Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2009r. (data wpływu 10 sierpnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przed 1 marca 2009r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży fabrycznie nowych samochodów osobowych, które nabywał przed ich pierwszą rejestracją w Polsce od dostawcy krajowego z naliczonym podatkiem akcyzowym. Zdarzały się sytuacje w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę takich samochodów, gdy po jej dokonaniu w porozumieniu z klientem cena ulegała zmianie (z reguły wskutek udzielenia rabatów lub reklamacji). Wnioskodawca dokumentował takie zmiany korektami faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana ceny towaru akcyzowego po sprzedaży samochodów osobowych nie wywoływała skutków w zakresie podatku akcyzowego; w sytuacji zmiany ceny zbywanego przez Wnioskodawcę towaru. Wnioskodawca podziela w tej kwestii stanowisko wyrażone m. in. w Decyzji Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 8 sierpnia 2006r. sygnatura: 320000-PA-9110-I-10/06/MW; Postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego w Słupsku z dnia 22 sierpnia 2007r. sygnatura: 323000-RPA-058-4/07/MW; Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2007r. sygnatura: IPPP1/443-162/07-3/SM; Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008r. sygnatura: IPPP1/443-936/08-2/GD.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (dalej: Ustawy) podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie była kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę akcyzy, należną od tych wyrobów. Wykreślenie w drodze legislacyjnej (poprawka Senatu) ustępu 2 art. 10 Ustawy spowodowało brak możliwości zmiany podstawy opodatkowania po dokonaniu dostawy (jak to ma miejsce np. w podatku od towarów i usług). W efekcie rabaty, upusty i inne zmiany cen po sprzedaży nie mogły zmniejszać lub zwiększać kwoty należnego podatku akcyzowego.

Dodatkowym argumentem potwierdzającym przedstawione stanowisko jest fakt, że Ustawa nie zawierała żadnych szczegółowych regulacji jak należałoby dokumentować i rozliczać zmiany ceny po sprzedaży, podczas gdy np. ustawa o podatku od towarów i usług reguluje jasno i szczegółowo obowiązek rozliczania zmian ceny (dokumenty, terminy itd.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwanej dalej ustawą, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Stosownie do przepisu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju. Moment powstania obowiązku podatkowego określa natomiast art. 80 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Stosownie do art. 82 ust. 1 i 2 ww. ustawy sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego.

W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów.

Wskazane przepisy nie przewidują zmniejszenia podstawy opodatkowania akcyzą po dokonaniu sprzedaży o kwoty rabatów, bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont. Zatem należy uznać, że udzielenie rabatu przez sprzedawcę po sprzedaży samochodu osobowego, nie będzie miało wpływu na wysokość podstawy opodatkowania akcyzą u sprzedawcy, a co za tym idzie nie będzie miało wpływu na wysokość kwoty należnej podatku akcyzowego wykazanego w fakturze pierwotnej.

Zatem w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą m.in. samochody osobowe, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia podstawy opodatkowania po zrealizowanej sprzedaży w stosunku do której powstał już obowiązek podatkowy. Brak regulacji w tym względzie w ustawie o podatku akcyzowym oznacza, że po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości. W konsekwencji rabaty lub upusty udzielone po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych nie mogą zmniejszać kwoty należnego podatku akcyzowego.

Wobec powyższego wystawienie przez Wnioskodawcę faktur korygujących sprzedaży samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku po zbyciu samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją, nie wywołuje żadnych skutków w zakresie wysokości należnego podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zmiany ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowanej fakturą korygującą i jej skutkom w zakresie kwoty akcyzy obniżającej akcyzę należną od sprzedaży samochodów osobowych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: korekta, samochód osobowy
Data aktualizacji: 23/01/2013 06:00:01

Pytanie dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu nau...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 15.03.2007r.), uzupełniony pismem z...

Opodatkowanie premii pieniężnych i prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisany sposób wystawiania faktur za montaż i legalizację licznika jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że...

Czy Spółka może zaniechać stosowania wszystkich kas fiskalnych po dokonaniu odczytu zawart...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nieodpłatne przekazanie towarów i składników majątkowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób dokumentowania usług turystycznychCzy odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktury?Prawidłowości wystawienia fakturDlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?Odliczenie podatku VAT z faktur za paliwo
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.