Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wymaga potwierdzenia daty odbioru?

Na podstawie art. 216 § 1, w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z Pana pismem z dnia 29.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim

p o s t a n a w i astwierdzić, że stanowisko przedstawione w w/w piśmie jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 29.03.2007r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która ewidencjonuje uzyskiwane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

We wniosku postawił Pan pytanie z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wymaga potwierdzenia daty odbioru w sytuacji gdy fakturę korygującą wystawioną w dniu 25.02.2007r. Podatnik otrzymał w dniu 10.03.2007r. i z tą datą potwierdził odbiór dokumentu.W powyższej sytuacji uważa Pan, że fakturę korygującą należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z datą otrzymania dokumentu potwierdzającego jej odbiór.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie wyjaśnia: Definicję dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów zawiera przepis art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowiący, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Przepis tego artykułu wprowadzony został ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2006 r. Nr 217, poz. 10758) i obowiązuje od dnia 01.01.2007r.W związku z tym, że ustawodawca nie określił innej definicji dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów ma on zastosowanie do wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dotyczy zarówno podatników prowadzących księgę przy zastosowaniu zasad potrącania wydatków w powiązaniu z odpowiadającymi im przychodami i stale w każdym roku podatkowym w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego, jak i stosujących zasadę potrącania kosztów uzyskania przychodów tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Kwestie potwierdzenia daty odbioru faktur korygujących reguluje § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jest to przepis odrębny, który nie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nie może być podstawą do dokonywania wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ stoi na stanowisku, że w przypadku wskazanym w przykładzie należy zaksięgować fakturę w dacie wystawienia. Zatem Pana stanowisko w sprawie nie jest prawidłowe. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa) wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b §2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, faktura korygująca, księga przychodów i rozchodów, księgowanie kosztów
Data aktualizacji: 16/10/2013 12:00:01

Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia kwoty...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a 1 i 4 oraz art. 217 i art. 93a 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz art. 88...

Jak rozliczyć uzyskiwany z wyżej opisanego tytułu przychód?2. Czy jest to działalność gosp...

Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 25 lipca 2008 r., Nr IBPB1 415-368 08 MW, wydaną przez...

Czy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej...

Czy dostawa stanowi sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i czy powinna być wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Otrzymanie premii pieniężnej od dostawcy unijnego nie jest świadczeniem usługi finansowejCzy można odliczać podatek VAT z faktur dokumentujacych zakup części zamiennych zwiazanych z naprawą auta ?Dotyczy opodatkowania częściowego zwrotu towaru nabytego w Niemczech w 2002 rCzy należy zastosować przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury na zakup motocykla?Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.