Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zapytanie dotyczy możliwości ujęcia w ewidencji zakupów VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż z faktury VAT

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2006 r. (data wpływu 16.01.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części pytania 1 dotyczącego - możliwości ujęcia w ewidencji zakupu VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż wynika on z faktury VAT, według stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Stan faktyczny oraz stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę w opisywanej sprawie.

Pan X prowadzi działalność gospodarczą, która została sklasyfikowana według PKWiU 92.2 jako usługi radia i telewizji. Świadczone usługi polegają na reemisji kablowej programów dostarczanych przez Canal+ Cyfrowy Spółka z o. o., TVN 24 Spółka z o. o. Dostawcy ww. usług wystawiają nabywcy faktury VAT, w których naliczają podatek VAT w wysokości 22%. Strona uważa, iż zastosowana stawka jest nieprawidłowa. Zdaniem Pana X usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów stawką 7%. Natomiast wystawcy faktur odmawiają dokonania ich korekt. Zatem Pan X otrzymane faktury VAT ujmuje w ewidencji zakupu i deklaracjach VAT-7 w stawce 7%, która jego zdaniem jest właściwa dla tego rodzaju usług. Zdaniem wnioskodawcy nie ma przeszkód prawnych do odliczenia podatku naliczonego w kwocie mniejszej niż wynika on z otrzymanej faktury.Ocena prawna stanowiska pytającego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT stwierdzających nabycie towarów i usług, w zakresie w jakim służą one do wykonywaniu czynności opodatkowanych. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu jest prawem podatnika, natomiast fakt skorzystania z tego prawa wyrażany jest w deklaracji podatkowej. W związku z powyższym, to podatnik decyduje o możliwości skorzystania z tego prawa oraz o wysokości dokonanego odliczenia.

Zatem w opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego zaprezentowane przez podatnika stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, pomniejszenie odliczenia
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Refaktura za przesyłkę listową a stawka VAT zwolniona

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samoch...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 13.09.2005 r...

Czy może zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób numeracji faktur VAT zgodny z ustawą o podatku VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1, oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.05.2005...

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarządcy nieruchomości za płatnikaUdokumentowanie przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkaniowych bez pisemnej umowy najmuNie jest możliwe przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej bez ich drukowania, jeżeli oryginały tych dokumentów miały postać papierowąOpodatkowanie towarów Wnioskodawcy sprzedanych przez sklep odzieżowy, gdy sklep ten pełni rolę magazynu i sprzedawcyOtrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, które winno być udokumentowane fakturą VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.