Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w likwidacji, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest producentem mebli tapicerowanych. Odbiorcami jego produktów są w 90% kraje Unii Europejskiej m.in. Niemcy, Holandia, Czechy, Francja. W Niemczech większość sklepów meblarskich zrzeszona jest w tzw. Stowarzyszeniach, które zajmują się szukaniem producentów czy dostawców produktów do swoich sklepów. Spółka zawarła umowę handlową z jednym z takich Stowarzyszeń. Bezpośrednimi odbiorcami są poszczególne sklepy i one też otrzymują faktury Wnioskodawcy za sprzedaż wyrobów. Płatności są regulowane przez Centralny System Płatności Dostawców euro del credere. Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie pobiera opłatę, która jest potrącana przy każdej zapłacie. Podstawą obliczenia opłaty jest obrót członka Stowarzyszenia z dostawcą towarów. Na tę opłatę Stowarzyszenie nie wystawia Spółce faktury ani innego dokumentu. Spółka otrzymuje rozliczenie każdej płatności z euro del credere w formie elektronicznej, z której wynika kwota potrącenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłata ta nie jest i nie będzie fakturowana przez Stowarzyszenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przepisy prawa podatkowego uznają je za wykonywane na terytorium kraju. Zatem w sytuacji świadczenia usług, dla określenia miejsca opodatkowania transakcji należy, w świetle ustawy, ustalić miejsce świadczenia usług.

Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług określona została w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od zasady wskazanej w powyższym przepisie wprowadzono szereg wyjątków, określających inne niż wynikające z zasady ogólnej, miejsce świadczenia usług, z uwagi na ich charakter, np. przy świadczeniu usług pośrednictwa. Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy o VAT, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 6. Z ust. 6 art. 28 ustawy wynika, że w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Jak wynika z powyższych uregulowań, aby określić miejsce opodatkowania usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów należy określić miejsce opodatkowania dostawy tych towarów. Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, iż miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zatem dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych opodatkowana jest w miejscu rozpoczęcia transportu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest producentem mebli tapicerowanych. Odbiorcami jego produktów są w 90% kraje Unii Europejskiej m.in. Niemcy, Holandia, Czechy, Francja. W Niemczech większość sklepów meblarskich zrzeszona jest w tzw. Stowarzyszeniach, które zajmują się szukaniem producentów czy dostawców produktów do swoich sklepów. Spółka zawarła umowę handlową z jednym z takich Stowarzyszeń. Bezpośrednimi odbiorcami są poszczególne sklepy i one też otrzymują faktury Wnioskodawcy za sprzedaż wyrobów. Płatności są regulowane przez Centralny System Płatności Dostawców euro del credere. Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie pobiera opłatę, która jest potrącana przy każdej zapłacie. Podstawą obliczenia opłaty jest obrót członka Stowarzyszenia z dostawcą towarów. Na tę opłatę Stowarzyszenie nie wystawia Spółce faktury ani innego dokumentu. Spółka otrzymuje rozliczenie każdej płatności z euro del credere w formie elektronicznej, z której wynika kwota potrącenia.

Zatem w myśl przywołanych wyżej przepisów prawa, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, miejscem rozpoczęcia wysyłki towarów, a tym samym miejscem dostawy towarów jest Polska (sprzedaż towarów Spółki następuje z terytorium Polski na terytorium Unii Europejskiej - do Niemiec). Stąd też usługi pośrednictwa, mające bezpośredni związek z dostawą towarów, wykonywane na rzecz Wnioskodawcy przez pośrednika (Stowarzyszenie) powinny zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest terytorium kraju.

Należy zauważyć, że nie będzie tu miał zastosowania art. 28 ust. 6 ustawy o VAT, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w tym przepisie.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Jak stanowi art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 i art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Z powyższych regulacji wynika więc, że nabywca usług świadczonych przez kontrahenta zagranicznego jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli miejscem świadczenia usług jest terytorium kraju, a usługodawca nie rozliczył podatku należnego.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu fatycznego wynika, iż pośrednik (Stowarzyszenie), świadczący na jego rzecz usługi w zakresie szukania producentów czy dostawców produktów do swoich sklepów, za swoje usługi nie wystawia Spółce faktury ani innego dokumentu.

Zatem, w myśl przywołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, nabyte usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów będą stanowiły dla Wnioskodawcy import usług i podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tych usług będzie Wnioskodawca.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W art. 106 ust. 7 ustawy wskazano, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe uregulowanie odnosi się do przeniesienia prawa między podmiotami z dwóch różnych krajów UE do rozporządzania jak właściciel towarami, natomiast między Wnioskodawcą a pośrednikiem (Stowarzyszeniem) nie dochodzi do dostawy towarów i przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, lecz dochodzi do świadczenia usług, polegających na szukaniu producentów czy dostawców produktów do swoich sklepów. Między Stronami nie zachodzi obrót towarowy.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca winien rozpoznać import usług i wystawić fakturę wewnętrzną z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego tytułu, według stawek obowiązujących w kraju dla przedmiotowych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ustawodawca dostawę niektórych towarów oraz świadczenie niektórych usług opodatkował stawkami niższymi lub zwolnił je od podatku. Jednakże usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów nie zostały wymienione, jako zwolnione bądź opodatkowane stawkami obniżonymi, i podlegają opodatkowaniu, zgodnie z cyt. wyżej art. 41 ust. 1 ustawy, stawką podatku w wysokości 22%.

Reasumując, zgodnie z uregulowaniami art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy o VAT, w powiązaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, w przedstawionym stanie faktycznym, miejscem opodatkowania usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów będzie terytorium Polski. Nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania art. 28 ust. 6 ustawy o VAT. Nabytą przez Spółkę usługę pośrednictwa, należy uznać za import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy i w związku z tym, w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia tych usług będzie Wnioskodawca. Nabycie przedmiotowej usługi pośrednictwa winno zostać potwierdzone fakturą wewnętrzną wystawioną zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, która zawierać będzie kwotę podatku należnego w wysokości 22%.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: import usług, miejsce świadczenia usług, opodatkowanie, pośrednictwo, stawki podatku, świadczenie usług, usługi pośrednictwa
Data aktualizacji: 13/10/2013 15:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wyp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu p...

Odpowiedź: Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 2003r. zakupił na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą samochód ciężarowy marki MERCEDES. W...

Urząd Skarbowy Głogów 67-200 ul. Mickiewicza 53

Zasięg terytorialny miasta Głogów gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz powiaty głogowski, górowski ) województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 09101016740006352221000000 VAT 56101016740006352222000000...

Kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułuwcześniejszego zakończenia umowy leas...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i mozliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatkuCzy zasadne jest ubieganie się od dostawcy usługi, faktury korygującej odnośnie stawki VAT w wysokości 7% od usługi montażu instalacji alarmowej?Przedmiotem pytania Podatnika jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towarów po uprzednim pobraniu 100% zaliczekCzynności za, które otrzymano premię pieniężną, w związku z realizacją określonego poziomu zakupów w określonym czasie nie podlegają opodatkowaniuPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia sfinansowany dotacją otrzymaną z Funduszu Pracy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.