Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury VAT - ujęcie w rejestrze sprzedaży usług polegajacych na zakupie towarów w określonej wysokosći w ramach bonusów pieniężnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 - sprostowanie Dz. U. z 2005 r., Nr 102, poz. 860) - w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 17.03.2006 r. (bez znaku z datą wpływu 20.03.2006 r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za nieprawidłowe.

W dniu 20.03.2006 r. Podatnik w tut. Urzędzie złożył wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z pisma Podatnika (prowadzącego działalność handlową) wynika, iż Spółka na podstawie zawartych umów otrzymuje od kontrahentów (dostawców towarów) w ramach bonusów pieniężnych oraz budżetów promocyjnych wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Spółkę opodatkowanych podatkiem usług. Usługi te polegają na dokonywaniu przez Podatnika zakupów towarów u kontrahentów w określonej wysokości (procent od zakupów netto) i w określonym czasie (kwartał lub rok). Wartość tych usług ustalana jest jako procent od obrotu. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. około 15-20 dnia po zakończeniu kwartału lub roku, którego dotyczy umowa, Spółka wystawia na rzecz dostawców towarów faktury VAT określając jako datę sprzedaży usługi dzień wystawienia faktury. W rejestrach sprzedaży VAT faktury te ujmowane są w miesiącu ich wystawienia.

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii momentu wystawienia faktury VAT dokumentującej świadczenie powyższych usług przez Spółkę, określenia daty sprzedaży tej transakcji oraz ujmowania jej w ewidencji podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki sposób postępowania przedstawiony we wniosku polegający na wystawianiu przez Podatnika faktur VAT pomiędzy 15 a 20 dniem miesiąca po zakończeniu okresu, którego dotyczy umowa, określaniu daty sprzedaży jako dzień wystawienia faktury i ujmowaniu transakcji w rejestrze sprzedaży w miesiącu wystawienia faktury należy uznać za prawidłowy.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie wyjaśnia, iż:

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem między innymi ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z przepisu powyższego wynika zatem, że w przypadku świadczenia usług zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 4 ustawy jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Regulacja powyższa oznacza, że w przypadku gdy podatnik jest zobligowany do udokumentowania świadczenia usługi fakturą VAT to wówczas obowiązek podatkowy przesuwa się z chwili wykonania usługi na chwilę wystawienia faktury. Przesunięcie to nie może być jednak dłuższe niż 7 dni co oznacza, że faktura VAT powinna być w tym wypadku wystawiona najpóźniej 7 dnia od wykonania usługi.

Odnośnie terminu wystawienia faktury stwierdzić należy również, że stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - zwanego dalej rozporządzeniem fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonani usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Z przepisów powyższych wynika, zatem, iż z chwilą wykonania opodatkowanej podatkiem usługi usługodawca obowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykonania udokumentować ją fakturą VAT (§ 13 ust. 1 rozporządzenia), obowiązek podatkowy z tego tytułu zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, powstanie z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, a to w konsekwencji oznacza, że podatnik zobligowany jest ująć tą fakturę (sprzedaż) w rejestrze sprzedaży VAT za miesiąc w którym powstał obowiązek podatkowy (a więc w miesiącu wystawienia faktury).

Odnosząc powyższe do przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego stwierdzić należy, iż wykonanie usługi przez Podatnika tj. dokonanie zakupu towarów przez dostawców w określonej wysokości w danym okresie rozliczeniowym następuje po zakończeniu tego okresu a więc kwartału lub roku, którego dotyczy umowa. Dlatego też po zakończeniu kwartału lub roku (ostatni dzień tego okresu) Spółka (usługodawca) w związku z wykonaniem usługi obowiązana jest w terminie 7 dni udokumentować świadczenie tej usługi fakturą VAT określając jako datę sprzedaży koniec okresu rozliczeniowego, którego dotyczy usługa. Obowiązek podatkowy z tytułu jej wykonania powstanie z chwilą wystawienia faktury (wystawionej nie później niż 7 dnia od wykonania usługi) co oznacza, że Podatnik zobowiązany jest zaewidencjonować tą sprzedaż w rejestrach sprzedaży VAT za miesiąc w którym wystawiono fakturę (jest to data powstania obowiązku podatkowego).

Oznacza powyższe, iż stanowisko Podatnika polegające na dokumentowaniu świadczenia powyższych usług fakturą VAT niezwłocznie po ustaleniu obrotów co następuje dopiero pomiędzy 15 a 25 dniem po zakończeniu kwartału lub roku, którego dotyczy umowa określając jednocześnie na fakturze VAT datę sprzedaży jako dzień wystawienia faktury należy uznać za nieprawidłowy. Prawidłowe jest jedynie stanowisko Spółki, że ujęcie sprzedaży usługi w rejestrze sprzedaży VAT następuje w miesiącu wystawienia faktury, jednakże tak jak wyżej wspomniano Spółka niepoprawne określa datę wystawienia faktury VAT oraz datę sprzedaży.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, moment powstania obowiązku podatkowego, premia pieniężna, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 17/10/2013 06:00:01

Czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05 lipca 2006. (data...

Czy istnieje obowiązek comiesięcznego wystawiania faktury VAT na odsetki z tytułu udzielon...

W dniu 13.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości...

Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego w...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu...

Faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki powinien wystawić dokument na potwierdzenie świadczenia usług tłumaczeń dla podatników Unii Europejskiej - rachunek czy faktura VAT?Jaka stawka podatku VAT obowiązuje mnie przy wystawieniu faktur sprzedaży posortowanej i spakowanej w wiązki trzciny wodnej lub słomy żytniej ?Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę obniżenia podatku należnego wynikającego z tej fakturyPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004rCzy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesienia, na podstawie wystawionej faktury przez leasingodawcę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.