Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktury elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania przez Spółkę faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania przez Spółkę faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką należącą do międzynarodowej grupy, czołowego producenta papierów higienicznych w Europie. W celu usprawnienia i przyspieszenia obrotu dokumentów pomiędzy spółkami w ramach grupy, Zainteresowany zamierza rozpocząć wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej dla zagranicznych i polskich spółek z grupy. Ponadto, Spółka otrzymywać będzie faktury elektroniczne wystawiane przez zagraniczne spółki z grupy.

Dokumenty faktur elektronicznych będą wystawiane przez Zainteresowanego w systemie informatycznym T(...) w postaci plików w formacie PDF, które będą odzwierciedlały wygląd papierowej faktury i będą zawierały wszystkie dane i elementy wymagane dla faktury VAT.

Faktury będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wystawionego przez Powszechne Centrum Certyfikacji. Stosowany przez Wnioskodawcę podpis elektroniczny zapewni autentyczność pochodzenia faktur i ich integralność. Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury w taki sposób, że zapewni rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany treści faktury. Każda ewentualna zmiana dokumentu faktury spowoduje, że podczas weryfikacji podpisu, osoba weryfikująca zostanie poinformowana o tym, że dokument został zmieniony. Ponadto, wszystkie faktury elektroniczne będą znakowane czasem, co umożliwi poświadczenie daty powstania lub sygnowania faktury.

Wystawione faktury elektroniczne będą podpisywać upoważnieni pracownicy Spółki, używając do tego indywidualnych kwalifikowanych certyfikatów. Aktualna lista upoważnionych pracowników przekazana zostanie nabywcom oraz udostępniona będzie na stronie internetowej Zainteresowanego. Następnie faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do odbiorcy. Odbiorca przy użyciu odpowiedniego oprogramowania będzie mógł zweryfikować pochodzenie faktury i jej integralność.

Przed przystąpieniem do wystawiania faktur w formie elektronicznej, Wnioskodawca otrzyma od nabywców pisemną akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Wystawiane przez Spółkę duplikaty oraz korekty faktur elektronicznych będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób analogiczny do oryginałów faktur elektronicznych.

Jako potwierdzenie dokonanych zakupów, Zainteresowany będzie otrzymywać od innych spółek z grupy również faktury elektroniczne. Wystawione w systemach informatycznych faktury, w formie pliku PDF, będą opatrywane podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność pochodzenia dokumentu oraz jego integralność i przesyłane pocztą elektroniczną na adres Spółki. Autentyczność pochodzenia i integralność otrzymanych faktur elektronicznych będzie weryfikowana przez Wnioskodawcę przy pomocy oprogramowania.

Otrzymane faktury elektroniczne będą stanowiły dla Wnioskodawcy podstawę do wystawiania faktur wewnętrznych i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy elektroniczne faktury, faktury korygujące i duplikaty wystawiane przez Spółkę, których autentyczność pochodzenia i integralność treści będą gwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu wydanego przez Powszechne Centrum Certyfikacji spełniają przesłanki, wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 113, poz. 1119), do uznania je za faktury elektroniczne równoważne fakturom papierowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, elektroniczne faktury, faktury korygujące i duplikaty, wystawiane w przedstawiony powyżej sposób, odpowiadać będą wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (wymóg określony w § 2 rozporządzenia), na podstawie pisemnej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury (wymóg określony w § 3 rozporządzenia). Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwanego dalej rozporządzeniem, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy.

Faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków - § 2 rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1-3 rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej akceptacją. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji.

Stosownie do treści § 4 rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Przy czym, zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktur oznacza możliwość jednoznacznej identyfikacji nadawcy wiadomości, tj. wystawcy faktury. Z kolei procedury zapewniające integralność danych powodują, że faktura przesłana drogą elektroniczną dotarła do adresata kompletna i w niezmienionej formie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca należący do międzynarodowej grupy, czołowego producenta papierów higienicznych w Europie zamierza rozpocząć wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej dla zagranicznych i polskich spółek z tej grupy.

Dokumenty faktur elektronicznych będą wystawiane przez Zainteresowanego w systemie informatycznym Teta Biznes Partner w postaci plików w formacie PDF, które będą odzwierciedlały wygląd papierowej faktury i będą zawierały wszystkie dane i elementy wymagane dla faktury VAT. Faktury będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wystawionego przez Powszechne Centrum Certyfikacji. Stosowany przez Wnioskodawcę podpis elektroniczny zapewni autentyczność pochodzenia faktur i ich integralność. Wystawione faktury elektroniczne będą podpisywać upoważnieni pracownicy Spółki, używając do tego indywidualnych kwalifikowanych certyfikatów. Aktualna lista upoważnionych pracowników przekazana zostanie nabywcom oraz udostępniona będzie na stronie internetowej Zainteresowanego. Następnie faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio do odbiorcy. Odbiorca przy użyciu odpowiedniego oprogramowania będzie mógł zweryfikować pochodzenie faktury i jej integralność.

Przed przystąpieniem do wystawiania faktur w formie elektronicznej, Wnioskodawca otrzyma od nabywców pisemną akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Zatem, stwierdzić należy, iż opisane przez Wnioskodawcę procedury przesyłania faktur w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zapewniające autentyczność i integralność faktur, spełniać będą wymogi zawarte w § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, a zatem wystawione przez niego faktury elektroniczne równoważne będą fakturom papierowym.

Potwierdzenie powyższych zasad znajduje się również w regulacjach zawartych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92), zwanej dalej Dyrektywą.

Zgodnie z art. 218 Dyrektywy, do celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale.

W myśl art. 232 Dyrektywy, faktury wystawione zgodnie z przepisami sekcji 2 mogą zostać przesłane w formie papierowej lub, z zastrzeżeniem akceptacji odbiorcy, mogą zostać przesłane lub udostępnione drogą elektroniczną.

Stosownie do zapisu art. 233 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie akceptują faktury przesyłane lub udostępniane drogą elektroniczną, pod warunkiem że autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści zagwarantowano przy użyciu jednej z następujących metod: za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych; za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z definicją zawartą w art. 2 zalecenia Komisji 1994/820/WE z dnia 19 października 1994 r. dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych, w przypadku gdy porozumienie dotyczące takiej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych. Faktury mogą być jednak przesyłane lub udostępniane drogą elektroniczną przy zastosowaniu innych metod, z zastrzeżeniem ich akceptacji przez zainteresowane państwo lub państwa członkowskie.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, iż faktura może być sporządzona i wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej, lecz jedynie przy zachowaniu metod wymienionych w ww. przepisach. Analiza powołanych przepisów nakazuje stwierdzić, iż jedyną dopuszczalną formą dokumentowania transakcji kupna-sprzedaży, poza formą elektroniczną, jest wystawianie faktur VAT w formie papierowej. Podatnik udostępniając fakturę poprzez pocztę elektroniczną, niewątpliwie dokonuje elektronicznego przekazu treści tego dokumentu zapisanej w języku informatycznym. W związku z tym, faktury takie muszą spełniać wymogi określone we wskazanym rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2005 r., ponieważ § 1 pkt 1 rozporządzenia, określa m.in. sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wystawiane, przesyłane, odbierane oraz przechowywane w formie elektronicznej faktury, muszą posiadać co najmniej gwarancję niekwestionowanej autentyczności pochodzenia tych dokumentów od firmy (osoby), która je wystawiła oraz gwarancję integralności (nienaruszalności) zawartości ich treści.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów, dopuszczalne jest doręczenie faktury kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w ww. rozporządzeniu. Jeżeli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, obie muszą posiadać urządzenia i oprogramowanie wypełniające przesłanki § 4 rozporządzenia. Tylko bowiem wówczas dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, co ma istotne konsekwencje prawne, w szczególności w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego u odbiorcy takiej faktury.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca może wybrać sposób w jaki będzie wystawiał, przesyłał przedmiotowe faktury, ważne aby był on zgodny z normami i zasadami ustawy o podpisie elektronicznym lub umową w sprawie europejskiego modelu EDI.

W myśl § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu lub zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do faktur i faktur korygujących wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej (§ 20 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Zgodnie § 22 z ust. 3 powołanego rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.

Stosownie do zapisu § 22 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Z kolei z przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia wynika, że faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Obowiązki w zakresie przechowywania faktur elektronicznych dotyczą zarówno podatników wystawiających faktury elektroniczne jak i otrzymujących te faktury. Faktury przesłane jak i otrzymane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę:w formie elektronicznej, w formacie, w którym zostały przesłane,w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia,w sposób gwarantujący integralność ich treści,w sposób gwarantujący czytelność przez cały okres ich przechowywania. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż wystawiane przez Spółkę duplikaty oraz korekty faktur elektronicznych będą opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób analogiczny do oryginałów faktur elektronicznych.

Jeżeli więc, będą one przesyłane w ten sam sposób z zachowaniem wskazanych procedur jak przy przesyłaniu faktur elektronicznych, to biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż wystawianie duplikatów faktur oraz faktur korygujących do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej nastąpi zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Reasumując, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wystawiał swoim odbiorcom faktury korygujące oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej do faktur pierwotnie wystawionych w wersji elektronicznej, a wystawione korekty i duplikaty faktur będą spełniały warunki określone przepisami zarówno rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r., wówczas faktury te można będzie uznać za faktury równoważne fakturom papierowym.

W złożonym wniosku Zainteresowany stwierdził: Podpis elektroniczny będzie zintegrowany z plikiem faktury w taki sposób, że zapewni rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany treści faktury. Każda ewentualna zmiana dokumentu faktury spowoduje, że podczas weryfikacji podpisu, osoba weryfikująca zostanie poinformowana o tym, że dokument został zmieniony. Ponadto wszystkie faktury elektroniczne będą znakowane czasem, co umożliwi poświadczenie daty powstania lub sygnowania faktury.

W odniesieniu do powyższego tut. Organ zaznacza, że zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, aby uznać faktury elektroniczne za dokumenty wywołujące skutki prawne, muszą one być akceptowane przez nabywcę, a autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści musi zostać potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przez certyfikat lub system wymiany danych elektronicznych (EDI). Zatem treść faktury wysłanej przez nadawcę musi być identyczna z treścią dokumentu otrzymanego przez nabywcę. Jakiekolwiek zmiany ww. dokumentów dopuszczalne są więc jedynie w formie faktury korygującej. Zmiany tych dokumentów dokonane w innej formie, powodujące utratę ich identyczności spowoduje, iż utracą one cechy dokumentu prawnego.

Ponadto zaznacza się, iż techniczne rozwiązania gwarantujące spełnienie wymogów autentyczności pochodzenia faktury i integralności danych nie były przedmiotem oceny tut. Organu, bowiem postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej stosownie do treści art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ogranicza się jedynie do interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przepisy te - jak wskazano wyżej - nie określają konkretnych wymogów technicznych w przedmiotowym zakresie, tak więc każde rozwiązanie techniczne, o ile zagwarantuje spełnienie wymogów prawa podatkowego będzie prawidłowe. Wskazuje się także, że organ przy wydawaniu interpretacji nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, określonymi w Dziale IV Ordynacji podatkowej umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania w trakcie którego mógłby pozyskać wiedzę specjalistyczną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej wystawiania przez Spółkę faktur w formie elektronicznej. Natomiast kwestia dotycząca faktur otrzymanych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2009 r. Nr ILPP2/443-844/09-3/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, podpis, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 20/07/2011 16:45:24

Jak prowadzić małą księgowość Tczew?

Decydując się na prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować się na uproszczoną księgowość Tczew. Obowiązuje ona wszystkie podmioty gospodarcze, które nie są spółkami prawa handlowego i nie osiągają określonego...

Prawo do odliczenia i termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wniesienia aportem do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Jednostka ma prawo do odliczenia podatku VAT na postawie faktury VAT za opłatę roczną...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stosownie do przepisów art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i...

Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wyp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wniesienia wkłady niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, sposób...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić fakturę korygującą na różnicę ceny, wynikającą z przeliczeń kursu walut z dnia wystawienia faktury i z dnia zapłaty?Kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcychUrząd Skarbowy Zambrów 18-300 ul. Jantarowa 16Wystawianie faktur elektronicznych z udziałem firmy zewnętrznejCzy zasady opodatkowania przedmiotowych usług (zapłaty zobowiazań Klienta przez bank) przedstawione przez podatnika są prawidłowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.