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów.

W praktyce występują sytuacje, w których premia pieniężna jest wypłacana np. z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie. W takim przypadku, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć o określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie - takie działania kontrahentów nie wypełniają definicji świadczenia usług i wypłacenie w takiej sytuacji premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Osiąganie bowiem określonego pułapu obrotów z danym dostawcą nie może być uznane za usługę w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Premia jest wyliczana w oparciu o osiągane obroty, lecz samo osiąganie obrotów nie stanowi usługi.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy fakturaa) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wypłacać premie pieniężne (bonusy) nabywcom swoich produktów jedynie za uzyskanie pewnego pułapu obrotów w określonym czasie. Premia będzie kalkulowana jako odpowiedni procent w stosunku do przekroczenia pewnego pułapu sprzedaży brutto na koncie rozrachunkowym kontrahenta, określonego w umowie, w ustalonym okresie rozliczeniowym. Wypłacana premia nie byłaby związana z żadnymi innymi czynnościami realizowanymi przez nabywcę na rzecz Spółki.

Na podstawie powyższych przepisów oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż dokonywanie zakupów towarów przez nabywców Wnioskodawcy w odpowiedniej wielkości w danym czasie nie może stanowić usługi w rozumieniu cyt. art. 8 ust. 1 ustawy. Poza transakcjami kupna-sprzedaży, pomiędzy kupującym, a sprzedającym nie dojdzie do rzeczywistego i odrębnego od tych transakcji świadczenia nabywcy na rzecz zbywającego towary, nabywcy nie będą podejmować żadnych dodatkowych świadczeń w celu osiągnięcia korzyści. Pomiędzy Spółką a nabywcami produktów prowadzona będzie jedynie normalna wymiana handlowa. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - premie, które zostaną wypłacone za uzyskanie pewnego pułapu obrotów, stanowiły będą wynagrodzenie za realizowane usługi. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych nie jest usługą i wypłacona w takim przypadku gratyfikacja w postaci premii pieniężnej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż premię należy potraktować jako zdarzenie pozostające poza zakresem VAT i dokumentować notą księgową.

Opisana bowiem przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw łodzi udokumentowanych poszczególnymi fakturami VAT - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania u Wnioskodawcy. Wypłacona przez Wnioskodawcę premia za osiągnięcie określonego pułapu obrotów z konkretnym nabywcą łodzi, wypłacana po pewnym czasie od dokonanych nabyć towarów (łodzi), w konsekwencji dotyczy konkretnych transakcji, które stanowiły podstawę do wyliczenia wysokości obrotów z nabywcą, uprawniających do uzyskania premii. W rezultacie, premia taka obniża wartość nabytego wcześniej przez nabywcę towaru. Rzeczywista wartość transakcji zawartych przez nabywcę jest zatem niższa o kwotę wypłaconej przez Wnioskodawcę premii pieniężnej. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż premia nie będzie związana z konkretną dostawą produktów, półwyrobów i materiałów. Wnioskodawca sam wskazał, iż premia będzie wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez spółkę w okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta i będzie kalkulowana jako odpowiedni procent w stosunku do przekroczenia pewnego pułapu sprzedaży brutto na koncie rozrachunkowym kontrahenta. A zatem obrót uprawniający kontrahenta do uzyskania premii ustalany jest na podstawie konkretnych faktur, jakie Wnioskodawca wystawia na rzecz kontrahenta dokumentując dokonane dostawy towarów odbywające się w określonym przedziale czasowym. Aby ustalić zatem prawo oraz wysokość należnej kontrahentowi premii, zsumowane muszą być poszczególne dostawy (jak wskazał Wnioskodawca będzie się to odbywać na koncie rozrachunkowym kontrahenta), na podstawie których dokonywane jest obliczanie premii, stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw.

W związku z powyższym Wnioskodawca, jako wypłacający premię, zobowiązany jest, na podstawie § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., wystawić fakturę korygującą, uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zadanego pytania należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, dokumentowanie, faktura korygująca, opodatkowanie, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 17/10/2013 06:00:01

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujący...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług reklamy związany wyłą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wysta...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu:...

Dotyczy konsekwencji związanych z wyrejestrowaniem urzędu gminy i rejestracją gminy dla po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług świadczonych na rzecz os...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie należy rozpoznać przychody i koszty z tytułu refakturowania kosztów ponoszonych z tytułu zawartych kontraktówOpodatkowanie opłat za media pobieranych od jednostek budżetowychDotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowcaJaką stawkę VAT Podatnik winien zastosować na fakturze wystawianej dla kupujących okna wraz z montażem w budynkach mieszkalnych?Jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatników usług przewozu osób do innych państw Unii Europejskiej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.