Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce paragonu fiskalnego

Na podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 09.12.2005r. przez .s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 09.12.2005r. .s.c. przedstawiła następujący stan faktyczny, zapytanie oraz własne stanowisko w sprawie:

Klienci .s.c. wielokrotnie zgłaszają się z paragonami kasowymi prosząc o fakturę. Czy można wystawić fakturę jeżeli paragony są np. sprzed trzech miesięcy, a nawet pół roku. S.c. rozlicza się ze sprzedaży na podstawie paragonów, a nie faktur. Stoi na stanowisku, że nie ma przeszkód w wystawianiu faktury w wyżej opisanym przypadku.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Obowiązek wystawienia faktury reguluje art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowiąc, że podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis ten, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług został dodatkowo uzupełniony w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), na podstawie którego faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:1.imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2.numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;3.dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "Faktura VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;4.nazwę towaru lub usługi;5.jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6.cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);7.wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);8.stawki podatku;9.sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;10.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;11.wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;12.kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Stosownie do art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w ust. 1 - 3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Zatem obowiązek wystawienia faktury na rzecz nabywcy nieprowadzącego działalności gospodarczej następuje dopiero na jego wniosek.Natomiast regulacja § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. sprawie zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) nakłada obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jednakże dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury przy danej sprzedaży. W przedmiotowej sytuacji sprzedaż udokumentowana została paragonem, gdyż nabywca nie zażądał wystawienia faktury w chwili sprzedaży. Dopiero później nabywca wyraził wolę udokumentowania przedmiotowej sprzedaży fakturą. Zatem nabywca skorzystał z prawa jakie mu przysługuje w myśl wyżej cytowanego art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak jest podstawy prawnej do odmowy wystawienia faktury w sytuacji, gdy sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami została wcześniej udokumentowana paragonem. W obowiązujących przepisach prawa brak jest określenia terminu w jakim nabywca może domagać się od sprzedawcy wystawienia faktury w myśl art. 106 ust. 2 ustawy o VAT. W takim wypadku stosować należy przepis art. 87 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) stanowiący, iż podatnicy wymienieni w § 1 od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jednakże takie brzmienie przepisu nie oznacza, iż po upływie 3 miesięcy rachunek nie może być wystawiony.W każdym jednak przypadku żądający wystawienia faktury powinien posiadać dowód zakupu umożliwiający identyfikację transakcji w prowadzonych przez podatnika urządzeniach księgowych. Zatem nie ma przeszkód, aby wystawić nabywcy fakturę VAT. Zwrócony przez nabywcę paragon fiskalny należy podpiąć pod kopię faktury pozostającą w dokumentacji księgowej.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Słowa kluczowe: faktura VAT, paragon fiskalny
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Czy w związku z częściowym zwrotem kosztów przysługuje nam w całości odliczenie naliczoneg...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy doko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest dokonywanie zapisów faktur w księdze przychodów i rozchodów jedną kwotą...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 12 ust. 3 pkt 1), 13 pkt 1), 19 ust. 3 oraz 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

Lubuskie biura księgowe stawiają na rozwój księgowych

Rachunkowość to bardzo skomplikowana dziedzina i wymaga od księgowych szerokiej wiedzy oraz śledzenia wszystkich zmian w przepisach. Księgowa lubuskie, która nie jest na bieżąco z aktualnym prawem, nigdy nie będzie prawidłowo prowadziła dokumentów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT pomimo braku sprzedaży opodatkowanej w trakcie trwania inwestycjiCZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?Jaka stawkę powinien zastosować Wnioskodawca przy wystawianiu faktury za usługi budowlane dla prowadzącego usługi agroturystyczne?Czy istnieje możliwości wystawienia tylko jednej faktury dokumentującej wzajemne rozliczenia pomiędzy kontrahentami?Urząd Skarbowy Płońsk 09-100 ul. Spółdzielcza 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.