Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i nabywca, będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2010r. (data wpływu 17 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2010r. (data wpływu 5 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i nabywca, będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i nabywca, będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca.

W dniu 5 sierpnia 2010r. wpłynęło do tut. organu, jako uzupełnienie do ww. wniosku, pismo Wnioskodawcy z dnia 2 sierpnia 2010r., będące odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 lipca 2010r. znak: IBPP2/443-444/10/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych samochodów. W kwietniu uszkodzeniu uległ jego prywatny samochód. Sprawca kolizji posiadał polisę OC. Wnioskodawca samochód naprawił w swoim warsztacie. Ubezpieczyciel w celu wypłaty odszkodowania żąda przedłożenia faktur dokumentujących naprawę.

W piśmie uzupełniającym z dnia 2 sierpnia 2010r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Ponadto wyjaśnił, iż nie dokonał odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem usługi naprawy i holowania, czekając z odliczeniem na wydanie interpretacji. Jeżeli decyzja będzie, że można wystawić fakturę, VAT zostanie odliczony, w przeciwnym wypadku - nie zostanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako właściciel przedsiębiorstwa może być jednocześnie jego klientem (czy może wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której jako sprzedawca i nabywca będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca).

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro faktura będzie zapłacona, będzie to odpłatne świadczenie usług. Wobec powyższego czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu VAT i nie ma przeciwwskazań aby wystawić fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Pojęcie świadczenie - składające się na istotę usługi - należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę. Dokonywanie świadczeń na rzecz swojej własnej działalności nie stanowi usługi, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia). Nie dotyczy to przypadków, gdy usługa bądź towar zostały przekazane na potrzeby osobiste, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki:brak związku świadczonych usług z prowadzonym przedsiębiorstwem, orazistnienie prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z daną usługą.Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania jego przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podatnika, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania obrotów przez podatnika.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych samochodów. W kwietniu uszkodzeniu uległ jego prywatny samochód. Sprawca kolizji posiadał polisę OC. Wnioskodawca samochód naprawił w swoim warsztacie. Ubezpieczyciel w celu wypłaty odszkodowania żąda przedłożenia faktur dokumentujących naprawę.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Ponadto nie dokonał odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem usługi naprawy i holowania, czekając z odliczeniem na wydanie interpretacji. Jeżeli decyzja będzie, że można wystawić fakturę, VAT zostanie odliczony, w przeciwnym wypadku - nie zostanie.

Mając na uwadze opisane we wniosku okoliczności faktyczne sprawy oraz przywołany powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż skoro wykonane przez Wnioskodawcę ww. czynności tj. holowanie i naprawa dotyczą samochodu będącego jego prywatnym pojazdem, w efekcie czego odbiorcą tego świadczenia będzie ta sama osoba czyli Wnioskodawca, zatem brak jest uzasadnienia do uznania tych czynności za usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym opodatkowania ich na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i udokumentowania fakturą VAT wystawioną zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Nie znajdzie tutaj zastosowania również przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wobec niespełnienia przesłanek do zastosowania tego przepisu. Ponieważ bowiem, przedmiotowe czynności holowania i naprawy dotyczyły samochodu będącego prywatnym pojazdem Wnioskodawcy, zatem nie miały one związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę opodatkowaną działalnością gospodarczą. W konsekwencji czego, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione przez niego wydatki związane z holowaniem i naprawą ww. samochodu. Tym samym ww. czynności holowania i naprawy nie można uznać za nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy a wymagające ich udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż w okolicznościach faktycznych sprawy, wykonane przez Wnioskodawcę czynności holowania i naprawy dotyczące samochodu będącego jego prywatnym pojazdem, nie stanowią usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy i nie powinny być udokumentowane fakturą VAT wystawioną zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie czynności te, z przyczyn wskazanych powyżej, nie mogą być uznane za nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a wymagające ich udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, faktura, majątek osobisty, nieodpłatne świadczenie usług, samochód prywatny, świadczenie usług
Data aktualizacji: 28/12/2012 15:00:01

Urząd Skarbowy Grójec 05-600 ul. Piotra Skargi 35

Zasięg terytorialny miasta gminy Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Warka powiaty grójecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 97101010100350862221000000 VAT...

Prawo powiatu do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realiza...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej...

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowa Ruda 57-400 ul. Kolejowa 23

Zasięg terytorialny miasta Nowa Ruda gminy Nowa Ruda, Radków powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 89101016740024112221000000 VAT 39101016740024112222000000 PIT 86101016740024112223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Za jaki rok obrotowy Spółka powinna skorygować przychód?Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?Usługi księgowe Bydgoszcz - dlaczego warto z nich korzystać?CIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu księgowegoDokumentowanie usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.