Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Zaliczki nieudokumentowane fakturami korygującymi

Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2010r. (data wpływu 16 września 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 3 lipca 2006r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży na udział w inwestycji budowlanej (budowa lokalu hotelowego). Na poczet tej inwestycji Wnioskodawca wpłacił inwestorowi 369.000,00 zł brutto, na podstawie wystawionych przez inwestora faktur zaliczkowych. Wnioskodawca odliczył podatek VAT w swoich deklaracjach VAT-7 w miesiącach otrzymywania poszczególnych faktur zaliczkowych. W miesiącu lutym 2010r. Wnioskodawca zerwał umowę z inwestorem z powodu opóźnienia oddania inwestycji do użytkowania. Inwestor zwlekał ze zwrotem pieniędzy zainwestowanych przez Wnioskodawcę i w związku z tym Wnioskodawca skierował sprawę do sądu. W wyniku wyroku sądowego komornik ściągnął pieniądze z konta inwestora i przekazał je na konto Wnioskodawcy, część w lipcu 2010r., część w sierpniu 2010r. Do dnia 8 września 2010r. Wnioskodawca nie otrzymał faktur korygujących.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W deklaracji, za który miesiąc podatnik powinien skorygować VAT naliczony, jeżeli nie otrzymał faktur korygujących...

Czy podatnik powinien skorygować ten podatek na podstawie jakiegoś dokumentu wewnętrznego czy czekać na faktury korygujące od inwestora...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on czekać na faktury korygujące od inwestora ponaglając go jednocześnie o szybkie ich wystawienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 10a zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał.

Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4 c ustawy o VAT).

Natomiast przepisy § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) określają sytuacje w jakich podatnicy wystawiają faktury VAT korygujące.

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Natomiast § 13 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia wskazuje, iż fakturę wystawia się również w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Jak wskazują uregulowania § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia, tak wystawione faktury korygujące winny zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego. Ponadto § 13 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia stanowią, iż przepisy § 5 ust. 5-7 i § 7 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących. Faktury korygujące powinny zawierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA § 13 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia (§ 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Przepisy § 14 powoływanego rozporządzenia określają pozostałe sytuacje, w jakich należy wystawiać faktury korygujące, np. gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z przytoczonych uregulowań wynika, iż istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w dniu 3 lipca 2006r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży na udział w inwestycji budowlanej (budowa lokalu hotelowego). Na poczet tej inwestycji Wnioskodawca wpłacił inwestorowi 369.000,00 zł brutto, na podstawie wystawionych przez inwestora faktur zaliczkowych. Wnioskodawca odliczył podatek VAT w swoich deklaracjach VAT-7 w miesiącach otrzymywania poszczególnych faktur zaliczkowych. W miesiącu lutym 2010r. Wnioskodawca zerwał umowę z inwestorem z powodu opóźnienia oddania inwestycji do użytkowania. Inwestor zwlekał ze zwrotem pieniędzy zainwestowanych przez Wnioskodawcę i w związku z tym podatnik skierował sprawę do sądu. W wyniku wyroku sądowego komornik ściągnął pieniądze z konta inwestora i przekazał je na konto Wnioskodawcy, część w lipcu 2010r., część w sierpniu 2010r. Do dnia 8 września 2010r. Wnioskodawca nie otrzymał faktur korygujących.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy uznać, że § 13 rozporządzenia wyraźnie wskazuje jakie okoliczności zobowiązują podatnika do wystawienia faktury korygującej. Uzależniają to od wystąpienia sytuacji enumeratywnych wskazanych w tym przepisie. Sytuacją taką jest m.in. zwrot zaliczki podlegającej opodatkowaniu. W związku z powyższym warunkiem uzasadniającym prawidłowe wystawienie przez podatnika faktury korygującej jest zaistnienie faktycznego zwrotu zaliczki podlegającej opodatkowaniu, w następstwie czego zmniejszony zostaje obrót.

Podkreślić należy, iż przywołane przepisy § 13 i § 14 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów określają sytuacje, w jakich Podatnicy obowiązani są do wystawienia faktur korygujących oraz jakie elementy faktury te winny zawierać. Nie rozstrzygają jednak kwestii terminu, w jakim faktury korygujące mają być wystawiane. Skoro więc przepisy podatkowe nie wskazują konkretnego terminu korygowania faktur VAT, podmioty mają prawo do wystawiania faktur korygujących w każdym terminie, po zaistnieniu okoliczności wskazanych w przepisach § 13 i § 14 cyt. rozporządzenia, pod warunkiem, że nie uległ przedawnieniu okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy i rozliczono transakcje pierwotną.

Stosownie bowiem do postanowienia art. 112 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Natomiast w myśl art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przepisie art. 29 ust. 4a i art. 86 ust. 10a ustawy o VAT ustawodawca zezwolił na bieżące ujmowanie faktur korygujących. Nie oznacza to jednak, że przepis ten funkcjonuje w oderwaniu od zasad ogólnych określających prawo do skorygowania rozliczeń podatkowych określonych cyt. przepisem art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa.

Reasumując, należy uznać, że w związku z dokonanymi zwrotami zaliczek Wnioskodawcy, kontrahent winien wystawić faktury korygujące a w następstwie faktycznego otrzymania zwrotu zaliczki, Wnioskodawca winien otrzymać również faktury korygujące do faktur zaliczkowych. Faktury te będą stanowić dla Wnioskodawcy podstawę do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca te faktury korygujące otrzyma, stosownie do postanowień art. 86 ust. 10a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy również zauważyć, że wydana interpretacja indywidualna wywołuje skutki, o których mowa w art. 14k - 14n ustawy Ordynacja Podatkowa wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot, którego dotyczy sprawa będąca przedmiotem wniosku.

Niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków podatkowoprawnych dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zaliczkowa, korekta podatku, obrót, odliczenia, odliczenie podatku, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, wynagrodzenia
Data aktualizacji: 13/04/2012 21:54:11

Czy właściciel wynajmując kwatery do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury ety...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.), uzupełniony pismem z dnia...

Drugi Urząd Skarbowy Opole 45-358 ul. Cementowa 6

Zasięg terytorialny miasta gminy Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa powiaty opolski województwo opolskie Konta bankowe CIT...

Z jaką stawką podatku od towarów i usług wystawić fakturę VAT za wykonaną usługę transport...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2005 r. (data wpływu do...

Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie pub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrótUdzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VATUstalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowyKiedy należy wystawić fakturę w usługach pośrednictwa w turystyce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.