Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku pani doręczonego do tut. Urzędu 13 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż w zakresie obowiązującego prawa podatkowego przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W złożonym w dniu 13 grudnia 2005 r. wniosku Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług - prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia?

Zdaniem Podatnika świadczenie ww. usług jest zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż spełnione są przesłanki o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze treść złożonego zapytania oraz brzmienie obowiązujących przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta wyjaśnia co następuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w skrócie ustawa o PTU (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z p. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługobiorców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o PTU).

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z p. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:- warunków wykonywania tych czynności, - wynagrodzenia i - odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Umowa zlecenia jest wymieniona w art. 13, pkt. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zawarł umowę z jednostką gospodarczą, na podstawie której dekretuje, księguje dokumenty księgowe, sporządza deklaracje rozliczeniowe i sprawozdania finansowe. Z treści przedłożonego pisma nie wynika, aby zleceniobiorca przyjął odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Ponadto odpowiedzialność zleceniodawcy wynika z mocy prawa - art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.), zgodnie z którym kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. W przedmiotowej sytuacji Strona nie wyraziła zgody na przyjęcie odpowiedzialności i tym samym zawarta umowa spełnia warunki o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o PTU.Z uwagi na powyższe tut. Organ stwierdza, że stanowisko Strony wyrażone w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r. jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej. - na dzień wydania nin. postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, albo postępowanie przed Sądem Administracyjnym.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, księgi rachunkowe, umowa zlecenia
Data aktualizacji: 27/12/2012 12:00:01

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej przed momentem rejestracj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zduńska Wola 98-220 ul. Zielona 15

Zasięg terytorialny miasta Zduńska Wola gminy Szadek, Zapolice, Zduńska Wola powiaty zduńskowolski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 75101013710041122221000000 VAT 25101013710041122222000000 PIT 72101013710041122223000000 budżetowe pozostałe...

Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2006 r....
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczanie podatku od towarów i usług naliczonego, wynikajacego z faktur korygującychDotyczy refakturowania kosztów biletu lotniczegoOdliczenie podatku naliczonego z faktur wystawianych przez dealerówKsięgowość Żory czy warto zatrudnić księgową w firmie?Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.